Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for virksomheder, der kan registreres efter elafgiftsloven.

Afsnittet beskriver også reglerne for virksomheder, som driver mellemhandel med fjernvarme, der leveres til virksomheder, som er forbrugsregistrerede for varme.

Afsnittet indeholder:

 • Generelt om forbrugsregistrering
 • Betingelser for forbrugsregistrering for elektricitet og varme
 • Fælles betingelser og regler for forbrugsregistrering
 • Mellemhandel af varme.

Se også

Se også afsnit

 • E.A.4.4.6.3 om øvrige betingelser og regler for forbrugsregistrering.

Generelt om forbrugsregistrering

Større energiforbrugere kan på visse betingelser vælge at blive registreret hos Skattestyrelsen for forbrug af energi til procesformål.

Følgende afgiftsområder er omfattet af ordningen om forbrugsregistrering:

 • Elektricitet
 • Gas (naturgas)
 • Varme (fjernvarme).

En forbrugsregistrering giver mulighed for at få leveret elektricitet, gas eller varme fra energileverandøren uden afgift.

Forbrugsregistreringen indebærer, at virksomhederne kan foretage nettoafregning af afgiften.

Nettoafregning betyder, at virksomheden skal betale afgift af det ikke-godtgørelsesberettigede energiforbrug til Skatteforvaltningen.

Når kalendermåneden (afgiftsperioden) er gået, opgør virksomheden, hvor meget af energien, der er anvendt til godtgørelsesberettigede formål, og hvor meget af energien, der er anvendt til ikke-godtgørelsesberettigede formål.

Herved slipper virksomheden for først at skulle betale afgift til energileverandøren og derefter søge om godtgørelse af afgift hos Skatteforvaltningen.

Virksomheder, der overvejende leverer varme til virksomheder, som anvender varmen til procesformål (virksomheder, der forbrugsregistreres for varme) kan også blive registreret hos Skattestyrelsen. Dette gælder for såkaldte mellemhandlere af varme. Se afsnit E.A.4.4.6.4 om registrering for handel med varme.

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 og ift. elektricitet er sondringen mellem rumvarme - herunder varme, som leveres til andre - og proces hos momsregistrerede virksomheder ophævet fra den 1. januar 2021, og begge anvendelser afgiftsberigtiges som udgangspunkt til EU’s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh elektricitet.

Generelle forudsætninger for forbrugsregistrering

Et afgiftssystem med forbrugsregistrering forudsætter, at den forbrugsregistrerede virksomhed har et grundlag for at opgøre, angive og betale afgift af den del af energiforbruget, der anvendes til ikke-godtgørelsesberettigede formål (betale en nettoafgift).

For elektricitet er det netvirksomheden, der er ansvarlig for at måle leverancen til en forbrugsregistreret virksomhed.

Det er derimod den enkelte forbrugsvirksomhed, der er ansvarlig for at foretage eventuelle nødvendige opgørelser/målinger for at fordele energiforbruget mellem godtgørelsesberettigede formål og ikke-godtgørelsesberettigede formål.

Det er tidspunktet for forbruget af elektriciteten, gassen eller varmen og ikke faktureringstidspunktet, der er afgørende for, hvornår forbrugsvirksomheden skal angive og betale nettoafgift.

Virksomheder, der er registreret for afgift efter § 4, stk. 3 og 4, skal svare afgift. Se ELAL § 3, stk. 1, nr. 3.

►Fra 1. april 2024 kan virksomheder, der får leveret elektricitet direkte via en direkte linje, blive forbrugsregistreret efter ELAL § 4 a, stk. 1. Se § 4, nr. 2 i lov nr. 1797 af 28. december 2023. Virksomheder registreret efter § 4 a, stk. 1 skal svare afgift. Se ELAL § 3, stk. 1, nr. 3.◄ 

Nettoafgiften skal angives og betales for hver måned. Da angivelses- og betalingsfristen af nettoafgiften er senest den 15. i måneden efter den måned, hvor forbruget er sket, forudsætter det, at energileverandøren (elhandelsvirksomheden ►eller elproducenten◄) i begyndelsen af måneden sender en faktura/opgørelse til den forbrugsregistrerede virksomhed.

Det samme gælder for leverancer af fjernvarme fra et centralt kraftvarmeværk eller fra en registreret mellemhandler af varme.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.8 om opgørelse og afregning.

Betingelser for forbrugsregistrering for elektricitet og varme

Der gælder nogle helt grundlæggende forbrugskriterier for at blive registreret for forbrug af elektricitet og varme. Der gælder også nogle fælles betingelser og regler.

Betingelser for forbrugsregistrering for elektricitet

Det er en betingelse for forbrugsregistrering for elektricitet, at virksomhedens årlige målte forbrug af elektricitet inden for samme lokalitet (geografisk forretningssted) er over 100.000 kWh, og at godtgørelsen af elafgift efter ELAL § 11 udgør mindst 87 pct. af afgiften. Bestemmelserne i ELAL § 4, stk. 3 er senest ændret ved lov nr. 903 af 4. juli 2013 med ikrafttræden 1. januar 2014.

Elektriciteten skal leveres af en virksomhed, der er registreret efter ELAL § 3, stk. 1 (netvirksomhed).

Efter el-engrosmodellens ikrafttræden den 1. april 2016 er afgiftsfri leverancer af elektricitet til forbrugsregistrerede virksomheder betinget af, at leverancen sker til et aftagenummer, der kun vedrører den forbrugsregistrerede virksomhed. Det vil sige, virksomhedens aftagenummer/aftagenumre inden for den lokalitet, der er omfattet af forbrugsregistreringen.

►Fra 1. april 2024 kan en virksomhed, der får leveret elektricitet via en direkte linje, med et årligt elektricitetsforbrug på over 100.000 kWh inden for samme lokalitet fra en virksomhed registreret efter § 4, stk. 1 eller 2, hvor tilbagebetaling af afgift efter § 11 udgør mindst 87 pct. af afgiften efter denne lov, blive registreret hos told- og skatteforvaltningen efter ELAL § 4 a, stk. 1. Se § 4, nr. 2 i lov nr. 1797 af 28. december 2023.◄ 

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.6.2 om betingelser for forbrugsregistrering for gas og varme, der indeholder et underafsnit om opgørelse af, om betingelserne for forbrugsregistrering er opfyldt.

Betingelser for forbrugsregistrering for varme

Det er en betingelse for forbrugsregistrering for varme, at virksomhedens årlige målte forbrug af elbaseret varme inden for samme lokalitet (geografiske forretningssted) er over 4.000 GJ, og at godtgørelsen af elafgift efter ELAL § 11 udgør mindst 87 pct. af afgiften.

Se ELAL § 4, stk. 4.

Der gælder noget lignende betingelser for forbrugsregistrering for varme efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven. Se GASAL § 3, stk. 4, KULAL § 2, stk. 4 og MINAL § 3, stk. 4, der senest er ændret ved lov nr. 481 af 30. maj 2012.

For fjernvarme, der alt overvejende er fremstillet af afgiftspligtige brændsler/brændstof, kan der ses bort fra kravet om, at godtgørelsen skal udgøre mindst 87 pct. af elafgiften. Af praktiske administrative hensyn tillades det i stedet, at elafgiften på varmeleverancen omfattes af kravene om forbrugsregistrering for varme, der gælder efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven. Det vil sige, at godtgørelsen af elafgiften på varmeleverancen skal udgøre mindst 80 pct. af den samlede energiafgift på varmeleverancen, og at 30 pct. af varmeleverancen skal anvendes til aktiviteter omfattet af bilag 1 til CO2-afgiftsloven (proceslisten).    

Varmen skal leveres af et centralt kraftvarmeværk omfattet af bilag 1 til mineralolieafgiftsloven eller af en varmeleverandør, der er registreret for mellemhandel af varme. Se ELAL § 4, stk. 5.

Ved en mellemhandler af varme forstås en virksomhed, der transporterer varme fra et centralt kraftvarmeværk til en virksomhed, der er forbrugsregistreret for varme.

Bemærk

Ved lov nr. 2225 af 29. december 2020 og ift. elektricitet er sondringen mellem rumvarme - herunder varme, som leveres til andre - og proces hos momsregistrerede virksomheder ophævet fra den 1. januar 2021, og begge anvendelser afgiftsberigtiges som udgangspunkt til EU’s minimumsafgift på 0,4 øre pr. kWh elektricitet.

Fælles betingelser og regler for forbrugsregistrering

Fælles betingelser og regler for forbrugsregistrering for elektricitet og varme kan opdeles i følgende punkter:

 • Samme lokalitet
 • Anmeldelse til forbrugsregistrering
 • Restancer
 • Registreringsbevis mv.
 • Ændrede forhold
 • Registrering kan inddrages.

Bemærk

Der gælder samme fælles betingelser og regler for at være forbrugsregistreret for elektricitet efter elafgiftsloven som for at være forbrugsregistreret for gas efter gasafgiftsloven.

Der gælder også de samme fælles betingelser og regler efter elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for at være forbrugsregistreret for varme.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.6.2 om betingelser for forbrugsregistrering for gas og varme.

Samme lokalitet

Ved samme lokalitet forstås virksomhedens geografiske forretningssted. Hvis en virksomhed har flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter), er det forbruget ved de enkelte lokaliteter, der er afgørende for, om lokaliteten kan blive omfattet af en forbrugsregistrering.

Forbrugets størrelse og godtgørelsens størrelse for at blive forbrugsregistreret for enten elektricitet, gas eller varme skal dermed opgøres inden for samme lokalitet.

Det betyder blandt andet, at en virksomhed, der indenfor samme lokalitet har to eller flere afregningsmålere, fx for elektricitet, kan få alle afregningsmålerne for elektricitet omfattet af samme forbrugsregistrering. Det er dermed det samlede forbrug af elektricitet, gas eller varme inden for lokaliteten, og ikke hver enkelt måler, der afgør, om virksomhederne opfylder betingelserne for forbrugsregistrering.

Anmeldelse til forbrugsregistrering - elektricitet

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Ved anmeldelse til forbrugsregistrering for elektricitet skal blanket 23.013 anvendes. Blanketten kan hentes på www.virk.dk.

Registreringen sker under følgende forretningsområde: Forbrugsvirksomhed.

Skattestyrelsen kan kræve dokumentation for, at virksomhederne opfylder betingelserne for at blive forbrugsregistrerede. Se ELAL § 4, stk. 7 ►og § 4 a, stk.  2.◄

Hvis en forbrugsregistrering skal omfatte lokaliteter placeret på flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter), skal der afgives en registreringsanmeldelse for hvert forretningssted.

Anmeldelse til forbrugsregistrering - varme

Registrering skal ske ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Ved anmeldelse til forbrugsregistrering for varme skal blanket 23.032 anvendes. Blanketten kan hentes på www.virk.dk.

Reglerne for anmeldelse til forbrugsregistrering for varme er beskrevet i afsnit E.A.4.4.6.3 om øvrige betingelser og regler for forbrugsregistrering.

Restancer

Virksomheden må ikke være i restance med skatter og afgifter på tidspunktet for anmeldelse til registrering. Se ELAL § 4, stk. 9 ►og § 4 a, stk. 4.◄

Registreringsbevis mv.

Skattestyrelsen udsteder bevis for registreringen til de registrerede virksomheder. Registrering for punktafgifter vil fremgå af registreringsbeviset under punktet Afgift. Beviset dannes digitalt og kan rekvireres af virksomheden på https://www.skat.dk/ via TastSelv.

Se ELAL § 4, stk. 11 ►og § 4 a, stk. 6.◄

Ændrede forhold

Virksomheden skal underrette Skattestyrelsen, hvis betingelserne for at være forbrugsregistreret ikke længere er opfyldt.

Se ELAL § 4, stk. 8 ►og § 4 a, stk. 3◄.

Registrering kan inddrages

Skattestyrelsen kan inddrage en virksomheds forbrugsregistrering, hvis den

 • ikke har afgivet rettidig angivelse
 • har afgivet urigtig angivelse
 • ikke rettidigt har indbetalt skatter eller afgifter
 • har været i restance med skatter og afgifter.

Hvis en forbrugsregistrering for elektricitet inddrages, underretter Skattestyrelsen netvirksomheden ►eller elproducenten◄ om det.

En virksomhed, der har fået inddraget registreringen, kan tidligst anmode om fornyet registrering efter 12 måneder. Se ELAL § 4, stk. 10 ►og § 4 a, stk. 5.◄

Mellemhandel af varme

Mellemhandlere af varme, der aftager varme direkte fra et centralt kraftvarmeværk (værk omfattet af bilag 1 til mineralolieafgiftsloven), kan på visse betingelser blive registreret for mellemhandel af varme, der leveres til virksomheder, som er forbrugsregistrerede for varme.

Der gælder de samme betingelser og regler efter elafgiftsloven, gasafgiftsloven, kulafgiftsloven og mineralolieafgiftsloven for at være registeret for mellemhandel af varme.

Betingelser og regler er beskrevet i afsnit E.A.4.4.6.4 om registrering for handel med varme, hvortil der henvises.

Skattestyrelsen udsteder bevis for registreringen til de registrerede virksomheder. Registrering for punktafgifter vil fremgå af registreringsbeviset under punktet Afgift. Beviset dannes digitalt og kan rekvireres af virksomheden på https://www.skat.dk/ via TastSelv.