Indhold

Dette afsnit beskriver oliefarvningsordningen. Mineralolieprodukterne gas- og dieselolier samt petroleum er omfattet af farvningsordningen. Farvningsordningen ændrer ikke ved reglerne om godtgørelse af energiafgifter.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Momsregistrerede virksomheders brug af farvede olieprodukter
 • Farvningstilladelse
 • Modelgodkendelse af farvningsanlæg på tankvogne
 • Inspektion
 • Indretning af farvningsanlæg
 • Særlige regnskabsregler for virksomheder, der har tilladelse til at farve olieprodukter
 • Særlige kontrolregler for virksomheder, der har tilladelse til at farve olieprodukter
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også oliefarvningsbekendtgørelsen,► bekendtgørelse nr. 1126 af 25. august 2023.◄

Lovgrundlag

EU-Kommissionen har besluttet, at der skal ske afgiftsmærkning af gas- og dieselolier og petroleum, jf. Rådets direktiv 95/60/EF af 27. november 1995.

Ved EU-Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. januar 2022 (EU) 2022/197 af 17. januar 2022 om et fælles stof til afgiftsmærkning af gasolie og petroleum, blev ACCUTRACETMPLUS fastsat som fælles afgiftsmærkning i stedet for Solvent Yellow 124. Dette skal være gennemført af medlemsstaterne senest den 18. januar 2024.

Regler om afgiftsmærkning af gasolie og petroleum fremgår af► bekendtgørelse nr. 1126 af 25. august 2023 ◄(oliefarvningsbekendtgørelsen).

S

Momsregistrerede virksomheders brug af farvede olieprodukter

Momsregistrerede virksomheder skal anvende farvede olieprodukter til:

 • Fyringsformål. Det drejer sig om produkter til fremstilling af varme, hvor der er betalt afgift efter fyringsoliesatsen
 • Landbrugsformål. Det drejer sig om motorbrændstof i motordrevne driftsmidler som fx traktorer og mejetærskere mv. Driftsmidlerne skal helt eller delvist anvendes til jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, dambrug eller pelsdyravl, hvor der er betalt afgift efter motorbrændstofsatsen
 • Fiskerfartøjer af enhver art. Brug af farvede olieprodukter i andre fartøjer end fiskerfartøjer er også tilladt, dog ikke i lystfartøjer.

Der må ikke anvendes farvede olieprodukter i registrerede motorkøretøjer. Det drejer sig om busser, person-, vare- og lastvogne. Der må heller ikke anvendes farvede olieprodukter i entreprenørmateriel, stationære motorer, kølemotorer med videre.

Farvede og ufarvede olieprodukter må ikke blandes sammen. Det samme tankanlæg kan derfor ikke bruges til opbevaring af olie til

 • fyringsformål
 • fiskeri
 • landbrugsformål, og
 • andre formål fx brug i registrerede motorkøretøjer.

Landbrugsformål

Landbrugsvirksomheder med videre må ikke bruge farvede olieprodukter til andre formål end landbrugsformål. Hvis en traktor bruges til både landbrugsformål og til andre formål fx snerydning for kommunen, kan der dog godt bruges farvede olieprodukter i traktoren hele tiden. Men hvis traktoren udelukkende anvendes til andre formål end egentligt landbrugsarbejde, skal der bruges ufarvet olie i traktoren.

Der gives kun godtgørelse af energiafgiften, hvis der bruges farvede olieprodukter som motorbrændstof til drift af fx traktorer og arbejds- og motorredskaber, og disse bliver anvendt til landbrugsformål. Udover egentligt markarbejde omfatter godtgørelsen også transport med traktorer af egne produkter til og fra landbrugsvirksomheden med videre. Det drejer sig fx om transport af egne roer til sukkerfabrikken. Godtgørelsen omfatter derimod ikke transport af varer til og fra landbrugsvirksomheden (vognmandsvirksomhed). Som landbrugsarbejde anses dog transport af produkter fra marken til landbrugsvirksomheden eller modsat.

Se også

Om godtgørelse af mineralolieafgiften ved anvendelse af farvet motorbrændstof til landbrugsformål. Se E.A.4.6.4.

Maskinstationer, entreprenører med videre, som udfører mark- og skovarbejde for landbrugsvirksomheder, skal bruge farvede olieprodukter i maskiner, der helt eller delvist bruges til dette arbejde.

Hvis det samme driftsmiddel bruges til både landbrugsformål og andet arbejde end egentligt landbrugsarbejde fx entreprenørarbejde, kan der anvendes farvede olieprodukter i driftsmidlet hele tiden. Hvis et driftsmiddel kun bruges til andet arbejde end egentligt landbrugsarbejde, skal der bruges ufarvet brændstof.

Der kan kun gives godtgørelse af energiafgiften, hvis der bruges farvede olieprodukter som motorbrændstof til drift af fx traktorer, arbejds- og motorredskaber, der bruges i forbindelse med landbrugsformål m.m.

Der kan ikke opnås godtgørelse ved fx entreprenørarbejder for landbrugsvirksomheder med videre. Ved entreprenørarbejde forstås blandt andet dræning, snerydning, udgravning af gylletank med videre.

Hvis det samme tankanlæg bliver brugt til opbevaring af olieprodukter til både fyringsformål og landbrugsformål, skal olieproduktet indkøbes med satsen for motorbrændstof. Hvis olieproduktet herefter bruges til et ikke godtgørelsesberettiget fyringsformål fx privat fyringsformål, kan forskellen mellem satsen for energiafgift af motorbrændstof og satsen for energiafgift af fyringsolie godtgøres. Se MINAL § 12, stk. 7.

Se også

Om landbrugets anvendelse af farvet olie i minikraftvarmeanlægget.  Se E.A.4.3.4.

Fiskerfartøjer

I alle former for fiskerfartøjer skal der anvendes farvede olieprodukter. Der må også anvendes farvede olieprodukter i alle andre fartøjer end fiskerfartøjer, bortset fra lystfartøjer.

Registrerede motorkøretøjer

Der må ikke anvendes farvede olieprodukter som motorbrændstof i momsregistrerede virksomheders motorkøretøjer. Bestemmelsen omfatter fx drift af busser, personbiler, vare- og lastvogne, samt i traktorer, entreprenørmaskiner, stationære motorer og kølemotorer.

Varmefremstilling

For momsregistrerede virksomheder, der ikke har aktiviteter med landbrug og fiskeri, må farvede olieprodukter kun bruges til fremstilling af varme i virksomheden.

Se også

Se også MINAL § 11, stk. 3. Bestemmelsen indeholder en afgrænsning af landbrugsaktiviteter med videre, der er omfattet af adgangen til tilbagebetaling.

Særlige regnskabsregler for virksomheder, der anvender farvede olieprodukter

Dette skema giver et overblik over de særlige regnskabsregler, som gælder for virksomheder, der bruger farvede olieprodukter:

Hvis...

Så...

Men...

der udelukkende bruges ufarvede olieprodukter til fx drift af last- og varevogne

skal der kun føres sædvanligt regnskab

 

der udelukkende bruges farvede olieprodukter til landbrugsvirksomhed (godtgørelsesberettigede formål)

skal der ikke føres særskilt forbrugsregnskab over denne olie

 

farvede olieprodukter kun bruges til fyringsformål

skal der ikke føres særskilt regnskab over den farvede olie

bruges olien til både procesformål og rumvarme, skal reglerne for fordeling af energiforbrug mellem de nævnte formål anvendes

farvede olieprodukter bruges til både godtgørelsesberettigede og ikke-godtgørelsesberettigede formål (motorbrændstof)

skal der enten føres et særskilt forbrugsregnskab, eller ske en forholdsmæssig fordeling af den omsætning, hvortil der ikke fås godtgørelse af energiafgifterne, og den samlede omsætning

 

der anvendes en omsætningsfordeling når det godtgørelsesberettigede brændstofforbrug opgøres

skal der føres et regnskab over omsætningen, så det er muligt at fordele omsætningen dels på aktiviteter, der kan gives godtgørelse for, og dels på andre aktiviteter

 

Ved samlet fakturering af en arbejdsopgave, der både omfatter aktiviteter, der ydes godtgørelse for, og aktiviteter, der ikke ydes godtgørelse for, skal de enkelte aktiviteter specificeres i fakturaen. Et eksempel kan være en faktura, der indeholder både entreprenøropgaver og landsbrugsopgaver. Se flere oplysninger i bekendtgørelse nr. 153 af 10. februar 2023 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (dokumentationsbekendtgørelsens §§ 1 - 4) .

Særlige kontrolregler for virksomheder, der anvender farvede olieprodukter

Skattestyrelsen har ret til at foretage kontrol i virksomheder, der søger om godtgørelse af energiafgifterne. Skattestyrelsens anvisning om blandt andet opbevaring af farvede olieprodukter skal efterkommes og på forlangende skal det oplyses, hvad olieprodukterne er brugt til.

Skattestyrelsen er berettiget til at udtage prøver af både ufarvede og farvede oliebeholdninger. Ved uberettiget brug af farvet olie kan Skattestyrelsen stille krav om, at tanken tømmes og renses, inden den igen kan bruges til opbevaring af ufarvede olieprodukter.

Farvningstilladelse

Bestemmelserne om indretning og godkendelse af udstyr til farvning er udarbejdet i samarbejde med oliebranchen.

Det er tilladt at levere ufarvede olieprodukter til opvarmningsformål fx tørløbsleverancer, hvis der bliver betalt afgift som for gas- og dieselolier, der anvendes som motorbrændstof. Dette gælder uanset bestemmelserne om levering af farvede olieprodukter til fyringsformål.

Hvis der ved en fejl bliver leveret farvede olieprodukter i stedet for ufarvede, skal der ske ombytning, da farvede olieprodukter ikke må anvendes til andre formål end de, der er nævnt i oliefarvningsbekendtgørelsen. Se oliefarvningsbekendtgørelsens § 1, stk. 5.

Olieprodukterne skal farves med en blanding af et mærkestof og et farvestof. Mærkestoffet og farvestoffet bliver samlet benævnt som et farvningspræparat. Farvestoffet er nationalt bestemt, mens mærkestoffet er bestemt af EU-Kommissionen.

►Gas- og dieselolier og petroleum må ikke tilsættes andre mærkestoffer eller farvestoffer til at indikere afgiftsdifferentiering.◄

Farvningspræparatet må hverken helt eller delvist fjernes. Det er ikke tilladt at blande farvede olieprodukter med anden olie eller med andre varer.

►Farvningspræparatet skal bestå af et af følgende mærkestoffer, samt følgende farvestof opløst i et opløsningsmiddel med højt flammepunkt således, at hver liter leveret olie indeholder den mængde, der fremgår nedenfor.

Som mærkestof skal anvendes følgende:

 1. 6,5 mg/l N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy) ethyl] -4-(phenylazo) anilin (Solvent Yellow 124), eller
 2. mindst 12,5 mg og højst 18,75 mg ACCUTRACETM PLUS pr. liter, som svarer til et indhold på mindst 9,5 mg og højst 14,25 mg butoxybenzen pr. liter.

Som farvestof skal anvendes 1,4-bis-N-dialkylaminoathraquinon blandingsprodukt med alkylgrupperne 2-ethylhexyl, 3-(2-ethylhexyloxy) propyl og 3-methoxypropyl (speciel version af C. I. Solvent Blue 79 med CAS 90170-70-0) i en mængde, der giver samme farveintensitet målt spektrofotometrisk ved 640-650 nm som 5,0 mg/l 1,4-N-bis(butylamino)anthraquinon (C. I. Solvent Blue 35).

Farvede olieprodukter skal til og med den 17. januar 2024 indeholde et mærkestof nr. 1 (Solvent Yellow 124) eller nr. 2 (ACCUTRACETM PLUS) og farvestof.

Farvede olieprodukter skal fra og med den 18. januar 2024 indeholde mærkestof nr. 2 (ACCUTRACETM PLUS) og farvestof.

Farvningspræparatet skal doseres således, at udtagne stikprøver af farvede og mærkede olieprodukter til enhver tid indeholder en korrekt koncentration af mærke- og farvestof.

I en stikprøve for et farvningspræparat, der indeholder mærkestoffet Solvent Yellow og ovennævnte farvestof, skal koncentrationen af farve- og mærkestof være inden for en nøjagtighed på +/- 10 pct. relativt.

I en stikprøve for et farvningspræparat, der indeholder mærkestoffet ACCUTRACETM PLUS og ovennævnte farvestof, skal koncentrationen af mærkestof ovenfor nævnte angivne værdier, mens koncentrationen af farvestoffet skal være inden for en nøjagtighed på +/- 10 pct. relativt.

Se Oliefarvningsbekendtgørelsens § 3◄.

Virksomheder køber farvningspræparatet direkte hos producent eller forhandler. Skattestyrelsen er ikke involveret i dette. Yderligere oplysninger om, hvor farvningspræparatet kan købes, kan fås hos toldlaboratoriet FORCE Technology i Brøndby.

Farvning må kun udføres

 • i tankanlæg, der er godkendt til opbevaring af afgiftspligtig olie og petroleum på raffinaderi eller depot
 • på udleveringsrampe til tankvogn, eller
 • ved injektion af farvestoffet ved udlevering fra virksomhedens godkendte anlæg, herunder fra tankvogne.

►Se oliefarvningsbekendtgørelsens § 4.◄

Virksomheder, der er autoriserede som oplagshavere efter MINAL § 3 og som afsætter olieprodukter, kan få tilladelse til farvning af olieprodukter. Farvningsvirksomheder og selvstændige transportører, der er registreret efter MINAL § 4 a kan få tilladelse til farvning af olie.

Virksomheder, der ønsker at farve i tankanlæg til opbevaring af afgiftspligtige olier og petroleum på raffinaderi, depot eller på udleveringsrampe til tankvogn, skal søge Skattestyrelsen om tilladelse til farvning. Blanket nr. 23.030 "Ansøgning om tilladelse til farvning af gas- og dieselolier og petroleum" skal anvendes. Det er en forudsætning, at anlægget er godkendt af Skattestyrelsen. Se MINAL § 5.

Det skal fremgå af ansøgningen, hvilket inspektionsorgan virksomheden har indgået aftale med. Skattestyrelsen har godkendt følgende to inspektionsorganer, der kan benyttes:

 • FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndbyvester
 • DOMS Metrology, Formervangen 28, 2600 Glostrup.

Virksomheder, der farver ved injektion fra tankvogne, kan først få tilladelse til denne farvningsmetode, når farvningsanlægget er modelgodkendt. Se om modelgodkendelse i afsnittet "Modelgodkendelse af farvningsanlæg på tankvogne".

Der skal også søges om farvningstilladelse, hvis virksomheden udelukkende farver olieprodukter i farvningsanlæg monteret i forbindelse med volumenmåleanlæg (injektionsanlæg) på tankvogne. Volumenmåleanlægget skal være modelgodkendt.

Producenter af farvningsanlæg, autoriserede oplagshavere og farvningsvirksomheder kan få modelgodkendelse af producerede eller importerede anlæg. Det er kun oplagshavere og farvningsvirksomheder, der kan få farvningstilladelse.

Selvstændige transportører, der med tankvogne transporterer gas- og dieselolier og petroleum på vegne af registrerede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder, kan ved brug af godkendt farvningsudstyr monteret i tankvogne farve olieprodukterne ved overgang til forbrug af olieprodukter på vegne af den autoriserede oplagshaver eller farvningsvirksomhed. Det er en betingelse, at de registrerede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder har fået tilladelse til farvning.

Det er den autoriserede oplagshaver eller farvningsvirksomhed, der entrerer med en sådan selvstændig transportør, og via et fuldmagtsforhold orienterer transportøren om ordningen og administrerer transportørens godkendelse af farvningsudstyr mv. Afregning af afgiften sker også gennem den autoriserede oplagshaver eller farvningsvirksomhed. Den autoriserede oplagshaver eller farvningsvirksomhed hæfter for krav, der opstår i forbindelse med transporten eller ved varens overgang til forbrug i umiddelbar tilslutning til transportens afslutning. Se MINAL § 4 a, stk. 4.

Modelgodkendelse af farvningsanlæg på tankvogne

Skattestyrelsen kan efter ansøgning modelgodkende farvningsanlæg på tankvogne. Betingelserne for modelgodkendelse og modelprøvning af farvningsanlægget fremgår af oliefarvningsbekendtgørelsens bilag 1.

Når et farvningsanlæg er godkendt, er samtlige farvningsanlæg, som virksomheden har opbygget efter samme tekniske koncept som det farvningsanlæg, der har opnået modelgodkendelse, omfattet af denne godkendelse.

Der kan opnås modelgodkendelse af farvningsanlæg, som består af

 • en doseringsenhed eller injektionsenhed, som bestemmer mængden af farvestof, som skal tilsættes
 • en beholder, hvor farvestoffet opbevares
 • et styresystem, som sikrer korrekt farvetilsætning
 • en installationsvejledning, hvoraf det fremgår, hvordan enheden integreres i tankvognen.

Farvningsanlæg beregnet til brug på tankvogne, som tilhører vognmænd, der udfører leverancer og eventuelt også farvning for virksomheders regning og risiko, kan omfattes af oplagshaverens eller farvningsvirksomhedens modelgodkendelse.

Ansøgningen om modelgodkendelse skal vedlægges en teknisk beskrivelse eller en konstruktionstegning af det samlede farvningsanlæg, herunder af anlæggets styresystem, samt en beskrivelse af det sikkerhedssystem, der skal være monteret for at hindre uautoriserede indgreb.

Anlægget skal inkludere et styresystem, der sikrer, at der altid er overensstemmelse mellem det faktisk leverede olieprodukt, det registrerede olieprodukt og det på udleveringsdokumentet anførte olieprodukt (farvet eller ufarvet). Farvedoseringen skal foretages, så det ikke er muligt at skylle eller dræne farvebeholderen uden speciel adgang. Det er kun en anden ansvarlig medarbejder end den, der står for udleveringen af mineralolieprodukter fra tankvognen, der har adgang til farvningsanlæggets styresystem. For at sikre korrekt farvning skal farvningsanlæggets opbygning sikre, at doseringen udføres med lugtfri farvningspræparat.

Ansøgningen om modelgodkendelse skal sendes til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen sender ansøgningen videre til FORCE Technology. FORCE Technology er bemyndiget til at modelgodkende farvningsanlæg af Skattestyrelsen.

Inspektion

Hvert anlæg skal førstegangsinspiceres, inden det tages i brug. Inspektion og reinspektion skal ske i overensstemmelse med bilag 2 i oliefarvningsbekendtgørelsen.

Skattestyrelsen har godkendt og bemyndiget følgende inspektionsorganer, som virksomhederne kan benytte:

 • FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby
 • DOMS Metrology, Formervangen 28, 2600 Glostrup.

Farvningsanlæg, der er integreret i tankvogne i henhold til installationsvejledningen, skal førstegangsinspiceres af et inspektionsorgan. Bestemmelserne i oliefarvningsbekendtgørelsens bilag 2 om forskellige system- og påvirkningstests skal gennemføres, og der skal udtages prøver af farvede olieprodukter. Se oliefarvningsbekendtgørelsens bilag 2 om prøveudtagning.

Godkendelsen af det enkelte farvningsanlæg falder bort, hvis der ikke foretages reinspektion af injektionsanlægget med samme tidsinterval, som er gældende for verifikation af volumenmåleanlæg.

Hvis der ikke foretages reinspektion af et farvningsanlæg, eller hvis farvningsanlægget ikke længere er indrettet i overensstemmelse med modelgodkendelsen, må farvningsanlægget ikke benyttes til farvning af olieprodukter.

Hvis der sker ændringer af et farvningsanlæg, som er omfattet af modelgodkendelsen, falder modelgodkendelsen bort for det pågældende farvningsanlæg, Der skal på ny søges om en godkendelse eller om et tillæg til den oprindelige modelgodkendelsesattest.

Ved førstegangsinspektion og reinspektion af farvningsanlæg, der er beregnet til montering i forbindelse med volumenmåleanlæg i tankvogne, skal der udtages prøver af farvede olieprodukter. Prøverne skal udtages af en mængde svarende til anlæggets godkendte mindste farvnings udmåling af farvet olie leveret til tom tank. Der udtages to prøver ved hver prøveudtagning af den farvede olie. Den ene prøve bruges til analysen. Den anden prøve gemmes til en eventuel senere kontrolanalyse. Desuden udtages der en prøve af den ufarvede olie.

Hvis analysen viser, at det farvede olieprodukt ikke overholder oliefarvningsbekendtgørelsens bestemmelser, skal det pågældende farvningsanlæg tages ud af drift. Det samme gælder, hvis der ved reinspektionen viser sig at være fejl ved anlægget. Farvningsanlægget må først anvendes igen, når der er foretaget den nødvendige reparation af farvningsanlægget. Den nødvendige reparation skal bl.a. være dokumenteret ved en analyse af farvede olieprodukter.

Virksomheder, der farver olieprodukter på en anden måde end ved injektion fra tankvogne, er også omfattet af reglerne om prøveudtagning.

Virksomheden skal indgå en aftale med et inspektionsorgan, der uanmeldt skal udtage og analysere stikprøver af farvede olieprodukter to gange om året.

Virksomheden skal derudover have en procedure for egenkontrol. I forbindelse med inspektionsorganets stikprøvekontrol skal der foretages en kontrol af, om virksomhedens egenkontrolprocedure findes og følges.

Skattestyrelsen skal underrettes, hvis de udtagne prøver ikke opfylder kravene til nøjagtighed. Der skal gives en redegørelse for de forhold, der er årsag til fravigelsen af kravet om nøjagtighed, samt en erklæring om, at forholdet nu er bragt i orden. Se oliefarvningsbekendtgørelsen § 3 om krav til nøjagtighed.

Indretning af farvningsanlæg

Måling og måleanlæg til udmåling af gas- og dieselolier og petroleum er omfattet af Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser til sikring af, at den udmålte mængde er korrekt. Dette gælder også, når der monteres farvningsanlæg i forbindelse med måleanlægget.

Farvningsanlægget må ikke bevirke, at måleanlægget måler forkert. For visse konstruktioner af måleanlæg og farvningsanlæg vil dette nødvendiggøre, at typegodkendelsen for måleanlægget skal ændres. For andre konstruktioner er det ikke nødvendigt. Flere oplysninger kan fås hos Sikkerhedsstyrelsen.

►Ved montering af farvningsanlæg i forbindelse med anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand, er instrumentejeren ansvarlig for at opfylde Sikkerhedsstyrelsens regler om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas◄.

Farvningsanlægget skal i tilknytning hertil være omfattet af et styresystem, der sikrer, at der altid er overensstemmelse mellem det faktisk leverede olieprodukt, det registrerede olieprodukt og det på udleveringsdokumentet anførte olieprodukt, så der kan udleveres et farvet eller ufarvet produkt med korrekt farvedosering og med korrekt regnskabsregistrering.

Inden produktet udleveres skal der ske et valg af, om der skal udleveres farvede eller ufarvede olieprodukter. Udleveringen skal ske ved manuel eller automatisk aktivering. Farvebeholderen skal være forsynet med en kobling, som hindrer utilsigtet påfyldning af andre produkter end farvningspræparatet.

Hvis både farvede og ufarvede olieprodukter leveres ved samme udleveringssystem, skal der etableres en skylleprocedure. Der må kun skylles farvede olieprodukter til beholdere med farvede olieprodukter og ufarvede olieprodukter til beholdere med ufarvede produkter eller skylles til tom tank. Ufarvede olieprodukter må højst indeholde 3 pct. farvet olieprodukt, uden at olien betragtes som et farvet olieprodukt. Udlevering af farvet olie fra farvningsanlæg skal ske i mængder på mindst 200 liter ad gangen.

Skattestyrelsen kan fastsætte bestemmelser om plombering.

Ved farvning på anden måde end tankvognsfarvning skal farvningen ske på en sådan måde, at der ikke efter farvningen kan ske sammenblanding med ufarvet olie. Tilsætning af farvningspræparatet skal endvidere ske på en sådan måde, at der sker sammenblanding indenfor de fastsætte grænser, der er nævnt ovenfor. Dette kan ske ved, at farvningspræparatet pumpes ind i olien ved injektion på rampeanlæg, overpumpning til farvningstanken, eller ved at blandingen bringes i cirkulation ved ompumpning eller lignende.

Reglerne om indgåelse af aftale med et inspektionsorgan om prøveudtagning og analyse gælder for virksomheder, der farver på anden måde end tankvognsfarvning.

Virksomheden kan levere både farvede og ufarvede olieprodukter fyldt på samme tankvogns forskellige tankrum eller ved injektion ved udlevering fra godkendte farvningsanlæg monteret i tankvogne, uden at der er separate leveringssystemer. Det er dog en forudsætning, at virksomheden etablerer en hensigtsmæssig procedure, herunder en skylleprocedure eller et system, der sikrer, at der leveres en minimal mængde af sammenblandet farvet og ufarvet olie, fordi et ufarvet olieprodukt højst må indeholde 3 pct. farvet olieprodukt, før det bliver betragtet som et farvet olieprodukt.

Der må kun skylles farvede olieprodukter til beholdere med farvede olieprodukter og ufarvede olieprodukter til beholdere med ufarvede produkter eller skylles til tom tank. Ved brug af skyllesystemet skal der udarbejdes en detaljeret beskrivelse samt betjeningsvejledning til systemet.

Anlæg, tanke mv., der anvendes til opbevaring af farvet olie, må ikke anvendes til opbevaring af andre varer. Inden der kan opbevares andre varer, skal tankene, slanger og rørføring mv. tømmes for farvet olie og om nødvendigt renses, da et ufarvet olieprodukt højst må indeholde 3 pct. farvet olieprodukt.

Skattestyrelsen kan tilbagekalde virksomhedens tilladelse til farvning, hvis anlæggene anvendes eller indrettes på en sådan måde, at anlæggene ikke opfylder de stillede krav til nøjagtighed, indretning eller andre forhold, eller hvis Skattestyrelsens kontrol ikke kan udføres på en rimelig måde.

Virksomheden skal selv afholde alle omkostninger forbundet med godkendelse, montering, kontrol og drift af farvningsanlæg mv. samt indkøb af farvningspræparatet.

Særlige regnskabsregler for virksomheder, der har tilladelse til at farve olieprodukter

Virksomheder, der har tilladelse til farvning af olie, skal føre regnskab over

 • tilgang
 • udlevering
 • forbrug

af farvet olie i virksomheden. Virksomheden skal også føre regnskab over tilgang og forbrug af farvningspræparatet.

Ved farvning på anden måde end ved injektion skal regnskabet føres for hvert enkelt farvningsanlæg. Dato og mængde for farvningen skal fremgå. Virksomheden skal oplyse om, at der er tale om et farvet olieprodukt på udleveringsdokumenter og fakturaer.

Hvis der sker farvning fra tankvogn, skal udleveringsdokumentet eller fakturaen også indeholde oplysninger, der kan bruges til identifikation af det farvningsanlæg, der er brugt til farvningen. En påtegning på udleveringsdokumentet eller fakturaen, der identificerer køretøjet, vil være tilstrækkeligt. Et eksempel kan være anførsel af registreringsnummer eller selskabets entydige vognnummer.

Virksomhedens regnskab skal være tilrettelagt på en sådan måde, at virksomhedens forbrug af farvningspræparat, mængden af udleverede olieprodukter og mængden af farvede olieprodukter kan opgøres for hvert farvningsanlæg.

Opgørelse og afstemning af forbruget af præparatet med mængden af farvede olieprodukter for hvert farvningsanlæg skal ske ved udgangen af hver måned. For tankvognsfarvning kan opgørelsen dog i stedet for finde sted i forbindelse med den påfyldning af koncentratbeholderen, der ligger nærmest udgangen af måneden. Hvis opgørelsen viser væsentlige uoverensstemmelser, skal virksomheden omgående meddele dette til Skattestyrelsen. Der skal redegøres for de forhold, der var årsag til, at kravet om nøjagtighed blev fraveget, samt en erklæring om, at forholdet nu er bragt i orden.

Ved anden farvning end tankvognsfarvning kan virksomheden dog vælge at føre regnskabet samlet for det depot, hvor der farves, i stedet for at føre et regnskab for hvert enkelt farvningsanlæg. Opgørelsen over forbrug af farvningspræparatet og fremstillet mængde farvede olieprodukter samt afstemningen heraf skal ske ved udgangen af hver måned. Hvis opgørelserne viser væsentlige uoverensstemmelser, skal virksomheden omgående meddele dette til Skattestyrelsen.

Adgangen til at føre et samlet regnskab for hvert depot er betinget af, at virksomheden indgår en aftale med et inspektionsorgan, der uanmeldt for hvert farvningsanlæg skal udtage stikprøver af farvede olieprodukter to gange om året.

Virksomheder, der både leverer farvede og ufarvede olieprodukter fyldt på samme tankvogns forskellige tankrum eller ved injektion ved udlevering fra godkendte farvningsanlæg monteret i tankvogne og eventuelt med levering via samme slange, skal føre regnskab over tilgang og udlevering af farvede og ufarvede olieprodukter for hver tankvogn. Regnskabet skal tilrettelægges, så der ved skift fra levering fra farvede til ufarvede olieprodukter og omvendt sker registrering af skylning.

Regnskabet føres i virksomhedens almindelige forretningsregnskab. Hvis regnskabet ikke kan indpasses i forretningsregnskabet, skal der føres et specielt regnskab, der skal afstemmes til forretningsregnskabets registreringer.

Regnskabsmaterialet herunder også laboratoriers løbende kontrolrapporter over farvede olieprodukter og farvningsudstyr skal opbevares fem år efter regnskabsårets udløb. Det samme gælder resultater af virksomhedens egenkontrol.

Særlige kontrolregler for virksomheder, der har tilladelse til at farve olieprodukter

Skattestyrelsen har ret til at foretage kontrol i virksomheden. Virksomheden skal følge Skattestyrelsens anvisninger om opbevaring og lignende af farvede olieprodukter. Virksomheden skal også give enhver oplysning om oliens anvendelse, hvis Skattestyrelsen forlanger det.

Skattestyrelsen er berettiget til at udtage prøver af virksomhedens beholdning af olie. Prøver af farvningspræparatet samt af olieprodukter skal på Skattestyrelsens anmodning sendes til Skattestyrelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2008.520.LSR

En virksomhed kunne ikke få fradrag for fyringsolie, der var brugt til rustbeskyttelse af værktøj. Godtgørelse gives kun for varer, der anvendes til fremstilling af varme.

 
Skatterådet

SKM2020.280.SR

En virksomhed kunne ikke få energiafgift på dieselolie til skovbrug godtgjort efter MINAL § 11, stk. 3, såfremt den forbrugte dieselolie i virksomhedens skovmaskiner ikke var farvet.