Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatsen for mineralolieprodukter og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser
  • Afgiftssatser ved dagtemperaturer
  • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
  • Beregning af afgiften
  • Afgiftsændringer
  • Tidligere afgiftssatser.

Afgiftssatser

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen skete første gang for kalenderåret 2016.

Satserne bliver reguleret på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger 2 år forud for det kalenderår, i hvilket satsen skal gælde.

Afgiftssatser ved dagtemperaturer

For ►2024◄ gælder følgende satser:

   

Enhed

►2024◄

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

345,0

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

246,9

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

331,6

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

307,8

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

307,8

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

306,2

7.

Fuelolie

øre/kg

279,7

8.

Fyringstjære

øre/kg

251,8

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

345,0

10.

Anden petroleum

øre/liter

246,9

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

570,8

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

484,5

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

476,2

467,3

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

208,8

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

383,9

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

316,6

17.

Karburatorvæske

øre/liter

540,3

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

246,9

19. Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

68,8

246,9

20. Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

68,8

108,7

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

147,4

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

85,9

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

135,5

Se MINAL § 1, stk. 1 og www.skm.dk

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

For ►2024◄ gælder følgende satser:

   

Enhed

►2024◄

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

342,9

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

245,4

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

329,6

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

305,9

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

305,9

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

304,4

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

342,9

10.

Anden petroleum

øre/liter

245,4

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

565,9

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

480,4

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

472,2

463,5

17.

Karburatorvæske

øre/liter

535,8

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

245,4

Se MINAL § 1, stk. 1 og og www.skm.dk/skattetal/satser/

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes i liter, kg eller GJ. Ved betaling af afgift efter energiindhold sker beregningen i GJ (Gigajoule).

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperaturer. Se MINAL § 1, stk. 3.

Hvis energiindholdet for bioolier mv. og metanol er kendt kan afgiftssatsen opgjort i kr./GJ anvendes. Ellers anvendes afgiftssatsen opgjort i kr./liter. Se MINAL § 1, stk. 1, nr. 19 og 20.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger af EU's regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius. Referencesatserne ved 15 grader Celsius kan umiddelbart sammenlignes med satserne i andre EU-lande.

Afgiftsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 17 i MINAL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 liter i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 liter.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.

Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser ved dagtemperaturer vises fra ►2019◄:

Enhed

 2019

2020

2021

2022

2023

1.

Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

309,0

312,0

314,7

315,9

320,4

2.

Anden gas- og dieselolie

øre/liter

201,6

203,5

225,2

226,1

229,3

3.

Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

297,0

299,9

302,5

303,7

308,0

4.

Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

275,7

278,4

280,8

281,8 285,9

5.

Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

275,7

278,4

280,8

281,8

285,9

6.

Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

274,2

276,9

279,3

280,4

284,4

7.

Fuelolie

øre/kg

228,4

230,6

255,2

256,1

259,8

8.

Fyringstjære

øre/kg

205,6

207,6

229,7

230,6 233,9

9.

Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

309,0

312,0

314,7

315,9

320,4

10.

Anden petroleum

øre/liter

201,6

203,5

225,2

226,1

229,3

11.

Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

511,3

516,2

520,7

522,7

530,1

12.

Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

433,9

438,2

441,9

443,6

449,9

13.

Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,0013 g pr. liter)

øre/liter

426,5

430,7

422,6

434,4

426,3

436,0

427,9

442,2

434,0

14.

Autogas i form af LPG

øre/liter

187,0

188,8

190,5

191,2

193,9

15.

Anden flaskegas i form af LPG, der anvendes som motorbrændstof

øre/kg

343,8

347,2

350,2

351,5

356,5

16.

Anden flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

258,5

261,0

288,9

290,0

294,1

17.

Karburatorvæske

øre/liter

484,0

488,6

492,9

494,7

501,8

18.

Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

201,6

203,5

225,2

226,1

229,3

19

Bioolier m.v. under position 1507-1518 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

55,5

199,2

56,7

203,5

62,8

225,2

63,0

226,1

63,9

229,3

20 Metanol under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur, som er bestemt til anvendelse, udbydes til salg, anvendes som brændsel til opvarmning eller anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraft-varme-værker

kr./GJ

øre/liter

56,2

88,7

56,7

89,5

62,8

99,1

63,0

99,5

63,9

100,9

Energiafgift for benzinækvivalenter (biobrændstof)

kr./GJ

132,1

133,4

134,5

135,0

136,9

Energiafgift for dieselækvivalenter(biobrændstof)

kr./GJ

76,9 77,7 78,3

78,6

79,7

Metanol, der anvendes til fremstilling af elektricitet i brændselsceller i motorkøretøjer. Se afsnit E.A.4.1.3.1

øre/liter

121,3 122,5 123,6

124,1

125,8

Afgiftssatser ved 15 grader Celsius vises fra ►2019◄:

Enhed

2019

2020

2021

2022

2023

1. Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

307,1

310,1

312,8

314,0

318,5

2. Anden gas- og dieselolie

øre/liter

200,3

202,3

223,9

224,7

227,9

3. Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)

øre/liter

295,3

298,1

300,7

301,9

306,2

4. Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)

øre/liter

274,0

276,7

279,1

280,2

284,1

5. Svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

272,7 276,7 279,1 280,2 284,1

6. Svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer (svovlindhold højst 0,001 pct.)

øre/liter

200,3 275,3

277,7

278,8

282,8

9. Petroleum, der anvendes som motorbrændstof

øre/liter

307,1

310,1

312,8

314,0

318.5

10. Anden petroleum

øre/liter

200,3

202,3

223,9

224,7

227,9

11. Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter)

øre/liter

506,9

511,9

516,3 518,3 525,6

12. Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

430,3

434,5

438,3

439,9

446,2

13. Blyfri benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

Blyfri benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer (blyindhold højst 0,013 g pr. liter)

øre/liter

423,1

427,2

419,2

430,9

422,8

432,6

424,4

438,7

430,5

17. Karburatorvæske

øre/liter

479,9

484,6

488,8

490,6

497,6

18. Smøreolie og lignende under position 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

200,3

202,3

223,9

224,7

227,9