Indhold

Dette afsnit indeholder en kort introduktion til reglerne, herunder formål, lovgrundlag og historik.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Lovens formål
  • Lovgrundlag
  • Historik

Regel

Der skal betales energiafgift af mineralolieprodukter. Se MINAL § 1.

Miljøafgifterne CO2-afgift, svovlafgift og NOx-afgift knytter sig til mineralolieafgiften.

Der skal betales CO2-afgift af de fleste mineralolieprodukter. Se afsnit E.A.4.5 om CO2-afgift.

Der skal betales svovlafgift af mineralolieprodukter med et svovlindhold, der overstiger 0,05 pct. Se afsnit E.A.7.11 om svovlafgift.

Der skal betales afgift af kvælstofoxider (NOx-afgift). Se E.A.7.20 om NOx-afgiften.

Lovens formål

Fra 1990'erne har formålet med energiafgifter været at reducere den miljøbelastning, som energiforbruget fører med sig, samt varetagelse af provenumæssige hensyn.

Lovgrundlag

Med virkning fra den 1. januar 1993 blev reglerne om afgift af visse af mineralolieprodukter tilpasset EU's regler om harmoniserede varer. Se lov nr. 1029 om energiafgifter af mineralolieprodukter mv. af 19. december 1992.

De nuværende EU-bestemmelser findes i Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (energibeskatningsdirektivet). Direktivet blev implementeret i mineralolieafgiftsloven ved lov nr. 462 af 9. juni 2004. Ved lov nr. 1391 af 20. december 2004, blev der som fodnote til lovens titel indsat blev følgende: Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EU-Tidende 2003, nr. L 283, s. 51) samt dele af direktiv 2003/17/EF af 3. marts 2003 (EU-Tidende 2003, nr. L 076, s. 10) om ændring af direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie.

Reglerne for forsendelse og kontrol af de fleste mineralolieafgiftspligtige varer er harmoniseret i Rådets direktiv (EU) 2020/62 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning).  Bestemmelserne i det omarbejdede direktiv er gennemført ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 med ikrafttrædelse den 13. februar 2023. Herved er beskattede varers bevægelser i EU også blevet omfattet af kontrolsystemet EMCS. Desuden har visse begreber ændret betegnelse for at præcisere betydningen eller for at tilpasse disse til toldområdet. Se afsnit E.A.1.8.1. Reglerne for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter, er beskrevet i afsnit E.A.1.4 og E.A.1.8.

Reglerne om energiafgift af mineralolieprodukter står i lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020 med senere ændringer.

Med hjemmel i mineralolieafgiftsloven er der udstedt bekendtgørelse nr. 153 af 10. februar 2023 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. Bekendtgørelsen kaldes for dokumentationsbekendtgørelsen.

Med hjemmel i mineralolieafgiftsloven er der udstedt ►bekendtgørelse nr. 1126 af 25. august 2023◄ om farvning af gas- og dieselolier og petroleum. Bekendtgørelsen kaldes for oliefarvningsbekendtgørelsen. I en meddelelse, der er offentliggjort i SKM2003.159.TSS, er der flere oplysninger om administrationen af ordningen med farvning af gas- og dieselolie og petroleum.

Historik

Mineralolieafgiftsloven indeholder bestemmelser fra den tidligere gasafgiftslov fra 1979 og bestemmelser om benzinafgift, der blev indført i 1927 og fra olieafgiften, der blev indført i 1977.