åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet indeholder reglerne om ret til straksafskrivning af udgifter til anskaffelse af driftsmidler med kortere levetid eller med en anskaffelsessum med en beløbsgrænse, der reguleres. Desuden beskrives reglerne om straksafskrivning af udgifter til anskaffelse af visse driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed og edb-software.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Fysisk levetid
 • Småaktiver
 • Et eller flere driftsmidler
 • Aktiver i samlesæt eller lignende
 • Udgifter til vedligeholdelse og forbedring
 • Driftsmidler til forsøgs - og forskningsvirksomhed
 • Edb-software
 • Salg af straksafskrevne aktiver
 • Selskabers udlejningsdriftsmidler mv.
 • Salg af aktivet
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I stedet for at afskrive efter saldometoden efter AL § 5, kan skatteyderen vælge at fradrage (straksafskrive) hele anskaffelsessummen for følgende driftsmidler mv:

 • Driftsmidler med en fysisk levetid på 3 år eller derunder. Se AL § 6, stk. 1, nr. 1
 • Småaktiver. Se i øvrigt afsnittet om aktiver i samlesæt og lignende nedenfor.
 • Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed, bortset fra driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer. Se AL § 6, stk. 1, nr. 3
 • Edb-software. Se AL § 6, stk. 1, nr. 4.

Se AL § 6, stk. 1, nr. 1-4 inkl.

Skibe, der afskrives efter AL § 5 B, kan ikke straksafskrives efter AL § 6. Se afsnit C.C.2.4.2.4.1.4 "Visse skibe".

Se også

Se også AL § 44 om straksafskrivning ved anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver, der helt eller delvist er betalt ved tilskud.

Fysisk levetid

Der kan kun ske straksafskrivning, hvis driftsmidlet vil være slidt op i fysisk forstand i løbet af 3 år efter erhvervelsen. Se AL § 6, stk. 1, nr. 1.

Det er ikke tilstrækkeligt, at driftsmidlet i løbet af 3 år ikke vil være anvendeligt i en bestemt virksomhed eller til et bestemt formål. Det er alene den fysiske levetid, der er afgørende for, om der kan ske straksafskrivning - ikke den teknisk/økonomiske levetid. Se TfS 1995,727 LSR, Skat 1990,12,981 LSR, LSRM 1971.136 LSR, LSRM 1970.139 LSR og LSRM 1967.128 LSR nedenfor i afgørelsesskemaet.

Når levetiden for et driftsmiddel skal bedømmes, vil det i almindelighed være vejledende, hvor lang den gennemsnitlige alder for tilsvarende driftsmidler er. Der gælder ret strenge krav til et bevis for at kunne fravige gennemsnitslevetiden på grund af konkrete forhold.

Småaktiver

Aktiver med en anskaffelsessum på ►33.100 kr. (indkomståret 2024◄; for 2023 var beløbet 32.000 kr.) eller derunder kan straksafskrives. Se AL § 6, stk. 1, nr. 2. Beløbsgrænserne er forhøjet ved lov nr. 672 af 29/4 2021 og gælder for aktiver, der erhverves den 23/11 2020 eller senere. Se om de tidligere gældende beløbsgrænser Den juridiske vejledning 2021-1. Det er anskaffelsesudgiften til det enkelte aktiv, der er afgørende for, om udgiften kan trækkes fra straks.

Det er ikke nødvendigt, at udgiften til alle småaktiver fratrækkes straks. Skatteyderen kan vælge at trække udgiften til nogle småaktiver fra straks og lade udgiften til andre småaktiver indgå i saldoværdien.

Hvis der er flere ejere, fx hvis et interessentskab har anskaffet driftsmidler, og anskaffelsesprisen på det enkelte driftsmiddel er over beløbsgrænsen, så kan anskaffelsessummerne ikke trækkes fra i anskaffelsesåret, selvom anskaffelsessummen for den enkelte interessent er under beløbsgrænsen.

Det er den samlede anskaffelsessum for driftsmidlet, der skal være højst 33.100 kr. Ved afgørelsen af, om anskaffelsessummen overstiger beløbsgrænsen, ses der bort fra moms, hvis køberen kan trække momsen fra.

Et eller flere driftsmidler

Aktiver med en anskaffelsessum, der er under beløbsgrænsen, skal ikke altid anses som selvstændige anskaffelser, men skal eventuelt ses i sammenhæng med andre aktiver som ét driftsmiddel. Derefter er det afgørende, om den samlede anskaffelsessum er under beløbsgrænsen.

Aktiver i samlesæt eller lignende

Aktiver i et samlesæt eller lignende, og aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, skal anses for ét driftsmiddel. Se AL § 6, stk. 1, nr. 2, 2.- 4. pkt.

Aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver, kan ikke straksafskrives, hvis den samlede anskaffelsessum er større end grundbeløbet. Forbedringsudgifter sidestilles med udgifter til anskaffelse af aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver. Reglen gælder derimod ikke for udgifter til vedligeholdelse, se nedenfor.

Det afgørende er ikke, hvordan aktiverne faktisk bliver benyttet, men om aktiverne efter deres konstruktion og indretning må anses for at være bestemt til at blive anvendt samlet og funktionsmæssigt udgør et hele. Det er efter bestemmelsen uden betydning, om et aktiv, der er bestemt til at fungere sammen med et allerede anskaffet aktiv, kan fungere sammen med flere, ensartede, allerede anskaffede aktiver.

Et samlesæt består ofte af flere, ensartede aktiver. Ved anskaffelse af aktiver i et samlesæt eller lignende, sker der kun én samlet anskaffelse, der omfatter alle aktiver i samlesættet eller lignende.

Reglen om samlesæt gælder også, hvis samlesættet eller lignende omfatter et eller flere aktiver med en anskaffelsessum, der overstiger beløbsgrænsen.

De enkelte dele anskaffes hver for sig

Hvis de enkelte dele i et samlesæt eller lignende anskaffes hver for sig, kan der ikke ske straksafskrivning af anskaffelsessummen for de enkelte dele. Aktiverne skal anses for ét driftsmiddel. Se AL § 6, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., 2. led og 3. pkt.

Dette gælder, selvom de enkelte dele anskaffes hver for sig, på forskellige tidspunkter.

Hvis der anskaffes aktiver, og den samlede anskaffelsessum er højere end beløbsgrænsen, kan det sidst anskaffede aktiv ikke straksafskrives, mens det først anskaffede aktiv kan straksafskrives. Se AL § 6, stk. 1, nr. 2, 3. pkt.

Aktiverne anses samlet som ét driftsmiddel. Dette har bl.a. betydning ved udskiftning af enkelte af de aktiver, der indgår i samlesættet mv. Det er anskaffelsessummen for det først anskaffede aktiv, der skal bruges ved afgørelsen af, om den samlede anskaffelsessum er højere end beløbsgrænsen.

Reglen i AL § 6, stk. 1, nr. 2, 3. pkt., medfører, at de allerede foretagne straksafskrivninger eller saldoafskrivninger ikke skal ændres, men småaktiver, der anskaffes senere, kan ikke straksafskrives, hvis de småaktiver, der er anskaffet senere, er bestemt til at fungere sammen med de allerede anskaffede aktiver.

Bestemmelsens 3. pkt. indebærer, at i tilfælde, hvor der anskaffes aktiver, hvis anskaffelsessum samlet overstiger beløbsgrænsen, kan det sidst anskaffede aktiv ikke straksafskrives, mens straksafskrivningen af det først anskaffede aktiv opretholdes. Uanset dette anses der dog kun at være tale om ét driftsmiddel. Dette har bl.a. betydning ved udskiftning af enkelte af de aktiver, der indgår i samlesættet mv. Det er anskaffelsessummen for det først anskaffede aktiv, der skal anvendes ved afgørelsen af, om den samlede anskaffelsessum overstiger beløbsgrænsen.

Bestemmelsen sikrer, at der ikke skal ske ændring af de allerede foretagne straksfradrag eller de foretagne saldoafskrivninger, men virksomheden kan ikke foretage straksafskrivning på de senere anskaffede småaktiver, der er bestemt til at fungere sammen med de allerede anskaffede aktiver.

Et aktiv er bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede aktiver

Når det skal afgøres, om et aktiv efter AL § 6, stk. 1, nr. 2, 3. pkt., efter sin konstruktion og indretning skal anses for at være bestemt til at fungere sammen med et allerede anskaffet aktiv, kan der lægges vægt på

 • om aktivet svarer til et aktiv, der allerede er anskaffet
 • om aktivet funktionsmæssigt hører naturligt sammen med et allerede anskaffet aktiv
 • om aktiverne i almindelighed vil blive anskaffet samlet.

Eksempler

Fra forarbejderne til reglerne kan som eksempel nævnes, at forværk og skillerum til spaltebokse i en stald i landbrug ikke anses for at være selvstændige driftsmidler, men aktiver, der er bestemt til at fungere samlet.

På samme måde vil

 • dele, der bygges sammen til en reol
 • stilladsdele
 • køkkenelementer, der bygges sammen til et færdigt køkken
 • husdyrbure
 • computere og printere

kunne anses for at være ét driftsmiddel, selvom de er separate aktiver.

Hvis et driftsmiddel fx af hensyn til transport bliver skilt ad i flere dele, betyder det ikke, at de adskilte dele kan anses som selvstændige driftsmidler.

Det har heller ikke betydning for, om aktiver skal anses som ét driftsmiddel, at de enkelte aktiver bliver faktureret særskilt.

Aktiver, der bruges i samme lokale, anses ikke for at være et samlet aktiv, hvis de ikke udgør en funktionsmæssig helhed, fx anskaffelse af en reol, der stilles i et lokale, hvor der i forvejen står en anden reol, eller anskaffelse af flere, fritstående bardiske. Tilsvarende vil anskaffelse af en skrivebordsstol til et skrivebord, en lampe til et bord eller et bord til en printer blive anset for at være småaktiver hver for sig og ikke samlede driftsmidler. På samme måde vil en mobiltelefon, selvom den kan sende e-post til en computer, ikke blive anset som et samlet driftsmiddel.

Udgifter til vedligeholdelse og forbedring

Vedligeholdelse

Anskaffelse af småaktiver er ikke altid anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver. Anskaffelsen kan også være vedligeholdelse, fx udskiftning af en bordplade til et eksisterende bord, nye dæk til en bil eller et nyt betræk til en stol.

Forbedring

Udgifter til forbedring af et småaktiv sidestilles med udgifter til anskaffelse af aktiver, der er bestemt til at fungere sammen med et allerede anskaffet aktiv. Når aktiver i samlesæt eller aktiver, der er bestemt til at fungere sammen, skal udskiftes, skal der tages stilling til, om udgiften er til vedligeholdelse eller forbedring. Se AL § 6, stk. 1, nr. 2, 4. pkt.

Driftsmidler til forsøgs- og forskningsvirksomhed

Anskaffelsessummer for driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed kan straksafskrives. Se AL § 6, stk. 1, nr. 3. Reglen gælder ikke for driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning efter råstoffer.

Se også

Se om bestemmelsen afsnit C.C.2.2.2.20 om udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Edb-software

Anskaffelsessummer for edb-software kan straksafskrives. Se AL § 6, stk. 1, nr. 4. Udgifterne kan straksafskrives, selvom der ikke er tale om en tidsbegrænset brugsrettighed i henhold til en softwarelicensaftale eller lignende. Se AL § 2, stk. 2, og jf. ovenfor under C.C.2.4.2.1.

Salg af straksafskrevne aktiver

Når et driftsmiddel, der er straksafskrevet, sælges, og der ikke er tale om ophør af virksomhed efter AL § 9, skal salgssummen medregnes i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori leveringen sker. Se AL § 6, stk. 2.

Forsikrings- og erstatningssummer behandles på samme måde som salgssummer. Se AL § 48 og afsnit C.C.2.4.1.5 "Andre former for afhændelse og afståelse end salg".

Se også

Se også afsnit

Selskabers udlejningsdriftsmidler mv.

Selskaber og foreninger, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, kan først trække udgifter til anskaffelse af de aktiver, der er nævnt i AL § 6, stk. 1, nr. 1, 2 og 4, fra i den skattepligtige indkomst i indkomståret efter anskaffelsesåret, hvis aktiverne er erhvervet med henblik på udlejning, eller aktiverne allerede ved anskaffelsen er udlejet. Se AL § 6, stk. 3.

Se afsnit C.C.2.4.2.4.1.2 om selskabers udlejningsdriftsmidler og mulighed for dispensation.

Salg af aktivet

Hvis et selskab mv. sælger et aktiv, der er omfattet af AL § 6, stk. 3, skal salgssummen - med fradrag af en eventuel anskaffelsessum, der ikke er trukket fra i den skattepligtige indkomst - medregnes i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvor leveringen sker. Se i afsnit C.C.2.4.2.2 om levering.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2006.154.VLR

Skatteyderen, der drev en minkfarm, havde anskaffet minkbure, redekasser og hvalpenet, der hovedsageligt var blevet brugt til udskiftning af tilsvarende, tidligere erhvervede aktiver. Burene og redekasserne udgjorde tilsammen en minkburblok. Efter AL § 6, stk. 1, nr. 2, er det afgørende for retten til straksafskrivning, om en minkburblok, der består af bursektion, redekasse og hvalpenet, udgør et driftsmiddel. Retten fandt, at en minkburblok måtte anses for at være bestemt til at blive anvendt sammen med flere, andre tilsvarende blokke, fordi flere blokke hørte naturligt sammen funktionsmæssigt. Udgifterne kunne derfor ikke straksafskrives, jf. AL § 6, stk. 1, nr. 2.

Se Skatteministeriets kommentar om dommens betydning for praksis SKM2007.113.DEP.

SKM2005.315.ØLR

Retten fandt efter bevisførelsen, at et selskab drev virksomhed med salg af edb-konsulentassistance, og da edb-udstyr blev anvendt til denne virksomhed, var udstyret ikke anskaffet til forsøgs- og forskningsvirksomhed, og udgiften kunne ikke straksafskrives efter AL § 6, stk. 1, nr. 3.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2008.346.LSR

Mobilborde, der blev brugt i produktionsprocessen i et gartneri, bestod af en aluminiumsramme og en bundplade, der kunne tages af. Virksomheden havde anskaffet 294 mobilborde til henholdsvis 3.123 kr. og 3.787 kr. Bordene blev brugt i hele produktionsprocessen og blev transporteret rundt i væksthusene via et fastmonteret transportsystem, der bestod af et stativ, der var hævet over gulvet. Ifølge lovbemærkningerne er det ikke den faktiske anvendelse, der er afgørende for adgangen til at straksafskrive, men at de enkelte aktiver efter deres konstruktion og indretning er bestemt til at blive anvendt samlet. Landsskatteretten lagde vægt på, at mobilbordene efter deres funktion og indretning var bestemt til at fungere sammen med transportsystemet, da mobilbordene ikke blev anvendt uden for gartneriet. Udgifterne til anskaffelse af mobilbordene kunne derfor ikke straksafskrives efter reglerne i AL § 6, stk. 1, nr. 2.

 

SKM2007.904.LSR

Der kunne ikke ske straksfradrag ved et stilladsfirmas køb af stilladsmateriel efter AL § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, bortset fra udgifter til anskaffelse af nogle enkeltdele, der ikke var en del af stilladskonstruktionen, og som kunne anvendes særskilt.

 

SKM2007.603.LSR

Udgifter til anskaffelse af Montana-reoler kunne straksafskrives efter reglerne i AL § 6, stk. 1, nr. 2. Selvom de enkelte reolelementer, både designmæssigt og funktionelt kunne anvendes som et hele, så kunne de enkelte reolelementer bruges selvstændigt.

 

SKM2006.565.LSR

Guitarpedaler, instrumentmikrofoner mv. blev anset for at være bestemt til at fungere sammen med allerede anskaffede musikinstrumenter og kunne derfor ikke anses for at være selvstændige driftsmidler i afskrivningslovens forstand. Pedalerne og mikrofonerne hørte funktionsmæssigt naturligt sammen med instrumenterne og kunne ikke anvendes uden instrumenterne. Der kunne derfor ikke ske straksafskrivning, jf. AL § 6, stk. 1, nr. 2.

 

SKM2005.31.LSR

Udgifter til laserprintere kunne ikke trækkes fra som vedligeholdelsesudgift efter SL § 6, stk. 1, litra e. De hidtidige matrixprintere kunne ikke anses for at være vedligeholdt, da printerne var udskiftet med nye laserprintere.

 

SKM2004.62.LSR

PC'ere og netværksplottere måtte anses for at være bestemt til at fungere sammen og også sammen med det øvrige edb-anlæg. Der kunne ikke ske straksafskrivning efter reglerne i AL § 6, stk. 1, nr. 2. PC'erne og netværksplotteren kunne ikke anses for at være vedligeholdt, da de var udskiftet med nye, og udgiften til udskiftningen af disse dele af edb-anlægget kunne ikke trækkes fra.

 

SKM2003.108.LSR

Et selskab drev virksomhed med udlejning af lifte, skurvogne mv. samt større opgaver vedrørende opbygning af stilladser. Gulvelementer, dele til kørestilladser, murerbukke og teltdele blev anset for at være bestemt til at fungere sammen med andre aktiver i afskrivningslovens forstand efter AL § 6, stk. 1, nr. 2. Landsskatteretten fandt, at ingen af disse aktiver kunne anvendes efter deres formål uden sammenhæng med andre aktiver af samme type eller aktiver af anden karakter. Der kunne derfor ikke ske straksafskrivning.

 

SKM2002.382.LSR

Traktorer og markmaskiner i et landbrug blev anset for at være selvstændige driftsmidler i relation til straksafskrivning, jf. AL § 6, stk. 1, nr. 2. Markmaskinerne kunne kun anvendes enkeltvis og på begge traktorer, og traktorerne kunne fungere alene eller sammen med en af markmaskinerne. Anskaffelsessummerne for markmaskinerne oversteg ikke beløbsgrænsen for indkomståret 1999 på 9.200 kr., og der kunne derfor ske straksafskrivning.

 

SKM2002.241.LSR

Jernplader, der blev brugt som såkaldte køreplader ved transport- og entreprenøropgaver, fx til beskyttelse af underlaget ved kørsel med virksomhedens biler og til udlejning, var omfattet af reglen om straksafskrivning i AL § 6, stk. 1, nr. 2. En sådan jernplade var efter sit formål ikke nødvendigvis bestemt til at skulle anvendes i sammenhæng med andre jernplader.

 

TfS 1995,727 LSR

Et selskab havde anskaffet forme til fremstilling af gummistøvler. Da det var godtgjort, at formene definitivt blev taget ud af produktionen og skrottet inden for tre år, kunne der ske straksafskrivning.

 

Skat 1990,12, 981LSR

En virksomhed med handel og udlejning af edb-udstyr kunne ikke straksafskrive udgiften til anskaffelse af edb-udstyr, idet udstyret ikke kunne antages at være fysisk udslidt inden for 3 år. Der kunne afskrives på edb-udstyret med almindelig saldoafskrivning efter AL § 2.

 

LSRM 1971.136 LSR

En skovteknikerelev kunne trække en udgift på 1.650 kr. til en motordrevet skovsav fra straks. Han arbejdede på lige fod med skovarbejdere og havde pligt til for egen regning at anskaffe og vedligeholde sav og andet værktøj. Det var sandsynliggjort, at savens levealder ikke kunne anses at overstige tre år.

 

LSRM 1970.139 LSR

En vognmand drev virksomhed med bl.a. transport af importerede campingvogne fra lossehavnene til forhandlere. Vognmanden anskaffede en nyindregistreret Dodge lastbil, der var specielt indrettet til denne transport og straksafskrev anskaffelsessummen under henvisning til bl.a., at lastbilen kørte ca. 150.000 km om året, og at den ville være slidt helt op efter ca. tre år, hvis der ikke blev foretaget store reparationer på den. Landsskatteretten fandt ikke grundlag for, på forhånd med bestemthed at kunne antage, at et aktiv som lastbilen ikke ville have en levetid på over tre år. Anskaffelsessummen for lastbilen kunne derfor ikke straksafskrives efter den dengang gældende AL § 3, stk. 1. Afskrivning skulle ske som almindelig saldoafskrivning på driftsmidler efter AL § 2.

 

LSRM 1967.128 LSR

En entreprenør, der drev en grusgrav, købte tre brugte lastbiler til brug for denne virksomhed for i alt 24.500 kr., som han trak fra som straksafskrivning. Efter hans skøn ville bilernes restlevetid ikke være over tre år. Entreprenøren oplyste, at lastbilerne ved købet var henholdsvis 10, 5 og 6 år gamle, og at de kun var beregnet til brug inden for grusgravens område, fordi de antagelig ikke ville kunne indregistreres. På grund af arbejdets karakter og det ujævne terræn i grusgraven var bilerne udsat for et meget stort slid, og når de gik i stykker, kunne det i reglen ikke betale sig at reparere dem. To af lastbilerne var brudt sammen i 1965 og den tredje i 1966. Landsskatteretten gav entreprenøren medhold i, at de tre lastbiler ikke kunne antages at have en levetid på over tre år, regnet fra entreprenørens køb af dem, og han kunne straksafskrive dem.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2023.573.SR

►Skatterådet fandt, at "samlesætreglen" i AL § 6, stk. 1, nr. 2, alene har betydning for så vidt angår adgangen til at foretage straksafskrivning af aktiver, hvis anskaffelsessum ligger under beløbsgrænsen efter bestemmelsen. Samlesætreglen er derimod uden betydning for så vidt angår adgangen til at foretage afskrivning på et forhøjet grundlag efter AL § 5 D.◄

 

TSS 1993.19.871 LR

Et selskab ville købe alle rettighederne til et edb-system, som selskabet i forvejen drev virksomhed med salg og implementering af. Selskabet kunne trække anskaffelsessummen for edb-softwaren fuldt ud fra i den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori anskaffelsen af rettighederne eller en ideel andel af disse fandt sted.