åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11.5 Sammenlignelighedsanalyse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Armslængdeprincippet består helt grundlæggende i at sammenligne kontrollerede transaktioner med ikke-kontrollerede transaktioner, for derved at fastsætte vilkår og priser for de kontrollerede transaktioner i overensstemmelse med de vilkår og priser, der ville være blevet aftalt, hvis de kontrollerede transaktioner havde fundet sted mellem uafhængige parter under sammenlignelige omstændigheder.

For at kunne lave en sammenligning af vilkår og priser kræves det, at den kontrollerede transaktion er sammenlignelig med den uafhængige transaktion.

At transaktioner er sammenlignelige indebærer, at der for transaktionerne ikke er væsentlige forskelle i sammenlignelighedsfaktorerne, som har eller ville have indflydelse på de fastsatte vilkår og priser for transaktionen mellem uafhængige parter.

Sammenlignelighedsanalysen består i at; fastlægge den kontrollerede transaktion og de omstændigheder hvorunder den har fundet sted; finde sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter; vælge den mest egnede transfer pricing-metode; og så på den baggrund fastsætte armslængdeprisen for den kontrollerede transaktion.

Sammenlignelighedsanalysen indeholder for hver af virksomhedens kontrollerede transaktioner en analytisk gennemgang af nedenstående ni punkter og underpunkter. Se TPG 3.4 og 3.5.

De ni punkter og underpunkter der anbefales at udgøre sammenlignelighedsanalysen er følgende:

  1. Fastlæggelse af den periode analysen dækker (C.D.11.5.1)
  2. Overordnet beskrivelse af konkurrencemæssige-, økonomiske-, offentligt regulerede- og branchemæssige omstændigheder (C.D.11.5.2)
  3. Beskrivelse af den kontrollerede transaktion med udgangspunkt i de fem sammenlignelighedsfaktorer (C.D.11.5.3)
    1. Kontraktvilkår
    2. En funktions- og risikoanalyse (funktioner, aktiver og risici)
    3. Produktets egenskaber
    4. Økonomiske og markedsmæssige omstændigheder
    5. Forretningsstrategier
  4. Undersøgelse af om der er uafhængige interne sammenlignelige transaktioner (C.D.11.5.4)
  5. Undersøgelse af om der er uafhængige eksterne sammenlignelige transaktioner (C.D.11.5.5)
  6. Valg af transfer pricing-metode og eventuel Profit Level Indicator (PLI) (C.D.11.5.6)
  7. Udvælgelse af (de mest) sammenlignelige uafhængige transaktioner (herunder brug af databaseundersøgelser (C.D.11.5.7)
  8. Sammenlignelighedsjusteringer (C.D.11.5.8)
  9. Tolkning og anvendelse af data til at fastlægge armslængdepriser og -vilkår (C.D.11.5.9)

Før processen med at søge efter sammenlignelige transaktioner mellem uafhængige parter kan påbegyndes, skal den kontrollerede transaktion og omstændighederne, hvorunder den har fundet sted fastlægges. Disse første trin i processen, pkt. 1 - 3 i opstillingen ovenfor, beskrives i TPG kap. I og afsnit C.D.11.3.

Processen med at finde det bedst egnede sammenlignelighedsgrundlag, den mest egnede metode og på den baggrund fastlægge armslængdepriser og vilkår for den kontrollerede transaktion, pkt. 4-9 i opstillingen ovenfor, beskrives i dette afsnit.

Virksomhedens transfer pricing dokumentationen skal i den landespecifikke dokumentation indeholde en udførligt beskrevet sammenlignelighedsanalyse for hver af virksomhedens kontrollerede transaktioner. Se afsnit C.D.11.13.1.2.2.3.

Se også

TPG kap. I og III.

C.D.11.3 om identificering af de økonomiske og forretningsmæssige forbindelser.

C.D.11.13.1.2.2.3 om beskrivelse af sammenlignelighedsanalysen i transfer pricing dokumentationen.

OECD's vejledning om TP-implikationer af COVID-19, kapitel I

Som følge af COVID-19 pandemiens indvirkningen på den globale økonomi kan data og analyser vedrørende tidligere år ikke altid anvendes for COVID 19-år. For kontrollerede transaktioner, der har fundet sted i disse år, vil det ofte være nødvendigt at anvende data fra uafhængige transaktioner, der har fundet sted i samme år, ligesom sammenlignelighed mellem transaktionerne skal vurderes konkret for COVID-19 årene. Er der fx store udsving i omsætning, omkostninger og resultater i årene før og under og efter pandemien eller mellem resultaterne i et benchmark-studie, så skal datagrundlag, metodevalg og kriterierne for udvælgelsen nøje overvejes. Disse forhold behandles i særvejledningens kapitel I under følgende underoverskrifter:

    • What sources of contemporaneous information may be used to support the performance of a comparability analysis applicable for FY 2020?
    • Can budgeted financial information be used to support the setting of arm’s length prices?
    • Under what circumstances are timing issues most pronounced?
    • What practical approaches may be available to address information deficiencies?
    • Can data from other crises be used to support price setting?
    • How might the period of data used to evaluate arm’s length pricing be established to support a comparability analysis?
    • Would price adjustment mechanisms be appropriate?
    • What actions may be taken to evaluate the set of comparable companies or transactions used?
    • Can loss making comparables be used?