Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for virksomheder, der skal registreres efter CO2-afgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomheder, der er registrerede efter mineralolieafgiftsloven
  • Virksomheder, der er registrerede efter kulafgiftsloven
  • Virksomheder, der er registrerede efter gasafgiftsloven

Bemærk

Virksomheder, der er registreret efter gasafgiftsloven, kulafgiftsloven eller mineralolieafgiftsloven, skal som hovedregel også registreres efter CO2-afgiftsloven.

Der gælder særlige registreringsbestemmelser i CO2-afgiftsloven for virksomheder, som forbruger biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW. Se afsnit E.A.4.4.11.3.3.

Se CO2AL § 3.

Virksomheder, der er registrerede efter mineralolieafgiftsloven

Virksomheder, der er autoriseret (registreret) efter mineralolieafgiftsloven, skal også registreres efter CO2-afgiftsloven►, herunder virksomheder registreret efter mineralolieafgiftsloven for varer, som er afgiftspligtige efter kuldioxidafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 19.◄

Bestemmelserne i MINAL §§ 3-5 gælder tilsvarende.

Se CO2AL § 3, stk. 1, nr. 1.

Der gælder dermed de samme regler for registrering efter mineralolieafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Der gælder også de samme forpligtelser og rettigheder for at være registreret efter de to love.

Registrering (autorisation) efter mineralolieafgiftsloven er opdelt i følgende fem afgiftsområder:

a)      Gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære og petroleum
b)      Benzin
c)      Gas (LPG)
d)      Karburatorvæske
e)      Smøreolie og lignende.

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver efter afgiftsområderne► a-e skal også registreres efter CO2-afgiftsloven.◄

En registrering efter et af de nævnte afgiftsområder omfatter kun det pågældende afgiftsområde.

Dette indebærer bl.a., at en virksomhed, der er registreret som oplagshaver efter afgiftsområde a) er berettiget til, uden at CO2-afgift er betalt, at købe afgiftspligtige varer omfattet af dette afgiftsområde fra udlandet og fra andre registrerede oplagshavere. Virksomheder, der er registrerede som oplagshaver efter afgiftsområde b) er berettiget til, uden af CO2-afgift er betalt, at købe afgiftspligtige varer omfattet af afgiftsområde b). Det samme gælder for afgiftsområderne c og e).

Registrering som varemodtagere efter mineralolieafgiftsloven omfatter også registrering efter CO2-afgiftsloven.

Ved anmeldelse til registrering efter CO2-afgiftsloven anvendes den samme blanket, som ved anmeldelse til registrering efter mineralolieafgiftsloven (blanket 23.027).

Se også

Se også afsnit

  • E.A.4.1.4 om virksomheder omfattet af reglerne efter mineralolieafgiftsloven
  • E.A.4.1.6 om opgørelse og afregning af afgift efter mineralolieafgiftsloven.

Virksomheder, der er registrerede efter kulafgiftsloven

Virksomheder, der er registreret efter kulafgiftsloven, skal også registreres efter CO2-afgiftsloven.

Bestemmelserne i KULAL §§ 2 og 3 gælder tilsvarende.

Se CO2AL § 3, nr. 2.

Der gælder dermed de samme regler for registrering efter kulafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Der gælder også de samme forpligtelser og rettigheder for at være registreret efter de to love.

Virksomheder, der er registreret som oplagshaver, er berettiget til, uden at CO2-afgift er betalt, at købe afgiftspligtige varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4 (kul mv.) fra udlandet og fra andre registrerede oplagshavere.

Virksomheder, som kun er registreret for produktion af affaldsvarme og for forbrænding af affald til produktion af varme, er ikke berettiget til at modtage varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4 uden afgift.

Registrering som varemodtagere efter kulafgiftsloven omfatter også registrering efter CO2-afgiftsloven.

Ved anmeldelse til registrering efter CO2-afgiftsloven anvendes den samme blanket, som ved anmeldelse til registrering efter kulafgiftsloven (blanket 23.007).

Se også

Se også afsnit

  • E.A.4.2.4 om virksomheder omfattet af reglerne efter kulafgiftsloven
  • E.A.4.2.6 om opgørelse og afregning af afgift efter kulafgiftsloven.

Virksomheder, der er registrerede efter gasafgiftsloven

Virksomheder, der er registreret efter gasafgiftsloven, skal også registreres efter CO2-afgiftsloven. Virksomheder, som alene er registreret for gas baseret på biomasse (biogas mv.), skal ikke registreres efter CO2-afgiftsloven. Se dog afsnit E.A.4.4.11.3 om brug af biogas i stempelmotoranlæg på over 1.000 kW (metanafgift).

Bestemmelserne i GASAL §§ 3 og 4 gælder tilsvarende.

Se CO2AL § 3, nr. 3.

Der gælder dermed de samme regler for registrering efter gasafgiftsloven og CO2-afgiftsloven.

Der gælder også de samme forpligtelser og rettigheder for at være registreret efter de to love.

Dette indebærer bl.a., at virksomheder, der er registreret for distribution eller produktion af gas efter gasafgiftsloven, er berettiget til, uden at CO2-afgift er betalt, at få leveret afgiftspligtig gas fra andre registrerede virksomheder.

Ved anmeldelse til registrering efter CO2-afgiftsloven anvendes den samme blanket (blanket 23.020), som ved anmeldelse til registrering efter gasafgiftsloven.

Der kan ikke ske registrering som varemodtager.

Se også

Se også afsnit

  • E.A.4.4.4 om virksomheder omfattet af reglerne efter gasafgiftsloven
  • E.A.4.4.7 om opgørelse og afregning af afgift efter gasafgiftsloven.