Dato for udgivelse
01 Jun 2004 11:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25. februar 2004
SKM-nummer
SKM2004.224.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
SS 5.4278/03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Spilleautomat, tilladelse, synsgodkendelse, opkobling, kontrolsystemet, konfiskation
Resumé

T1 og T2 var tiltalt for i perioden primo februar 2003 til 3. april 2003 at have overtrådt spilleautomatloven ved på T1´s restaurant at have opstillet og drevet virksomhed med 1 gevinstgivende spilleautomat uden tilladelse, uden synsgodkendelse, uden opkobling til kontrolsystemet og med mulighed for udbetaling af gevinster større end de tilladte 300 kr. Der var tale om en automat af pokertypen. Der var over for T2 nedlagt påstand om en bøde på 7.000 kr. og konfiskation af automaten. Over for T1 var påstået en bøde på 3.500 kr. Begge de tiltalte nægtede sig skyldige under henvisning til, at den pågældende spilleautomat var at betragte som en morskabsautomat, som ikke er omfattet af spilleautomatloven. Imidlertid blev begge dømt efter anklageskriftet, idet retten anså det som bevist, at der var tale om en gevinstgivende spilleautomat – bl.a. under hensyn til den i sagen udarbejdede tekniske rapport og til at man ved spil på automaten kunne opnå retten til fortsat spil eller få en gevinst udbetalt. – Det tilføjes, at forskellen i bødepåstandene var begrundet i, at T2 – i sin egenskab af automatopstiller - måtte anses som hovedmand i overtrædelsen.

Reference(r)

LBK nr. 631 af 25. juli 2002 § 6, stk. 1
LBK nr. 631 af 25. juli 2002 § 17, stk. 1, jf. § 40, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 3, stk. 1
Bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 § 12, stk. 1, jf. § 26, stk. 1
Straffeloven § 75, stk. 2, nr. 1

Odense byrets dom
af 25. februar 2004
5. afdeling, SS 5.04278/03

Parter

Anklagemyndigheden

mod T.1
og
T.2

Anklageskrift er modtaget den 18. november 2003.

T.1 og T.2 er tiltalt for

overtrædelse af lov nr. 462 af 31. maj 2000 nu lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002 om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1 nr. 1, jf. § 6, stk. 1 og § 17 stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 1084 af 8. december 2000 om gevinstgivende spilleautomater § 26 stk. 1, jf. § 3 stk. 1 og § 12,

ved i tiden fra primo februar til 3. april 2003 i restaurationen "H1", at have

a.

opstillet og drevet virksomhed med gevinstgivende spilleautomat uden tilladelse fra spillemyndighederne,

b.

undladt inden opstilling af automaten at foranledige godkendelse af et af spillemyndighederne akkrediteret institut,

c.

undladt at have tilsluttet den gevinstgivende automat til spillemyndighedernes centrale overvågningssystem,

d.

ladet maskinen anvende uagtet udbetalingen af gevinster fra automaten ikke kunne ske fra automaten, ligesom gevinsten pr. spil kunne overstige 300 kr. pr. spil.

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte T.2 nedlagt påstand om en bøde på ikke under 7.000 kr. og vedrørende tiltalte T.1 nedlagt påstand om en bøde på ikke under 3.500 kr.

Anklagemyndigheden har endvidere overfor tiltalte T.2 i medfør at straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1 nedlagt påstand om konfiskation af en spilleautomat af mrk. Modernova NEON 2000.

De tiltalte har begge nægtet sig skyldige, idet de har anført, at spilleautomaten ikke var en gevinstgivende spilleautomat, men en morskabsautomat.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt rapport af 26. maj 2003 fra Force Technology vedrørende en undersøgelse af den omhandlede spilleautomat.

Rettens bemærkninger

Efter de tiltaltes forklaringer og rapport af 26. maj 2003 udarbejdet af Force Technology må det lægges til grund, at indsatsen blev betalt kontant til restauratøren, tiltalte T.1 eller hendes afløser, og at gevinster i automaten kunne anvendes til fortsat spil eller udbetales kontant. Spilleautomaten må derfor anses for gevinstgivende jf. § 2, stk. 1 i lov om gevinstgivende spilleautomater.

Det må endvidere lægges til grund, at de tiltalte ikke havde tilladelse fra spillemyndigheden til opstilling og drift af spilleautomaten, der heller ikke var godkendt af denne, samt at automaten ikke var tilsluttet et centralt overvågningssystem, og at gevinster, der kunne overstige 300 kr., ikke kunne udbetales direkte fra automaten. De tiltalte har derfor overtrådt de i anklageskriftet anførte bestemmelser.

Det må endvidere lægges til grund, at begge de tiltalte havde beskæftiget sig med spilleautomater i en årrække, og at de var bekendt spilleautomatens indretning og virkemåde, og som bevirker, at spilleautomaten anses for gevinstgivende. Overtrædelserne findes derfor at kunne tilregnes begge de tiltalte som forsætlige eller i hvert fald groft uagtsomme. De tiltalte findes herefter begge skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen for tiltalte T.1 fastsættes efter lov om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1 jf. § 6, stk. 1 og § 17, stk. 1 og bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, jf. § 3, stk. 1 og § 12 til en bøde på 3.500 kr. med en forvandlingsstraf af fængsel i 6 dage.

Straffen for tiltalte T.2 fastsættes efter lov om gevinstgivende spilleautomater § 40, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1 og § 17, stk. 1 og bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater § 26, stk. 1, § 3, stk. 1 og § 12 til en bøde på 7.000 kr. med en forvandlingsstraf af fængsel i 10 dage.

Den beslaglagte spilleautomat, der tilhører tiltalte T.2, konfiskeres i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, nr. 1, som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T.1, straffes med en bøde på 3.500 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 6 dage.

Tiltalte, T.2, straffes med en bøde på 7.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

Hos tiltalte T.2 konfiskeres en spilleautomat af mrk. Modernova NEON 2000.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger.