Dato for udgivelse
06 May 2004 15:01
SKM-nummer
SKM2004.206.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-302-00296
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, P-afgifter, kommuner
Resumé
Kommuner skal betale moms af deres indtægter ved betalingsparkering, uanset de svenske domstole har afgjort, at Stockholms kommunes parkeringsindtægter er momsfrie.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8
Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3
Henvisning
Momsvejledningen 2004-2 D.11.8
Henvisning
Momsvejledningen 2004-2 C.2.3

Indledning

Der har i pressen i april 2004 været bragt historier om, at ToldSkat har opkrævet moms af kommunernes parkeringsindtægter på et ulovligt grundlag. Baggrunden var en svensk dom, der nåede frem til at Stockholms kommunes parkeringsindtægter var momsfrie.

Efter styrelsens opfattelse kan den svenske dom ikke tages som udtryk for, at ToldSkat opkræver moms af parkeringsafgifter på et ulovligt grundlag, jf. nedenfor. Det er derfor fortsat styrelsens opfattelse, at kommuner skal betale moms af deres parkeringsindtægter efter retningslinierne i SKM2002.166.TSS.

Dansk praksis

Det følger af momslovens § 4, at der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Efter bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, er udlejning af parkeringspladser ikke fritaget for moms.

I henhold til momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, anses som afgiftspligtig person:

"andre statslige, amtskommunale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder."

Den bagvedliggende bestemmelse i 6. momsdirektiv for momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, findes i direktivets artikel 4. Det fremgår af artikel 4, stk. 5, 1. afsnit:

"Stater, regioner, amter, kommuner og andre offentligretlige organer anses ikke som afgiftspligtige personer for så vidt angår virksomheder eller transaktioner, som de udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig myndighed, også selv om de i forbindelse med denne virksomhed eller disse transaktioner modtager gebyrer, afgifter, bidrag eller vederlag."

Af artikel 4, stk. 5, 2. afsnit, følger:

"Når de udøver sådanne former for virksomhed eller foretager sådanne transaktioner, skal de dog betragtes som afgiftspligtige personer for så vidt angår disse former for virksomhed eller disse transaktioner, såfremt deres fritagelse for afgiftspligten ville føre til konkurrencefordrejning af en vis betydning."

Den svenske dom

Af den svenske dom fremgår det, at 6. momsdirektivs artikel 4, stk. 5, 1. afsnit, er implementeret i den svenske momslov, mens artikel 4, stk. 5, 2. afsnit, ikke er implementeret i loven, dvs. at efter svensk lovgivning er en kommune ikke afgiftspligtig ved levering af varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder.

Den svenske domstol finder derfor ikke, at myndighederne kan påberåbe sig direktivets bestemmelse om konkurrenceforvridning i artikel 4, stk. 5, 2. afsnit, mod kommunen, men at kommunen for sit vedkommende kan påberåbe sig momslovens bestemmelse om, at den ikke anses som afgiftspligtig person.

Styrelsens vurdering m.v.

Da den danske momslov - i modsætning til den svenske momslov - indeholder en bestemmelse om, at en kommune anses som en afgiftspligtig person, hvis den leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder, finder styrelsen ikke, at den svenske dom giver anledning til ændre praksis om, at kommuner skal betale moms af parkeringsindtægter.

Kommunerne skal derfor betale moms af deres parkeringsindtægter, jf. SKM2002.166.TSS og Momsvejledningen 2004-2 afsnit D.11.8 og C.2.3.

Eventuelle anmodninger om genoptagelse af en kommunes afgiftstilsvar i henhold til skattestyrelseslovens § 35 B, skal behandles i overensstemmelse med denne meddelelse og den tidligere udmeldte praksis på området.