Dato for udgivelse
14 jun 2004 12:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29. april 2004
SKM-nummer
SKM2004.249.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1896-0044
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Studierejselegat, anvendelse, tildelingsår
Resumé
Ligningslovens § 7 kunne ikke i almindelighed fortolkes indskrænkende således, at en studierejse skal være gennemført inden for et vist tidsrum for, at det legat rejsen knytter sig til, er skattefrit i henhold til bestemmelsen. Lov nr. 236 af 8. april 1992 fandtes alene at have indebåret en tydeliggørelse, som ikke havde tilsigtet en principiel ændring af gældende praksis i overensstemmelse hermed. I det omhandlede tilfælde blev legaterne erhvervet i 1999, og af praktiske grunde først brugt op i 2003. Under disse omstændigheder var der ikke hjemmel til at beskatte legaterne.
Reference(r)
Ligningsloven § 7 K

Klagen skyldes, at et restbeløb vedrørende studierejselegater på 34.883 kr. er anset for skattepligtig indkomst, da beløbet ikke er brugt til studierejser i det påklagede indkomstår.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har stadfæstet de stedlige skattemyndigheders afgørelse, hvorefter et beløb på 34.883 kr. vedrørende tildelte studierejselegater er anset for skattepligtig indkomst.

Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets afgørelse, således at det omhandlede beløb på 34.883 kr. vedrørende tildelte studierejselegater anses for skattefrit. 

Sagens oplysninger

Klager modtog i 1999 følgende legater:

B Mindelegat

6.000 kr.

C Fond

15.000 kr.

D Fond

25.000 kr.

E Fond

10.000 kr.

F Fond

20.000 kr.

I alt modtaget

76.000 kr.

Det fremgår, at der er tale om studierejselegater.

Efter fradrag af klagerens rejseudgifter i 1999 på i alt 41.117 kr. resterede et beløb på 34.883 kr., som ikke ved udgangen af 1999 var forbrugt til studierejseformål, men som henstod som opsparing.

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har stadfæstet de stedlige skattemyndigheders afgørelse, hvorefter et beløb på 34.883 kr. vedrørende tildelte studierejselegater er anset for skattepligtig indkomst.

Nævnet har bl.a. henvist til at skattefritagelse vedrørende studierejselegater kun kan statueres, såfremt rejse og meromkostninger er afholdt i indenfor samme indkomstår, hvori legaterne er ydet.

Told- og Skattestyrelsens indstilling

Told- og Skattestyrelsen har bl.a. anført, at legater, der ydes som hjælp til gennemførelse af uddannelse, som udgangspunkt skal beskattes, jf. statsskattelovens § 4, stk. 1, litra c. Med hensyn til studierejselegater er der dog gjort en særlig undtagelse, idet sådanne legater er skattefri for modtageren, i det omfang  de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og et studiested i udlandet, Færøerne eller Grønland eller til sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet i udlandet, Færøerne eller Grønland, jf. ligningslovens § 7 K.

Det er således en betingelse for skattefriheden, at studierejselegatet anvendes til at afholde omkostninger i forbindelse med en studierejse. Anvendes pengene til andre formål, skal de beskattes.

I den pågældende sag har klageren anvendt studierejselegatet til investering i obligationer. Studierejselegatet er modtaget i 1999, og beløbet er ikke hævet i hverken 2000 eller 2001.

Indkomstskattesystemet bygger på beskatning af årets indkomst. En indkomst skal principielt beskattes i det indkomstår, der er erhvervet ret til den. Et legat, der er udbetalt i 1999, er til rådighed for forbrug i 1999, og skal derfor beskattes i det år. Anvendes et studierejselegat efter sit formål, har det ikke været til rådighed for forbrug, og der er intet at beskatte. I praksis tillades det dog at undlade beskatning af et studierejselegat i tildelingsåret, såfremt der ved årets slutning foreligger helt konkrete planer om studierejse i det efterfølgende år, og rejsen faktisk finder sted.

En længere frist ville betyde, at et modtaget rejselegat eventuelt skulle beskattes flere år efter, at det var udbetalt og forbrugt, hvis det ikke blev anvendt efter sit formål.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at det omhandlede restbeløb vedrørende tildelte legater på 34.883 kr. anses for skattefrit.

Til støtte for den nedlagte påstand har klageren bl.a. gjort gældende, at det må anses for muligt at overføre resterende midler fra studierejselegater til senere anvendelse, når det – under hensyn til klagerens øvrige aktiviteter – er muligt at anvende midlerne. Dette gælder ikke mindst for så vidt angår et beløb på 25.000 kr. modtaget fra D Fond, da  beløbet blev modtaget så sent – december 1999 – at det ikke var muligt at anvende beløbet i 1999. Der er fremlagt en erklæring fra en advokat vedrørende det anførte legats udbetalingstidspunkt.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det følger af ligningslovens § 7 K, at legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, ikke medregnes ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet. Legater bortset fra stipendium og legater m.v. efter stk. 3 og 4, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, medregnes ikke ved indkomstopgørelsen for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige omkostninger til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet, jf. stk. 2.

Der kan ikke i almindelighed indfortolkes et krav i ligningslovens § 7 K om, at en studierejse skal være gennemført inden for et vist tidsrum for, at det legat rejsen knytter sig til, er skattefrit i henhold til bestemmelsen.

Ifølge Ligningsrådets anvisninger har der i perioden 1952-1988 været skattefrihed for sådanne rejselegater, hvilket således fremgik af ligningsvejledningen indtil 1988. Ved lov nr. 236 af 8. april 1992, hvor den nuværende bestemmelse i ligningslovens § 7 K blev indføjet, var der alene tale om en tydeliggørelse, og ifølge bemærkningerne til lovforslaget tilsigtede dette ikke en principiel ændring af gældende praksis.

I det omhandlede tilfælde blev legaterne erhvervet i 1999 og af praktiske grunde først brugt op i år 2003.

Under disse omstændigheder er der ikke hjemmel til at beskatte rejselegaterne.

Den påklagede afgørelse ændres derfor.