Dato for udgivelse
23 apr 2004 11:12
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. september 2003
SKM-nummer
SKM2004.195.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-1681-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, passivitet, momssvig , urigtige momsangivelser, uregistreret momsvirksomhed, strafudmåling
Resumé

T var i en sag fremmet som tilståelsessag efter retsplejelovens § 922 i en sag med i alt 11 forhold med forsæt til at unddrage det offentlige skatter, bidrag og moms tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven, momslovgivningen, arbejdsmarkedsfondsloven, og kildeskatteloven i forhold  med overtrædelser begået i årene 1992 – 1999, hvor det offentlige var blevet unddraget ca. 789.000 kr. i indkomstskatter, 281.000 kr. vedrørende indeholdte A-skatter og ca. 1.110.000 kr. i moms. T blev ved byretten straffet med en betinget fængselsstraf på 10 måneder og en tillægsbøde på 1.875.000 kr. Landsrettens behandling af den indankede dom angik alene strafudmålingen, der af anklagemyndigheden var anket med påstand om skærpelse. Landsretten fandt, at straffene var passende udmålt, men under hensyn til forholdenes karakter, størrelsen af de unddragne beløb og der lange tidsrum, hvori unddragelserne var sket, fandtes der ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget, ej heller med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at frihedsstraffen blev gjort ubetinget.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16, stk. 3, jfr. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2
Kildeskatteloven § 74, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 30. september 2003, 6. afdeling, S-1681-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Hans Henrik Gamborg, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ejler Bruun, Inge Neergaard Jessen og Dorte Paag (kst.) med domsmænd

-----------

Gladsaxe Byrets dom af 21. marts 2003, SS158/2002

Under denne sag, der er behandlet efter retsplejelovens § 922, tiltales T for

1.

overtrædelse af skattekontrollovens §16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomstårene 1992, 1993, 1994 og 1995 over for skatteforvaltningen i N.N. kommune at have undladt at reagere på kommunens udsendte og for lavt ansatte indkomstansættelser inden for 4 ugers fristen og undladt at oplyse kommunen om, at der ikke var medregnet indkomst fra selvstændig tømrervirksomhed på adressen Vestvej 8, X-by, hvorved det offentlige i de nævnte år blev unddraget skatter med et samlet beløb på ca. 500.000 kr.

2.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 1, og § 57, stk. 1, 1. pkt.,

ved som indehaver af momsregistreret virksomhed fra adressen Vestvej 8, X-by, med forsæt til momsunddragelse

  1. i perioden fra den 1. juli 1992 til den 31. december 1994 og fra den 1. juli til den 31. december 1995 til det offentlige at have afgivet for lave angivelser af momspligtigt salg,
  2. i perioden fra den 1. juli til den 31. december 1995 ikke at have udstedt fakturaer ved momspligtigt salg og
  3. i perioden fra den 1. januar til den 30. juni 1995 ikke rettidigt til det offentlige at have indsendt angivelser af momspligtigt salg, alt hvorved det offentlige blev unddraget moms med et samlet beløb på 437.160 kr.

3.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.,

ved i perioden fra den 1. januar til den 30. september 1996 som indehaver af momsregistreret virksomhed med forsæt til momsunddragelse fra adressen Vestvej 8, X-by, ikke rettidigt til det offentlige at have indsendt momsangivelser, alt hvorved det offentlige blev unddraget moms med et samlet beløb på 123.329 kr.

4.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. §.47, stk. 1, 1. pkt., og § 52, stk. 3,

ved i perioden fra den 1. oktober 1996 til den 30. september 1997 fra adressen Vestvej 8, X-by, med forsæt til mornsunddragelse at have drevet momspligtig tømrervirksomhed uden at være registreret hos ToldSkat og herunder have udstedt fakturaer med deklareret moms, hvorved det offentlige blev unddraget moms med et samlet beløb på ca. 150.000 kr.

5.

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved for indkomståret 1996 med forsæt til skatteunddragelse ikke rettidigt at have underrettet skatteforvaltningen i N.N. kommune om, at den ansatte indkomstansættelse var for lav, idet der ikke var medregnet indkomst fra selvstændig tømrervirksomhed på adressen Vestvej 8, X-by, hvorved det offentlige blev unddraget skatter til et samlet beløb på 39.151,75 kr.

6.

overtrædelse af arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b,

ved i perioden fra den 1. januar til den 30. september 1996 og fra den 1. marts til den 30. september 1997 med forsæt til bidragsunddragelse fra adressen Vestvej 8, X-by, ikke rettidigt at have indbetalt arbejdsmarkedsbidrag, hvorved det offentlige blev unddraget arbejdsmarkedsbidrag med et samlet beløb på 26.410 kr., hvoraf 4.380 kr. er indbetalt i tiden indtil den 10. august 1998.

7.

overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, og opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3, jf. den tidligere gældende bestemmelse i kildeskattelovens, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 10. oktober 1998, § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2,

ved i perioden fra den 1. januar til den 30. september 1996 og fra den 1. marts til den 30. september 1997 med forsæt til skatteunddragelse fra adressen Vestvej 8, X-by, ikke rettidigt at have indsendt angivelser til myndighederne og ikke rettidigt at have indbetalt indeholdt A-skat på i alt 101.366 kr., hvorved det offentlige blev unddraget skatter med et tilsvarende beløb.

8 og 9.

(udgår)

10.

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.,

ved for perioden fra den 1. december 1997 til den 31. august 1999 som daglig leder af virksomheden Ejendomsservice Vestvej 8, X-by, med forsæt til momsunddragelse fra adressen Vestvej 8, X-by, at have indsendt urigtige momsangivelser til myndighederne, hvorved det offentlige blev unddraget moms med i alt ca. 400.000 kr.

11.

overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2,

ved som daglig leder af virksomheden Ejendomsservice Vestvej 8, X-by, med forsæt til at unddrage det offentlige skat fra adressen Vestvej 8, X-by, ikke rettidigt at have indbetalt indeholdt A-skat for månederne december 1997, januar til november 1998, januar og marts og maj til juli 1999 på i alt 279.628 kr., hvoraf 98.923 kr. dog er blevet betalt i tiden indtil den 5. marts 2001, alt hvorved det offentlige er blevet unddraget skatter med et samlet beløb på 180.705 kr.

12.

overtrædelse af kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2,

ved som daglig leder af virksomheden Ejendomsservice Vestvej 8, X-by, med forsæt til at unddrage det offentlige skat ikke rettidigt at have indsendt angivelser til skattemyndighederne for månederne december 1997, januar til marts og maj til november 1998 og marts og februar til juli 1999.

13.

overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat ikke at have underrettet skatteforvaltningen i N.N. kommune om for lav skatteansættelse for indkomståret 1998, idet der ikke var medregnet indkomst fra selvstændig tømrervirksomhed på adressen Vestvej 8, X-by, hvorved det offentlige blev unddraget skatter med et beløb på ca. 250.000 kr.

Tiltalte er født den ... og er ikke tidligere straffet.

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, hvis rigtighed bestyrkes ved de iøvrigt foreliggende oplysninger, finder retten det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Kriminalforsorgen har den 17. januar 2003 afgivet erklæring i henhold til retsplejelovens § 808. Det fremgår heraf blandt andet, at tiltalte er fundet egnet til betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 16, stk. 3, jf. stk. 1, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1. og nr. 2, jf. § 52, stk. 1, og § 57, stk. 1, 1. pkt., arbejdsmarkedsfondslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, kildeskattelovens § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, og opkrævningslovens § 17, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 3, jf. den tidligere gældende bestemmelse i kildeskattelovens, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 10. oktober 1998, § 74, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, til fængsel i 10 måneder.

Efter overtrædelsernes karakter og omfang, og når yderligere henses til, at de er begået gennem flere år, findes almindelig betinget dom ikke tilstrækkelig. Under hensyn til de foreliggende oplysninger om tiltaltes personlige forhold, herunder at han ikke tidligere er straffet, og at han er fundet fundet egnet til betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, findes straffen imidlertid at kunne gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste som nedenfor bestemt.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 1.875.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 60 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 10 måneder.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra dato på betingelse af,

tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold,
tiltalte i dette tidsrum undergiver sig tilsyn af Kriminalforsorgen, og
tiltalte efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udfører ulønnet arbejde (samfundstjeneste) i 180 timer inden for en længstetid på 1 år af prøvetiden.

Prøvetiden ophører, når længstetiden for arbejdsforpligtelsens opfyldelse er løbet.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 1.875.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 23.000 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Jakob Lund Poulsen.

-----------

Østre Landsrets dom af 30. september 2003, 6. afdeling, S-1681-03

Gladsaxe Rets dom af 21. marts 2003 (SS 158/2002) er anket af anklagemyndigheden med påstand om skærpelse.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold.

Straffene findes passende udmålt.

Under hensyn til forholdenes karakter, størrelsen af de unddragne beløb og det lange tidsrum, hvori unddragelserne er sket, findes der ikke grundlag for at gøre nogen del af straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Fængselsstraffen gøres derfor ubetinget.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at fængselsstraffen gøres ubetinget.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.