Dato for udgivelse
23 apr 2004 11:11
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. september 2003
SKM-nummer
SKM2004.194.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-1799-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, urigtige selvangivelser, urigtige momsangivelser
Resumé

T var tiltalt for med forsæt til skatteunddragelse og arbejdsmarkedsbidrag at have overtrådt skattekontrolloven og arbejdsmarkedsfondsloven ved for indkomstårene 1996 og 1997 at have selvangivet sin indkomst for lavt med 503.992 kr. og bidragsgrundlaget for samme periode tilsvarende for lavt, hvorved T unddrog det offentlige 264.739 kr. i skat og 38.145 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. T var tillige tiltalt for med forsæt til momsunddragelse at have overtrådt momslovgivningen ved for perioden 1. januar 1996 – 31. december 1997 at have afgivet urigtige oplysninger over for ToldSkat, idet T angav sit momsgrundlag for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget 125.998 kr. i moms. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fandtes T også efter bevisførelsen for landsretten skyldig efter anklageskriftet af de grunde, der er anført i byretsdommen. Landsretten fandt straffen på fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 430.000 kr. passende, men henset til den meget lange tid, der var forløbet siden forholdene blev begået, og særligt henset til, at anklagemyndigheden ikke havde kunnet redegøre for en periode på knap 2 år, samt henset til T´s personlige forhold, fandt landsretten, at straffen kunne gøres betinget. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at den idømte frihedsstraf blev gjort betinget.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2
Momsloven § 81, stk. 3, jfr. stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 22. september 2003, 8. afdeling S-1799-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Jeppe Søndergaard, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ole Dybdahl, Ulla Langholz og Hanne Kjærulff (kst.) med domsmænd

-----------

Maribo Byrets dom af 14. april 2003, SS 86/2003

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 18. februar 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved med forsæt til skatteunddragelse for indkomstårene 1996 og 1997 at have selvangivet sin indkomst med 503.992,- kr., hvorved hun unddrog det offentlige 264.739,- kr. i skat.

2.

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 10, stk. 1, nu lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002 med senere ændringer,

ved med forsæt til unddragelse af arbejdsmarkedsbidrag for indkomstårene 1996 og

1997 overfor N.N. Kommune at have undladt at selvangive det fulde bidragsgrundlag, hvorved hun unddrog det offentlige 38.145,- kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1,

ved med forsæt til momsunddragelse overfor ToldSkat Sydsjælland, for perioden den 1. januar 1996 til den 31. december 1997 at have afgivet urigtige oplysninger overfor afgiftskontrollen, idet hun angav sit momsgrundlag for lavt, hvorved det offentlige blev unddraget 125.998,- kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, betaler en tillægsbade på 430.000 kr.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1 og V.2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Ad forhold 1-3.

Skatteberegningerne i anklageskriftet er lavet på baggrund af N.N. Kommunes skønsmæssige ansættelser af omsætningen i tiltaltes virksomhed .... med et årligt fradrag på 90.000 kr., som endeligt bestemt af Landsskatteretten.

Idet skattevæsenets ansættelse af omsætningen er lavet ud fra tiltaltes egne fakturaer vedrørende vareindkøb samt tiltaltes egne oplysninger om udsalgspriser, findes det ubetænkeligt at lægge ansættelserne til grund, idet bemærkes, at tiltalte er godskrevet 90.000 kr. årligt til svind og rabatordninger, ligesom der under sagen ikke er fremkommet oplysninger, der kan føre til at ansættelserne bør tilsidesættes. Herefter lægges det til grund, at det offentlige er blevet unddraget beløb som beskrevet i forhold 1 til 3.

Det lægges endvidere til grund, at tiltalte forsætligt har overtrådt de i tiltalen nævnte bestemmelser, idet hun må have anset det for overvejende sandsynligt, at omsætningen blev angivet for lavt med den følge, at hun derved unddrog skattevæsenet skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms. Der er herved lagt vægt på den forholdsvis store forskel i omsætningen i tiltaltes egne regnskaber og omsætningen i skattevæsenets ansættelser samt det forhold, at tiltalte har ført en meget mangelfuld bogføring. Det forhold, at tiltalte har haft revisorbistand, findes ikke i sig selv at kunne føre til frifindelse.

Herefter findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale i samtlige forhold.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, jf. § 10, stk. 1, og momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, skal tiltalte betale en tillægsbøde på 430.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på kriminalitetens karakter, det unddragne beløbs størrelse samt oplysningerne om tiltaltes personlige forhold.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 430.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 9.000 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Jørgen Simonsen.

-----------

Østre Landsrets dom af 22. september 2003, 8. afdeling S-1799-03

Maribo Rets dom af 14. april 2003 (SS 86/2003) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen i forhold 1 således, at der efter indkomst indsættes "for lavt".

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet.

Straffen og tillægsbøden findes passende. Henset til den meget lange tid, der er forløbet siden forholdene blev begået, særlig henset til at anklagemyndigheden ikke har kunne redegøre for en periode på knap 2 år, samt tiltaltes personlige forhold finder landsretten, at straffen kan gøres betinget som neden for bestemt.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at fuldbyrdelsen af den idømte frihedsstraf udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år fra denne dom på betingelse af at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.