Dato for udgivelse
23 Apr 2004 11:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. september 2003
SKM-nummer
SKM2004.193.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-2900-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, forsøg, cigaretter, spiritus, medvirken
Resumé

T var i to forhold tiltalt for forsøg på indsmugling af særlig grov beskaffenhed ved i forhold 1 i tiden omkring 29. november 2001 i forening med A.A. med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have forsøgt at indføre ikke under 18.000 liter spiritus fra Litauen til Danmark uden angivelse for de statslige told- og skattemyndigheder, alt hvorved de ville have unddraget statskassen told og afgifter med 2.622.591 kr., hvilket ikke lykkedes, da de to litauere, B.B. og C.C.,  ikke gennemførte leveringen, - og i forhold 2 i tiden fra ca. 1. marts 2001 – 14. maj 2001 i forening med A.A. med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have forsøgt at indføre ikke under 895.000 cigaretter fra Litauen til Danmark uden at ville angive cigaretterne for de statslige told- og skattemyndigheder, idet de ved telefonisk kontakt og ved brug af e-mail og telefax til hovedsagelig den ene af de i forhold 1 nævnte to litauiske implicerede aftalte pris på cigaretterne, og at disse ved indførslen skulle skjules i paller, alt hvorved de ville have unddraget statskassen told og afgifter med ikke under 1.221.536 kr., hvilket ikke lykkedes, da de blev anholdt af politiet. Ud over 6 yderligere forhold med overtrædelse af anden lovgivning, herunder hæleriforhold, var T som forhold 7 tiltalt for overtrædelse af spiritusafgiftsloven og emballageafgiftsloven ved i perioden 5. oktober 2001 – 16. oktober 2001 med forsæt til at undgå betaling af afgifter at have medvirket til R.R.´s salg af 650 liter ubanderoleret vodka til Q.Q., hvorved statskassen blev unddraget 68.965 kr. i afgifter. T blev ved byretten straffet med fængsel i 3 år 6 måneder, en fællesstraf, der også omfattede 609 dages fængsel i henhold til resolution af 24. april 2001 i forbindelse med prøveløsladelsen, og tilpligtet in solidum med R,R. og Q.Q. at betale 68.965 kr. til ToldSkat. Ved T´s anke af byrettens dom havde hun påstået frifindelse i forhold 1 – 4 og i øvrigt formildelse. Under landsrettens behandling af sagen blev det tiltrådt såvel af de af byretten anførte grunde som efter bevisførelsen for landsretten – herunder båndafspilningen af de samtaler, der havde været ført mellem de implicerede personer og de forklaringer, der var afgivet – at T var fundet skyldig som sket, herunder i forhold 1 forsøg på indsmugling af 18.000 liter spiritus og i forhold 2 forsøg på indsmugling af 895.000 stk. cigaretter. Ved strafudmålingen tiltrådte fem voterende med samme begrundelse, som byretten havde anført, at fællesstraffen var fastsat som sket med fængsel i 3 år 6 måneder, medens en voterende fandt at fællesstraffen burde forhøjes til fængsel i 4 år. Med hensyn til betaling af erstatningen for afgiften på 68.965 kr. under forhold 7 tiltrådte de juridiske dommere, at T skulle betale erstatning svarende til det unddragne afgiftsbeløb, men at betalingen ikke skulle ske in solidum med R.R. og Q.Q., der ikke havde været inddraget under denne sag. Med den anførte ændring stadfæstede landsretten byrettens dom.

Reference(r)

Straffeloven § 289, 2. pkt.,  jfr. toldloven § 73, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1, jfr. straffeloven § 23
Spiritusafgiftsloven § 31, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 6
Emballageafgiftsloven § 18, stk. 3

Vestre Landsrets dom af 16. september 2003, 10. afdeling S-2900-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Lars Junge)

Afsagt af landssommerne

Lars E. Andersen, Kirsten Thorup og Torben ØstergreenJohansen (kst.) med domsmænd

----------

Vejle Byrets dom af 3. oktober 2002, S.S. 502/02

Denne sag er behandlet med domsmænd.

T er tiltalt ved anklageskrift af 26. august 2002 for overtrædelse af:

1.

Straffelovens § 289, 2. pkt., jfr. toldlovens § 73, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1, jfr. straffelovens § 21, forsøg på indsmugling af særlig grov beskaffenhed,

ved i tiden omkring den 29. november 2001 i forening med A.A. med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have forsøgt at indføre ikke under 18.000 liter spiritus med et alkoholindhold på 40% fra Litauen til Danmark, idet de aftalte pris og mængde under telefoniske kontakter med B.B. i Litauen, ligesom tiltalte og A.A. mødtes med de litauiske B.B. og C.C. i Essen, Tyskland, hvorefter spiritussen skulle indføres til Danmark uden angivelse for de statslige ToldSkat-myndigheder, alt hvorved de ville have unddraget statskassen told og afgifter med 2.622.591,64 kr., hvilket ikke lykkedes, da de litauiske personer ikke gennemførte leveringen.

2.

Straffelovens § 289, 2. pkt., jfr. toldlovens § 73, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1, jfr. straffelovens § 21, forsøg på indsmugling af særlig grov beskaffenhed,

ved i tiden fra ca. den 1. marts 2001 til den 14. maj 2002 i forening med A.A. med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have forsøgt at indføre ikke under 895.000 cigaretter fra Litauen til Danmark uden at ville angive cigaretterne for de statslige ToldSkat-myndigheder, idet de ved telefonisk kontakt og ved brug af e-mail og telefax til A.A.s bopæl, Østvej 8, X-by, til hovedsageligt den i forhold 1 nævnte B.B. aftalte pris på cigaretterne, og at disse ved indførslen skulle skjules i paller, alt hvorved de ville have unddraget statskassen told og afgifter med ikke under 1.221.536 kr., hvilket ikke lykkedes, da de blev anholdt af politiet.

3.

Straffelovens § 290, stk. 1, hæleri med hensyn til tyveri,

ved i tiden fra den 30. juni 2001 til den 3. juli 2001 i X-by fra A.A., Østvej 8, at have modtaget ikke under 5 pakker á 50 kg oksekød til en værdi af ikke under 6.750 kr. excl. moms, som hun solgte videre, selv om kødet hidrørte fra tyveri.

4.

Straffelovens § 290, stk. 1, hæleri med hensyn til tyveri,

ved i tiden mellem den 16. august 2001 til den 25. august 2001 i X-by i forening med M.M. fra A.A., Østvej 8, at have modtaget ikke under 75 pakker á 20 kg svinekam til en værdi af ikke under 58.320 kr. excl. moms, som de solgte videre, selv om kødet hidrørte fra tyveri.

5.

Straffelovens § 290, stk. 1, hæleri med hensyn til tyveri,

ved i tiden mellem den 4. september 2001 til den 20. september 2001 i Kolding for i alt 8.000 kr. af N.N. og O.O. at have købt 1.200 kg kalvekød til en værdi af 162.000 kr.. selv om kødet hidrørte fra tyveri.

6.

Fyrværkerilovens § 2, stk. 1,

ved i tiden fra den 17. oktober 2001 til den 7. maj 2002 i bl.a. Næstved i forening med A.A. uden politiets tilladelse at have købt en betydelig mængde kanonslag, fyrværkeriraketter, bomberør og "strygere", som blev. videresolgt til bl.a. P.P., Q.Q., M.M., U.U. og N.N..

7.

Spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 6, samt lov om afgift af visse detailsalgspakninger m.v. § 18, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jfr. § 7 a,

ved i perioden fra den 5. oktober 2001 til 16. oktober 2001, med forsæt til at undgå betaling af afgifter, af R.R. at have købt 650 liter ubanderoleret vodka mrk. Polsyarka, som blev videresolgt til Q.Q. Herved er statskassen unddraget 68.965 kr. i afgifter.

8.

Straffelovens § 290, stk. 1, hæleri med hensyn til tyveri,

ved den 20. marts 2002 i Kolding for 1.500 kr. at have købt et rullestillads af mærket Jimbo til en værdi af ca. 1.500 kr. af N.N., der havde stjålet stilladset.

9.

Lov om euforiserende stoffer, § 1, stk. 2, jfr. bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993 om euforiserende stoffer, § 3, stk. 2, jfr. bilag liste E, nr. 12,

ved den 14. maj 2002 på politigården i Vejle at have besiddet 0,72 g amfetamin.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf. Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt en erstatningspåstand ad forhold 7 på 68.965 kr.

Tiltalte er tidligere straffet således

Den 21. januar 1999 af Vestre Landsret med fængsel i 5 år for overtrædelse af straffelovens § 289, 2. pkt., jfr. toldlovens § 73, stk. 1, nr. 1, stk. 2 og stk. 3, jfr. tildels straffelovens § 21 og jfr. den norske toldlovs § 66, jfr. § 61 og fyrværkerilovens § 7, stk. 1, jfr. § 2, stk. 1, jfr. straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. Dommen er en stadfæstelse af Kriminalretten i Vejles dom af 2. juli 1998.

Ifølge resolution af 24. april 2002 blev tiltalte løsladt på prøve med en prøvetid på 2 år og en reststraf på 609 dage.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og 2. Vedrørende forhold 3-9 har tiltalte erkendt sig skyldig efter anklagemyndighedens korrektion af anklageskriftet vedrørende disse forhold. Hun har endvidere taget bekræftende til genmæle vedrørende erstatningspåstanden ad forhold 7.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af Q.Q., V.1, V.2, V.3, V.4, V.5 og A.A..

Herom henvises til retsbogen.

Rettens bemærkninger

Vedrørende forhold 1 - tiltalen for forsøg på indsmugling af 18.000 liter spiritus - fremgår det af telefonsamtalen den 7. november 2001 kl. 13.46 (bilag 19), at tiltalte med B.B. forhandler om køb af "18.000 ltr." og "en hel lastbil", ligesom en pris på 6½ DM drøftes. Kl. 13.49 meddeler tiltalte B.B., at "vi siger OK". Endvidere fremgår det, at levering skal ske mellem Kolding og Vejle.

Under telefonsamtalen den 22. november. 2001 kl. 10.11 (bilag 32) oplyser tiltalte, at der kan betales 100.000 kr. med det samme og resten efter 24 timer. Endelig oplyser tiltalte blandt andet under en telefonsamtale med Q.Q. den 16. november 2001 kl. 13.42 (bilag 28), hvor der spørges til "de der klare" og senere "de der glasflasker", at der sker noget i næste uge.

Under telefonsamtalen den 14. december 2001 kl. 14.56 med P.P., hvor der spørges til "det der op til halsen", svarer tiltalte, at det bliver til noget, men først i det nye år, men der har været store papirmæssige forviklinger, som har gjort, at der skulle laves en del arbejde om.

Retten må således lægge til grund, at der den 7. november 2001 blev indgået en egentlig aftale mellem tiltalte og B.B. om kvantum, pris og leveringssted.

Tiltalte har ikke bestridt, at der med B.B. har været drøftet indsmugling af 18.000 liter spiritus med 40% alkohol, og at hun har villet vise litauerne, at hun havde 100.000 kr. Hun har derimod hovedsageligt gjort gældende, at hun sagtens kunne gennemføre indsmuglingen, men ikke har haft nogen reel hensigt om at modtage, betale og afsætte spiritussen. Ifølge tiltalte holdt hun blot litauerne hen og spillede et spil, da hun ville fremstå samarbejdsvillig for at beskytte hendes investering i en briketmaskine i Litauen og få hjælp til at genoptage briketproduktionen.

Denne forklaring må imidlertid forkastes. Tiltalte forklarede således selv den 14. december 2001 til P.P., at den manglende import skyldtes papirforviklinger. Endvidere har tiltalte i Vejle Kriminalret den 25. juni 1998 forklaret, at briketmaskinen var solgt.

Tiltaltes forklaring om, at hun kun spillede et spil overfor litauerne, og at baggrunden herfor var hensynet til investeringen i briketmaskinen, forekommer således ikke sandsynlig.

Det findes derfor bevist, at tiltalte har forsøgt indsmugling af 18.000 liter spiritus, og at hovedårsagen til, at forehavendet ikke lykkedes, blandt andet var, at den person, der skulle udfærdige forsendelsespapirer m.v., var blevet anholdt.

Som følge heraf findes det forhold, at indsmuglingen ikke blev gennemført, heller ikke at kunne tilskrives, at tiltalte skulle være trådt frivilligt tilbage fra forsøg.

Vedrørende forhold 2 - tiltalen for forsøg på indsmugling af 895.000 stk. cigaretter - fremgår det blandt andet af telefonaflytningen den 28. januar 2002 kl. 14.57, en telefonsamtale mellem tiltalte og B.B. (bilag 84), at det aftales, at parterne skal "lave en bevægelse", således at der sendes et, to eller tre læs paller, hvorefter der så skal sendes "en ... vores".

Af en telefonaflytning den 18. februar 2002 kl. 12.08 (bilag 97) mellem tiltalte og B.B. fremgår det endvidere, at tiltalte ville være til stede på havnen i Aabenraa, når det første - legale - læs paller ankom, fordi hun ville være i nærheden og se, hvordan alt foregår. Endelig fremgår det af telefonsamtalen den 22. februar 2002 kl. 11.07 (bilag 105), at tiltalte overfor B.B. oplyser, at personen, der lagde firmaadresse til, ikke vil være med mere som følge af en TV-udsendelse. Jfr. brev fra TV2 af 30. september 2002 har TV2 den 6. februar, 13. februar og 20. februar 2002 haft sendt 3 udsendelser á 25 minutter med titlen "Reportageholdet: Smuglerjagt".

Under hensyn hertil, og da det første pallelæs, der ankom til Aabenraa Havn den 19. februar 2002 bestod af 680 paller, og da en palle ifølge NEC-rapporten af 12. september 2000 (bilag 69) kan rumme 6 kartoner og 6 pakker cigaretter, svarende til 1.320 cigaretter, findes det bevist, at tiltalte har haft forsæt til at indsmugle i hvert fald 895.000 stk. cigaretter ved et senere forsendt pallelæs i overensstemmelse med hendes aftale med B.B. om at sende først en række læs med almindelige paller og dernæst et læs med paller, indeholdende cigaretter.

Det forhold, at tiltalte den 19. februar 2002 ønskede at overvære den første lastbil med paller ankomme til Aabenraa Havn, findes at understrege, at der på et senere tidspunkt skulle komme et pallelæs indeholdende cigaretter, idet det ellers savner mening, at tiltalte ville overvære en lastbil køre fra færgen i Aabenraa Havn med almindelige paller fra Litauen.

Også vedrørende forhold 2 har tiltalte gjort gældende, at der ikke har været tale om forsøg, idet hun holdt litauerne hen og ikke havde nogen reel hensigt om at gennemføre indsmuglingerne.

Dette anbringende findes også vedrørende cigaretforholdet at måtte afvises.

Heller ikke vedrørende dette forhold kan tiltalte anses for frivilligt at være tilbagetrådt fra forsøg.

Forhold 3-9 har tiltalte erkendt, og tiltaltes tilståelse bestyrkes af det fremlagte materiale og det iøvrigt oplyste under sagen.

Med hensyn til straffens fastsættelse har retten lagt vægt på, at der vedrørende forhold 1 og 2 alene har vært tale om forsøg, at den forsøgte - og vedrørende forhold 7 skete - afgiftsunddragelse størrelsesmæssigt udgør 3.913.093 kr., at tiltalte tidligere er straffet for indsmugling af særlig grov beskaffenhed, jfr. straffelovens § 289, 2. pkt. og overtrædelse af fyrværkerilovgivningen, at forholdene er begået i prøvetiden, og at tiltaltes reststraf, der udgør 609 dage, findes at måtte komme til udløsning, henset til, at der er begået ny, ligeartet kriminalitet.

Straffen fastsættes derfor efter straffelovens § 289, 2. pkt., jfr. toldlovens § 73, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 1, jfr. straffelovens § 21, straffelovens § 290, stk. 1, jfr. § 276, fyrværkerilovens § 2, stk. 1, spiritusafgiftslovens § 31, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 6, lov om afgift af visse detailsalgspakninger m.v., § 18, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 2 og nr. 6, jfr. § 7 a og lov om euforiserende stoffer, § 1, stk. 2, jfr. bekendtgørelse nr. 698 af 31. august 1993, § 3, stk. 2, jfr. bilag liste E nr. 12, til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Straffen omfatter reststraffen på 609 dages fængsel i henhold til resolution af 24. april 2001 i forbindelse med prøveløsladelsen, jfr. straffelovens § 40, stk. 1, jfr. § 61, stk. 2.

Erstatningspåstanden ad forhold 7, som tiltalte har taget bekræftende til genmæle vedrørende, tages til følge.

Tiltalte har under sagen været frihedsberøvet fra den 14. maj til den 3. oktober 2002.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 3 år og 6 måneder.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

Tiltalte skal inden 14 dage fra dato betale 68.965 kr. til ToldSkat in solidum med Q.Q. og R.R..

----------

Vestre Landsrets dom af 16. september 2003, 10. afdeling S-2900-02

Kriminalretten i Vejle har den 3. oktober 2002 afsagt dom i 1. instans (SS 502/2002).

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1 - 4 og i øvrigt formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har berigtiget tiltalen således:

I forhold 3 ændres "A.A., Østvej 8" til "unavngiven person" og "modtaget ikke under 5 pakker" til " modtaget 5 pakker".

I forhold 4 ændres "i X-by" til "på et ukendt sted", "A.A., Østvej 8" ændres til "unavngiven person", "ikke under 75 pakker" ændres til "50-55 pakker", foran "værdi" indsættes "uopgjort", og "at ikke under 58.320 kr. excl. moms" udgår.

I forhold 5 ændres "8.000 kr." til "9.600 kr.", "O.O." udgår, og "1.200 kg kalvekød til en værdi af 162.000 kr." ændres til "24 kasser og modtaget 2 kasser á 11 kg kalvekød til en uopgjort værdi."

I forhold 6 ændres "i blandt andet Næstved i forening" til "på ukendt sted delvis i forening", og "en betydelig mængde", "fyrværkeriraketter" og "til blandt andet P.P., Q.Q., M.M., U.U. og N.N." udgår.

I forhold 7 indsættes efter "§ 7a" "jf. straffelovens § 23",. efter "betaling af afgifter," erstattes "af" med "at have medvirket til", "R.R." ændres til "R.R.s", "at have købt" ændres til "salg af" og "mrk.Polsyarka, som blev videresolgt" udgår.

Sagen har under domsforhandlingen i landsretten været behandlet sammen med ankesag S-3299-02, Anklagemyndigheden mod A.A..

De tiltalte og vidnerne specialkonsulent V.6, V.2, V.5, V.4, Arne Lund Petersen og V.8 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet forklaring af vidnerne P.P. og V.9 samt af kriminalassistent V.10, vicekriminalkommissær V.11 og politiassistent V.12

Herom henvises til retsbogen.

Procedure

Tiltalte har til støtte for sin påstand om frifindelse i forhold 1 og 2 i første række gjort gældende, at der ikke blev indgået aftaler om indsmugling af spiritus og cigaretter, og i anden række, at aftalerne kun blev indgået på skrømt. Såfremt landsretten lægger til grund, at der er indgået reelle aftaler om levering af spiritus og cigaretter, har tiltalte gjort gældende, at hun blev lokket i en fælde af B.B. og C.C., der handlede som politiagenter enten for at tækkes eller efter opfordring fra politimyndigheder eller enkelte politifolk, som handlede på egen hånd. Tiltalte førte samtalerne med B.B. og C.C. for at beskytte sine investeringer i Litauen, og fordi hun frygtede konsekvensen af ikke at spille med. Det var ikke aftalt, at varerne skulle leveres fra Litauen. I påkommende tilfælde skulle varerne derimod leveres fra Belgien. Desuden er tiltalte frivilligt trådt tilbage fra forsøg. Endelig har tiltalte bestridt anklagemyndighedens opgørelse af hvilke mængder spiritus og cigaretter, der er forsøgt indsmuglet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Forhold 1 og 2.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten - herunder båndafspilningen af de samtaler, der har været ført mellem de implicerede personer, sammenholdt med politiets observationer og de forklaringer, der er afgivet - at tiltalte er fundet skyldig som sket. Det tiltrædes således, at det er fundet bevist, at der er indgået aftale om indsmugling, og at tiltalte ikke er trådt frivilligt tilbage fra forsøgene. også efter tiltaltes egen forklaring vedrørte forsøgene indsmugling af spiritus og cigaretter fra Litauen, og der er ikke grundlag for at antage, at det i stedet drejede sig om - fortoldede og afgiftsberigtigede - varer fra et lager i Belgien, og at tiltalte vidste dette. Det er usikkert, men uden betydning, om tiltalte havde andel i en briketmaskine i Litauen. Der er intet grundlag for at antage, at C.C. og B.B. har fungeret som agenter som anført af tiltalte. Endelig er der ikke grundlag for at antage, at de mængder spiritus og cigaretter, som tiltalte har forsøgt at indføre, er mindre end anført i tiltalen. Tiltalte har således i forhold 1 forsøgt indsmugling af 18.000 liter spiritus og i forhold 2 forsøgt indsmugling af 895.000 stk. cigaretter og ikke som anført side 7 i byrettens dom 95.000 stk.

Forhold 3 og 4.

Tiltalte har i byretten erkendt sig skyldig i disse forhold og forklaret, at hun godt vidste, at kødet var stjålet. For landsretten har tiltalte imidlertid forklaret, at hun ikke vidste, at kødet var stjålet, men havde valgt at forklare således for ikke at miskreditere sig selv. Tiltalte har tillige for landsretten forklaret, at hun købte kødet af A.A., som er frifundet i de tilsvarende forhold vedrørende hæleri af særlig grov beskaffenhed i sagen mod ham.

Efter bevisførelsen for landsretten, herunder navnlig tiltaltes tidligere erkendelse, tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i forhold 3 og 4.

Strafudmålingen

Fem voterende tiltræder med samme begrundelse, som byretten har anført, at fællesstraffen er fastsat som sket.

En voterende finder, at fællesstraffen bør forhøjes til fængsel i 4 år.

Efter stemmeflertallet stadfæster landsretten derfor byrettens udmåling af fællesstraffen.

De juridiske dommere tiltræder, at tiltalte vedrørende forhold 7 skal betale erstatning svarende til det unddragne afgiftsbeløb. Da R.R. og Q.Q. ikke har været inddraget under denne sag, udgår dog dommens bestemmelse om, at tiltalte skal betale "in solidum med Q.Q. og R.R."

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes, dog således, at bestemmelsen "in solidum med Q.Q. og R.R." udgår.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.