Dato for udgivelse
23 Apr 2004 11:06
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
9. september 2003
SKM-nummer
SKM2004.192.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-0754-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, urigtige momsangivelser
Resumé

T, var som indehaver af en malervirksomhed, tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved for perioden 1. januar 1998 – 31. december 2000 i sin virksomhed med forsæt til at unddrage statskassen afgift at have afgivet urigtige momsangivelser, alt hvorved statskassen blev unddraget 152.305 kr. i momstilsvar. Under landsrettens behandling af den indankede dom lagde retten efter T´s forklaring til grund, at T havde udfærdiget momsangivelserne i alle 3 år, og at der i 1998 havde været en omsætning på 600.000 kr., men T angav både købsmoms og salgsmoms til 0 kr. T forklarede, at han de første år havde rod i regnskaberne, og han havde ikke forstand på momsregnskaber. I 1999 og 2000 angav T forkerte tal ved både den indgående og udgående moms i momsangivelserne, men T gik ud fra, at energiafgiftsfradragene var så store, at statskassen ikke blev unddraget noget. Landsretten tiltrådte, at T for såvel 1998 som for 1999 og 2000 var fundet skyldig i forsætlig momsunddragelse, når der blev henset til, at T i 3 år i træk havde angivet salgs- og købsmomsen forkert, således at statskassen blev unddraget ikke bagatelagtige momsbeløb. Landsretten fandt byrettens strafudmåling på 20 dages fængsel og en tillægsbøde på 152.000 kr. passende, men fandt grundlag for at gøre frihedsstraffen betinget. Landsretten ændrede byrettens dom, således at frihedsstraffen blev gjort betinget, og stadfæstede i øvrigt dommen.

Reference(r)
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1

Vestre Landsrets dom af 9. september 2003, 6. afdeling S-0754-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Mogens Kjær).

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Eva Staal, og Rasmus Damm (kst.) med domsmænd

-----------

Fjerritslev Byrets dom af 15. januar 2003, SS 364/2002

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift af 13. november 2002 er modtaget den 14. november.

T

tiltales med påstand om straf for overtrædelse af

Momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1,

ved i perioden fra den 01. januar 1998 til den 31. december 2000 i sin virksomhed under SE .... på Vestvej 2, Fjordby, forsætligt at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget moms med i alt 152.305 kr., idet der

  • I året 1998 er en difference på salgs- og købsmoms på kr. 56.851,- og i energiafgifter på kr. -31.242,- svarende til en afgiftsdifference for året 1998 på kr. 25.609,-
  • I året 1999 er en difference på salgs- og købsmoms på kr. 96.922,- og i energiafgifter på kr. -17.852,- svarende til en afgiftsdifference for året 1999 på kr. 79.070,-
  • I året 2000 er en difference på salgs- og købsmoms på kr. 46.925,- og i energiafgifter på kr. 701,-, svarende til en afgiftsdifference for året 2000 på kr. 47.626,-

Der nedlægges endvidere påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 50 stk. 2 tilpligtes at betale en tillægsbøde på kr. 152.000,-

Tiltalte har nægtet sig skyldig, men kan erkende at have gjort sig skyldig i grov uagtsomhed i 1998.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Forklaringen er gengivet i retsbogen.

Tiltalte driver virksomhed som malermester og arbejder samtidig som lønmodtager på en fabrik, der er kunde i hans virksomhed.

Rettens bemærkninger

Det kan efter tiltaltes forklaring og forsvarerens procedure lægges til grund, at tiltalte har betalt ca. 152.000 kr. for lidt i moms.

Han har forklaret differencen med manglende indsigt i regnskabsvæsen. Han opbevarede regnskabsbilagene, men førte ikke regnskab i årets løb. Skatteregnskabet blev opstillet ved årets slutning på grundlag af bilagene.

I 1998 angav tiltalte både købs- og salgsmoms til nul. Han må have været klar over, at statskassen derved blev unddraget afgift. Angivelserne for de to følgende år blev lavet på samme måde, og tiltalte må også i disse år - på grund af metoden og beløbenes størrelse have været klar over, at han betalte for lidt i moms, og at unddragelsen var af en størrelsesorden som angivet i anklageskriftet.

Tiltalte er derfor skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, til fængsel i 20 dage. Der er ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke af samfundstjeneste.

Efter straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 152.000 kr. med 40 dages fængsel som forvandlingsstraf.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel 120 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 152.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

-----------

Vestre Landsrets dom af 9. september 2003, 6. afdeling S-0754-03

Retten i Fjerritslev har den 15. januar 2003 afsagt dom i 1. instans (SS. 364/2002).

Tiltalte har påstået frifindelse, dog således, at tiltalte kan erkende grov uagtsomhed i 1998, og i øvrigt formildelse, herunder således at straffen gøres betinget.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

ToldSkat har beregnet, at tiltalte i forbindelse med det forhold, denne sag angår, og i anden forbindelse i alt har angivet 276.193 kr. for lidt i afgiftstilsvar. Det er oplyst, at han heraf indtil videre har betalt 180.000 kr.

Forklaringer

Tiltalte har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet forklaring af V.1 fra ToldSkat Nordjylland

Tiltalte har supplerende forklaret, at han er ingeniøruddannet. Da han i 1998 udfærdigede momsangivelserne kiggede han på købsfakturaerne og salgsfakturaerne, og han skønnede, at købsmomsen og salgsmomsen gik lige op, så der ikke var et momstilsvar, og derfor skrev han "0". Han troede også, at han i videre omfang havde fradrag for energiafgiften. I forbindelse med årsregnskabet glemte han at få korrigeret momsangivelserne. Han angav tal på momsangivelserne i 1999 og 2000, idet han var klar over, at købsmoms og salgsmoms skulle angives, men han fik ikke angivet alle beløbene. Han gik ud fra, at han havde fradrag for flere energiafgifter end det viste sig, at ToldSkat kunne anerkende, og det tog han højde for ved angivelsen af salgsmomsen. Han har ikke givet udtryk for hverken over for ToldSkat eller politiet, at firmaet havde likviditetsproblemer, og at dette var grunden til momsunddragelserne. Han startede selvstændig malervirksomhed i 1997. Han havde fuldtidsarbejde som lønmodtager, og malerarbejdet er udført i fritiden. Han var presset tidsmæssigt og lagde derfor alle bilagene i en bunke. Han var godt klar over i 1998, at det ikke var rigtigt at skrive 0 i momsangivelserne, men han regnede ikke med, at ToldSkat ville lide tab, også fordi han havde store fradrag for energiafgifter. I 1999 begyndte han at indse, at det var nødvendigt at få bedre styr på bilagene. I 2000 begyndte datteren at hjælpe til. I 1999 havde han bare talt med datteren om, hvordan han skulle lave regnskabet. Han har selv lavet momsangivelserne i alle 3 år.

V.1 har forklaret, at bilagene er kontrolleret stikprøvevis. Energiafgifterne skal ikke føres på den konto, der vedrører salgsmomsen. Tiltalte har villet have fradrag for olieafgift, men det har han ikke kunnet få, fordi der ikke var særskilte målere på malerkabinerne. Tallet 204.698 kr. for indgående moms i 1999 består af to tal fra de to halvår. Det fremgik ikke af tallene, at der ved beregningen var fratrukket energiafgift. Købsmomsen i 1999 var angivet med et højere beløb, end der var bilag for.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det kan på grundlag af tiltaltes forklaring lægges til grund, at det er tiltalte, der har udfærdiget momsangivelserne i alle 3 år. I 1998 var der en omsætning på 600.000 kr., men tiltalte angav både købs- og salgsmomsen til 0 kr. Tiltalte har forklaret, at han de første år havde rod i regnskaberne, og han havde ikke forstand på momsregnskaber. I 1999 og 2000 angav tiltalte forkerte tal ved både den indgående og den udgående moms i momsangivelserne, men tiltalte gik ud fra, at energiafgiftsfradragene var så store, at statskassen ikke blev unddraget noget.

Når henses til, at tiltalte 3 år i træk har angivet salgs- og købsmomsen forkert, således at statskassen hvert år blev unddraget ikke bagatelagtige momsbeløb tiltrædes det, at tiltalte såvel for 1998 som for 1999 og 2000 er blevet fundet skyldig i forsætlig momsunddragelse.

Straffen er passende udmålt.

Unddragelserne er blevet klarlagt i forbindelse med kontrollen af virksomhedens regnskab alene ved afstemning af bogføringen med de indsendte momsangivelser. Herefter og efter oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold og oplysningerne om, at tiltalte har betalt en stor del af det efteropkrævede moms- og energiafgiftsbeløb er det forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår som fastsat nedenfor.

Tillægsbøden er passende fastsat.

Med den anførte ændring stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom ændres, således at straffen gøres betinget, idet fuldbyrdelse af straffen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på i år fra denne dom på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår strafbart forhold.

I øvrigt stadfæstes dommen.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.