Dato for udgivelse
23 apr 2004 11:04
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. august 2003
SKM-nummer
SKM2004.191.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, S-0514-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, urigtig selvangivelse, afgiftsvig, smugleri, uregistreret momsvirksomhed
Resumé

T, der havde drevet virksomhed ved servering af drikkevarer i et lokale i et havneområde, var tiltalt for overtrædelse af skattekontrolloven og arbejdsmarkedsfondsloven ved med forsæt til skatteunddragelse og bidragsunddragelse at have angivet sin skattepligtige indkomst og bidragsgrundlag for lavt med i alt 107.046 kr., idet T ikke selvangav overskud ved selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget skatter for i alt 38.087 kr. og bidrag for i alt 9.156 kr. T var tillige tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven ved i tidsrummet 1. juli 1995 – 21. januar 2000 og mineralvandsafgifts loven i tidsrummet 1. juli 1995 – 31. december 1999 med forsæt til afgiftsunddragelse dels at have drevet registreringspligtig momsvirksomhed uden anmeldelse for told- og skattemyndighederne, hvorved T unddrog sig betaling af i alt 54.378 kr. i moms, dels uden anmeldelse for told- og skattemyndighederne at have indført 570,24 liter mineralvand, 19.215,9 liter øl og for så vidt angår emballageafgift at have indført 58.230 stk. øl og 1.728 stk. mineralvand, alt hvorved T unddrog sig betaling af i alt 96.806 kr. i punktafgifter. T var endelig tiltalt for smugleri efter toldloven med forsæt til afgiftsunddragelse ved i perioden 1. januar 1999 – 21. januar 2000 at have undladt at angive 12,2 kg fintskåret tobak samt i tidsrummet 1. januar 1998 – 21. januar 2000 at have undladt at angive 128 flasker spiritus, alt hvorved han unddrog sig betaling af afgift på i alt 16.190 kr. Ved landsrettens behandling af den indankede dom tiltrådte retten af de af byretten anførte grunde, sammenholdt i øvrigt med oplysningerne om de fundne mængder af blandt andet øl og spiritus ved ransagningerne af den varebil, som T og et vidne var kørende i den 21. januar 2000, og lokalet på havnen, og også efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig som sket. Landsretten fandt, at straffen, der passende var fastsat til betinget fængsel i 20 dage, til dels blev fastsat som en tillægsstraf i medfør af straffelovens § 89, og tiltrådte, at T var idømt en tillægsbøde efter straffelovens § 50, stk. 2, på 150.000 kr. Landsretten stadfæstede byrettens dom, således at prøvetiden blev regnet fra datoen for landsrettens dom.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1
Momsloven § 81, stk. 3
Mineralvandsafgiftsloven § 21, stk. 3
Øl- og vinafgiftslovens § 25, stk. 3
Emballageafgiftsloven § 18, stk. 3
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 26. august 2003, 3. afdeling, S-0514-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Nis Møller, Aabenraa).

Afsagt af landsdommerne

Inger Nørgaard, Annette Dellgren og Karin Haisler Jessen (kst.) med domsmænd

-----------

Sønderborg Byrets dom af 6. februar 2003, SS 354/2002

Under denne med domsmænd behandlede sag tiltales

T

ifølge Politimesterens anklageskrift af 11. juli 2002 til straf for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1996, 97, 98 og 99 til A.A. kommune, med forsæt til skatteunderdragelse, at have angivet sin skattepligtige indkomst for lavt med i alt 107.046 kr., idet tiltalte ikke selvangav overskud ved selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget skatter for i alt 38.087 kr.,

2.

lbkg. nr. 917 af 4. oktober 2000 om arbejdsmarkedsfond § 18, stk. 2, jf. stk. 1 (nu lbkg nr. 79 af 2. februar 2001)

ved i sine selvangivelser for indkomstårene 1996, 97, 98 og 99 til A.A. kommune, med forsæt til bidragsunddragelse, at have angivet bidragsgrundlaget for lavt med i alt 107.046 kr., idet tiltalte ikke selvangav overskud ved selvstændig virksomhed, hvorved det offentlige blev unddraget bidrag på i alt 9.156 kr.

3.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og 5,

ved i tidsrummet fra den 1. juli 1995 til den 21. januar 2000 med forsæt til afgiftsunddragelse, at have drevet registreringspligtig virksomhed uden anmeldelse for ToldSkatmyndighederne, hvorved han unddrog sig betaling af moms med et beløb på i alt 54.378 kr.

4.

lbkg. nr. 562 af 3. august 1998 om afgift af mineralvand m.v., § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 10a, stk. 1, 2. pkt.,

ved i tidsrummet fra den 1. januar 1999 til den 21. januar 2000 med forsæt til afgiftsunddragelse, uden anmeldelse for ToldSkat-myndighederne, at have indført 633,6 L. mineralvand til brug i den uregistrerede virksomhed, hvorved han unddrog sig betaling af afgift på i alt 633,50 kr.

5.

lbkg. nr. 565 af 3. august 1998 om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 6, stk. 1,

ved i tidsrummet fra den 1. juli 1995 til den 21. januar 2000 med forsæt til afgiftsunddragelse, uden anmeldelse for ToldSkat-myndighederne, at have indført 19.215,9 L. øl til brug i den uregistrerede virksomhed, hvorved han unddrog sig betaling af afgift på i alt 66.257,48 kr.

6.

Ibkg. nr. 726 af 7. oktober 1998 om afgift af visse detailsalgspakninger og visse poser af papir eller plast m.v. (emballageafgiftsloven), § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 7 a, stk. 1, 2. pkt. (nu lbkg. nr. 101 af 13. februar 2001

ved i tidsrummet fra den 1. juli 1995 til den 21. januar 2000 med forsæt til afgiftsunddragelse, uden anmeldelse for ToldSkat-myndighederne, at have indført 58.230 stk. øl og 1.920 stk. mineralvand til brug i den uregistrerede virksomhed, hvorved han unddrog sig betaling af afgift på i alt 30.075 kr.

7.

toldloven, jf. lbkg. nr. 113 af 27. februar 1996, § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1 (smugleri)

ved i tidsrummet fra den 1. januar 1999 til den 21. januar 2000 med forsæt til afgiftsunddragelse, at have undladt at angive 12,200 kg. fintskåret tobak,

samt i tidsrummet fra den 1. januar 1998 til den 21. januar 2000, undladt at angive 128 flasker spiritus, hvorved han i alt unddrog sig betaling af afgift på i alt 16.190 kr.

Tiltalte er af betydning for nærværende sag tidligere straffet

ved dom afsagt af retten i Sønderborg den 4. december 2000, hvor den efter lov om restaurations- og hotelvirksomhed § 37, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, og § 10, stk. 1, samt efter lov om genanvendelse og begrænsning af affald § 18, jf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 124 af 27. februar 1989 § 6, jf. § 1, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, forskyldte bødestraf bortfaldt i medfør af straffelovens § 84, stk. 2, jf, stk. 1, nr. 3.

Tiltalte har principalt nedlagt påstand om afvisning, idet han har gjort gældende,

dels at den nu rejste tiltale vedrører de samme handlinger og den samme virksomhed, som der strafferetligt er taget stilling til ved dommen af 4. december 2000,
dels at anklagemyndighedens disponering har givet ham en berettiget forventning om, at der var gjort endeligt op med påtalespørgsmålet.

Subsidiært har tiltalte nedlagt påstand om frifindelse, idet han i det hele har nægtet sig skyldig.

Anklagemyndigheden har fastholdt den rejste tiltale og bestridt, at dommen fra 2000 har negativ retskraft, henholdsvis at tiltalte på nogen måde har været berettiget til at opfatte det skete som udtryk for, at yderligere påtale var opgivet.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte samt vidneforklaring af V.1, V.2, V.3 og V.4.

Forklaringerne fremgår af retsbogen.

Herudover er der fremlagt selvangivelser og fotos samt bilag til belysning af priser på øl/spiritus indkøb i Tyskland.

Domsmandsretten skal udtale

Ved den ovenfor angivne dom af 4. december 2001 [2000.red] er der rejst tiltalte for, henholdsvis taget stilling til, hvorvidt tiltalte gennem sine aktiviteter i lokalerne på .... reelt har drevet selvstændig virksomhed ved servering af drikkevarer - til dels i ikke godkendt emballage - alt uagtet han ikke havde erhvervet adkomst hertil i form af næringsbrev og alkoholbevilling.

Det er et andet og et herfra forskelligt spørgsmål, hvilke konsekvenser det bør have, hvis tiltalte har drevet den omtalte virksomhed i det af anklageskriftet omfattede tidsrum med forsæt til skatte- og afgiftsunddragelse.

Henset hertil, og idet tiltalte efter det foreliggende ej heller ses at have haft nogen berettiget forventning om, at anklagemyndigheden ved tiltalrejsningen i den tidligere sag havde gjort endeligt op med påtalespørgsmålet, tages den af ham nedlagte afvisningspåstand ikke til følge.

Efter bevisførelsen, herunder navnligt den af vidnet V.1 afgivne forklaring om, hvorledes tiltalte under en afhøring den 21. januar 2000 (bilag 10A, faneblad 2) afgav detaljerede og velovervejede oplysninger om det tidsrum samt de kvanta øl, spiritus, sodavand og tobak, han havde indført siden den 1. juli 1995, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at dette er sket i et omfang svarende til angivelserne i anklageskriftets forhold 4-7.

De nævnte oplysninger vedrørte, hvad tiltalte havde indført til brug i "M.S-klubben" - en klub eller forening, der holdt til i de ovenfor omtalte lokaler, og hvor drikkevarerne ifølge tiltaltes forklaring blev solgt for 5,00 kr. pr. genstand.

Henset til det anførte, og idet tiltalte på ingen måde har sandsynliggjort; at det var klubmedlemmerne, der i forening solgte drikkevarerne til hinanden og derpå brugte overskuddet til lejlighedsgaver og fælles arrangementer, findes det ligeledes ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte - til dels i klubmæssigt regi samt til en begrænset personkreds, men med personlig økonomisk vinding for øje - har drevet selvstændig virksomhed med salg af de fra Tyskland importerede øl, sodavand m.v.

Endvidere findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte har drevet denne virksomhed uden anmeldelse til ToldSkat, samt at han hverken har indeholdt og/eller betalt moms og afgifter, henholdsvis medtaget sit overskud i sine selvangivelser for indkomstårene 1996, 1997, 1998 og 1999.

Under disse omstændigheder, og idet tiltalte har vidst eller i hvert fald indset, at han ved sin virksomhed og de beskrevne undladelser unddrog det offentlige de opgjorte skatte- og afgiftsbeløb, findes det med den for strafferetlig domfældelse fornødne sikkerhed bevist, at han har gjort sig skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Den ham herved forskyldte straf findes efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, efter lov om arbejdsmarkedsfond (jfr. nu lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2001 med senere ændrig om en arbejdsmarkedsfond), § 18, stk. 2, jfr. stk. 1, nr. 2, efter momslovens 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1 og stk. 5, efter lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998 med senere ændringer, § 21, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 10a, stk. 1, 2. pkt., efter lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jfr. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998 med senere ændringer, § 25, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 6, stk. 1, efter emballageafgiftsloven, jf. nu lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 7 a, stk. 1, 2. pkt., samt efter toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 1, pkt. 1, passende at burde bestemmes til fængsel i 20 dage samt en i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, fastsat tillægsbøde på 150.000,00 kr.

Da det efter alt foreliggende, herunder tiltaltes alder og hidtil ustraffede vandel, findes upåkrævet, at frihedsstraffen kommer til fuldbyrdelse, bestemmes det i medfør af straffelovens § 56, stk. 2, at fuldbyrdelsen af denne del af straffen udsættes i overensstemmelse med reglerne i nævnte lovs 7. kapitel, således at den bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 1 år fra dato, dersom det nedenfor angivne vilkår overholdes.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden findes passende at burde bestemmes til fængsel i 30 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 20 dage samt en tillægsbøde på 150.000,00 kr.

Fuldbyrdelsen af frihedsstraffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 1 år fra dato på betingelse af, at tiltalte i nævnte tidsrum ikke begår strafbart forhold.

Forvandlingsstraffen for tillægsbøden er fængsel i 30 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

-----------

Vestre Landsrets dom af 26. august 2003, 3. afdeling, S-0514-03

Retten i Sønderborg har den 6. februar 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 354/2002).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten - med forsvarerens indforståelse - berigtiget anklageskriftet, således at "21. januar 2000" i forhold 4 erstattes af "31. december 1999", "633,6" i samme forhold erstattes af "570,24" og "633,50"erstattes af "570,24". I forhold 6 erstattes "1.920" af "1.728" og "30.075" erstattes af "29.979".

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.4, V.1, V.2 og politiassistent V.3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at det var midt i 1999, at spritbådene indstillede deres sejlads. Han fik lokalerne på havnen sidst i 80'erne. Før 1999 kom der en gang i mellem en kollega i lokalerne, hvor de så fik en øl sammen. Han begyndte først at sælge øl, da "M.S-klubben" blev oprettet. I 1999 blev der ikke solgt større mængder øl. Der blev også solgt lidt spiritus, og det tog han 5 kr. for 3 cl for. I år 2000 steg salget. Der var åbent i klubben fra kl. 15 - 18 alle ugens dage, hvis han var der, men i gennemsnit var der nok kun åbent ca. 5 dage om ugen. Det var kun ham, der åbnede klubben. Der er ikke solgt mange sodavand i klubben. De kostede også 5 kr. pr. stk. Han afholdt selv udgifterne til lys, varme m.v. Foreholdt sin forklaring i byretten den 28. november 2000 i den tidligere straffesag mod ham, side 3, ..."Der blev betalt 5 kr."... "blev taget i betragtning" har tiltalte forklaret, at han betalte varme og lys over sin private budgetkonto. Salget af øl m.v. gav ikke overskud. Før 1999 hentede han øl i Tyskland til eget forbrug og til sine døtre. Før 1999 var han måske i Tyskland med tidsrum mellem 1 1/2 og 2 måneder, men det var ikke hver gang, han købte øl. Det er rigtigt, at han underskrev afhøringsrapporten af 21. januar 2000. Han havde ikke forinden læst den igennem, idet han ikke havde sine briller med, men han fik rapporten læst op, før han skrev den under. Det kan godt være, at han har forklaret, at "M.S-klubben var oprettet for 4 - 5 år siden", men det var ikke sandt. Han var nok lidt forvirret under afhøringen. Han har nok forklaret, at han i starten hentede 4 - 5 kasser øl om måneden. De fleste af disse øl drak han selv, men han gav også nogle væk i lokalerne på ...... Han kan ikke huske, at han har forklaret, at han fra 1997 indførte 12 - 15 kasser øl om måneden, men hvis det står i rapporten, har han nok forklaret dette. Det er imidlertid ikke i overensstemmelse med det faktisk passerede, idet han ikke hentede så meget øl, mens spritbådene stadig sejlede. Foreholdt sin forklaring vedrørende 1998 har tiltalte forklaret, at det først var fra 1999, at han hentede 24 kasser øl, men det skete kun hver 3. eller 4. uge. De flasker Gl. Dansk og de 2 flasker snaps, han var i besiddelse af, da han blev anholdt, var beregnet til hans fars fødselsdag. Det kan godt være, at han har forklaret, at han vedrørende 1998 indførte 6 flasker spiritus hver tredie gang, men det er ikke rigtigt, at han indførte så meget spiritus. Det kan godt være, at han har forklaret som anført vedrørende begyndelsen af 1999, men han har ikke anført så store mængder øl og spiritus, som angivet. Om mængder øl og spiritus, der er angivet for resten af 1999, har tiltalte forklaret, at han nok - fordi han var uligevægtig under afhøringen - har sagt som anført, men mængderne havde slet ikke det omfang. Han har nok indført gennemsnitligt 2 kasser dåsemineralvand ved hver indførsel i 1998 og 1999. Han havde altid sodavand med, når han var ude og sejle. Det er muligt, at han har forklaret som anført om indførsel af tobak i 1999, men han husker det ikke. Han mener ikke, at han har indført så meget tobak, og han indførte ikke tobak, mens spritbådene sejlede. Han mener, at det var i 1999, at han leverede øl til sine døtre. De fik vist 4 kasser pr. gang, men han kan ikke huske, hvor mange gange han leverede øl til dem. Han mener dog ikke, at der var tale om 24 kasser, men noget mindre. Han kan ikke svare på, hvorfor han underskrev forklaringen, hvis han mente, at de angivne mængder var for høje. Der blev ikke ført noget regnskab for "M.S-klubben". Det var kun medlemmerne af "M.S-klubben", der kunne købe øl. Ejendommen Vestvej 2 i X-by er hans hustrus ejendom. Fra omkring 1995 var han ofte ude og sejle med spritbådene - nogle gange sejlede han med hver dag. Nogen tid før spritbådene stoppede i juli 1999, begyndte han og nogle venner fra spritbådene at gå direkte fra spritbådene hen til hans lokaler, hvor de så drak øl. Før juli 1999 hentede han øl i Tyskland, men det var kun til privat brug. Øllene blev ofte stillet i lokalerne på ..... Han gav nogle af øllene væk, lånte nogle ud og drak nogle selv. Han brugte lokalerne som gildesal, og han holdt blandt andet sin 60 års fødselsdag der. Der deltog ca. 100 mennesker i receptionen, og han fik i hvert fald 50 flasker spiritus i gave. De fleste af disse flasker var i behold og stod i et skab, da politiet ransagede lokalerne. Han har i ny og næ givet en af disse flasker væk. Han blev afhørt af 3 personer den 21. januar 2000. Han var meget forvirret under afhøringen. Klubben var mere åben om vinteren end om sommeren, hvor han var meget ude at sejle. Om vinteren var der i gennemsnit nok åbent 5 dage om ugen i klubben. Om sommeren var der i gennemsnit højst åbent 2 - 3 dage. Alle de penge, der kom i kassen, blev brugt til køb af øl, spiritus m.v. til klubben og til engagementer i klubben, fødselsdagsgaver til medlemmerne og begravelser. Den advokat, han kontaktede omkring 2000 for at få klubben lovliggjort, sagde, at tiltalte skulle momsregistreres. Tiltalte bad advokaten om at foretage det fornødne, men inden det blev foretaget, holdt advokaten op med at praktisere. Han har meddelt ToldSkat, at de mængder, der var angivet i sagen, var alt for høje. Det gav dog ikke anledning til, at ToldSkat reducerede de angivne mængder.

V.4 har supplerende forklaret, at han begyndte at køre for tiltalte til Tyskland, da tiltalte blev frakendt førerretten i april 1999. Han har maksimalt kørt 20 gange for tiltalte til Tyskland. Det var forskelligt, hvilke mængder de medtog fra Tyskland. Han anede ikke, hvor store mængder der var på ladet. På grund af sygdom kunne vidnet ikke hjælpe med at læsse bilen. Foreholdt, at han den 21. januar 2000 skulle have forklaret, at de hver gang hentede 28 kasser øl, har vidnet forklaret, at det er muligt, at han har forklaret som anført, men det var ikke hver gang, de havde 28 kasser med. Nogle gange læssede de nogle kasser øl af i D-by, og resten af øllene blev læsset af i lokalerne på ..... Han havde også jævnligt nogle kasser øl med hjem til sig selv. Han blev medlem af klubben i december 1998, man han var begyndt at komme i klubben fra sommeren 1998. Der kom kun medlemmer i klubben. Han begyndte først at købe øl - og nogle gange sodavand - i klubben, efter at spritbådene stoppede. Han ved ikke, om der var medlemmer, der købte øl i klubben, før spritbådene stoppede. Klubben havde åbent fra omkring kl. 13.30 til kl. 18.00. Han fik afhøringsrapporten af 21. januar 2000 oplæst, før han underskrev den. Han blev først anholdt efter den første afhøring. Noget af det spiritus, tiltalte tog med hjem, deklarerede han ved grænsen. Vidnet læste ikke den håndskrevne afhøringsrapport af 21. januar 2000 igennem, før han underskrev den. Før denne afhøring blev han ikke gjort bekendt med, at han ikke havde pligt til udtale sig, og han fik heller ikke at vide, at han havde ret til at få en advokat til stede. Det fik han heller ikke oplyst før den anden afhøring.

V.1 har supplerende forklaret, at han første gang mødte tiltalte i A.A. om eftermiddagen den 21. januar 2000. Toldvæsenet havde ca. 3/4 år forinden fået informationer om, at der i lokalerne på .... skete ulovlig udskænkning af øl og spiritus, som var hentet i Tyskland. Da han startede med at afhøre tiltalte, var det kun vidnet, der stillede spørgsmål. Han mener ikke, at der var andre end tiltalte og vidnet selv til stede i lokalet under afhøringen. Det var tiltalte, der kom med de nævnte tidsangivelser, og det var også tiltalte selv, der afgrænsede de enkelte perioder og angav mængderne. Det var ikke vidnets opfattelse, at tiltalte havde en dårlig hukommelse. Vidnet skrev under afhøringen en kladde. Under afhøringen gennemgik han kladden afsnit for afsnit med tiltalte, og efter den var renskrevet, gennemgik han rapporten med tiltalte.

V.2 har supplerende forklaret, at han den 21. januar 2000 var på rutinekontrol sammen med politiassistent V.3. Vidnet havde tidligere fået oplyst, at tiltalte hentede øl og spiritus i Tyskland i en nærmere angivet bil, og at disse øl og den pågældende spiritus blev solgt på en smugkro et nærmere angivet sted i A.A. Vidnet afhørte på stedet V.4, og vidnet anførte kun de oplysninger i rapporten, som V.4 forklarede om, herunder om smugkroen. På væggen til venstre for baren var der et prisskilt og et skilt, hvorpå der stod, at der ikke blev ydet kredit. Skiltet kan også have ligget på bordet. Mens de ransagede, kom der - i løbet af ca. 1 time 8 - 10 mennesker til kroen, men de blev afvist. Under ransagningen fandt de et par pas, og tiltalte fortalte, at det var nogle pas, han havde i sikkerhed for et par kasser øl, som han havde solgt på kredit. Der blev også fundet penge under ransagningen, men han husker ikke, hvilken valuta der var tale om.

Politiassistent V.3 har supplerende forklaret, at han på et tidspunkt observerede et par gange på lokalerne i ...., fordi politiet havde en mistanke om, at der blev drevet smugkro. Han så, at der var 12 - 15 mennesker til stede i lokalerne. Han kan ikke tidsfæste disse observationer nærmere. Han var med under ransagningen af lokalerne. Der hang et håndskrevet prisskilt. De fandt også et pas, som viste sig at tilhøre en ung kriminel person i A.A., som vidnet har talt med, og som har oplyst, at vedkommende havde købt en kasse øl på kredit af tiltalte, og i den forbindelse havde måttet deponere sit pas til sikkerhed for betalingen. Det var V.4, der angav de tal, vidnet har anført i rapporten af 21. januar 2000. Vidnet skrev et mindre antal ture, end V.4 angav, for vidnet ville være helt sikker på, at der i hvert fald havde været kørt det antal ture, der blev anført i rapporten. Under ransagningen kom der flere personer til stede for at komme ind på kroen.

Tiltalte har herefter supplerende forklaret, at der i lokalet var et skilt, hvor der var anført, at der ikke blev ydet kredit i forbindelse med køb af tobak. Der var ikke noget prisskilt. Klubbens pengekasse blev ikke opbevaret i klubben uden for åbningstiden. Han tog den med, når han forlod lokalerne.

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret; at han er uddannet .... Han var selvstændig indtil en gang i 80'erne. Han gik på efterløn i 1995. I dag er han folkepensionist. Han bor i samme hus som sin ægtefælle, men de lever adskilt.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af byretten, sammenholdt i øvrigt med oplysningerne om de fundne mængder af blandt andet øl og spiritus ved ransagningerne af henholdsvis den varebil, som tiltalte og V.4 var kørende i den 21. januar 2000, og lokalet på ...., tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Straffen, der passende er fastsat til fængsel i 20 dage, fastsættes til dels som en tillægsstraf i medfør af straffelovens § 89.

Det tiltrædes endvidere, at straffen er gjort betinget som sket, dog således at prøvetiden regnes fra datoen for denne landsretsdom.

Det tiltrædes, at tiltalte er idømt en tillægsbøde i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, og da tillægsbøden og forvandlingsstraffen er passende fastsat, stadfæster landsretten dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes, således at prøvetiden regnes fra datoen for denne landsretsdom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.