Dato for udgivelse
23 apr 2004 10:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11. august 2003
SKM-nummer
SKM2004.190.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-0753-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, uregistreret momsvirksomhed
Resumé

T.1 var tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til at unddrage statskassen afgift ved dels for perioden 22. oktober 2000 til 18. december 2000 uden at være momsregisteret at have anført moms med i alt 106.828 kr. på 5 fakturaer vedrørende den af ham personligt ejede entreprenørvirksomhed, idet T.1 anførte SE-nummer vedrørende en tidligere afmeldt virksomhed, dels i forannævnte periode at have drevet registreringspligtig virksomhed uden at anmelde denne til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder senest 8 dage inden påbegyndelse af virksomheden, hvorved statskassen blev unddraget 106.828 kr. i moms. T.1 blev ved byretten straffet med fængsel i 14 dage og en tillægsbøde på 100.000 kr. Ved landsrettens behandling af den indankede dom fremkom, at T.1 ved Århus Rets dom af 16. januar 2003 blev idømt en betinget straf af fængsel i 84 dage med en prøvetid på 2 år og vilkår om alkoholistbehandling samt en tillægsbøde for spirituskørsel i frakendelsestiden. Af de grunde, som byretten har anført, tiltrådtes det også efter bevisførelsen for landsretten, at T.1 var fundet skyldig som sket. Straffen blev fastsat som en fællesstraf, jf. straffelovens § 61, stk. 1, med den betingede del af dommen af 16. januar 2003. Landsretten stadfæstede byrettens dom med den ændring, at blev idømt fængsel i 98 dage, hvoraf 84 dage blev gjort betinget med en prøvetid på 1 år 6 måneder fra denne dom og i øvrigt med vilkår som i dommen af 16. januar 2003, medens 14 dage af straffen blev ubetinget.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2

Vestre Landsrets dom af 11. august 2003, 8. afdeling S-0753-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1
(advokat Hans Kjærgaard, Århus).

Afsagt af landsdommerne

Helle Bertung, Eskild Jensen og Jette F. Skole (kst.) med domsmænd)

----------

Randers Byrets dom af 10. december 2002, SS 4.01795/2002

Denne sag er behandlet med domsmænd. Anklageskrift med bilag er modtaget den 22. oktober 2002.

T.1 er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52. stk. 3, ved

med fortsæt til at unddrage statskassen afgift for perioden 22. oktober 2000 til 18. december 2000 uden at være momsregistreret at have anført moms med i alt kr. 106.828 på 5 fakturaer vedrørende den af ham personligt ejede virksomhed A.A. Entreprenørfirma, idet tiltalte anførte SE-nummer vedr. en tidligere afmeldt virksomhed, samt

2.

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. punktum og stk. 5, ved

med fortsæt til at have unddraget statskassen afgift i perioden 22. oktober 2000 til 18. december 2000 at have drevet registreringspligtig virksomhed under navnet A.A. Entreprenørfirma uden at anmelde denne til registrering hos de statslige ToldSkat-myndigheder senest 8 dage inden påbegyndelse af virksomheden, hvorved statskassen blev unddraget kr. 106.828 i moms. Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en tillægsbøde på 100.000 kr. jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1 og V.2, begge fra ToldSkat Midtjylland.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Kriminalforsorgen har oplyst, at tiltalte ikke skønnes egnet til at udføre samfundstjenste.

Rettens bemærkninger

Efter bevisførelsen, herunder tiltaltes egen forklaring, lægges til grund, at tiltalte i 1997 afmeldte firmaet A.A. Male & Reparationsfirma overfor ToldSkat, og at tiltalte ikke efterfølgende påny har ladet sig momsregistere. Det kan endvidere lægges til grund, at tiltalte ikke efterfølgende har haft nogen kontakt eller har modtaget materiale fra toldvæsenet. Tiltalte har tidligere drevet registreringspligtige firmaer og har under sagen forklaret, at han udskrev faktura under navnet A.B. Enterprenørfirma med angivelse af et momsbeløb og benyttede det SE-nummer, som vedrørte det firma, som han afmeldte i 1997.

Herefter, og sammenholdt med de vidneforklaringer som er afgivet af de to repræsentanter fra toldvæsenet, finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes til fængsel i 14 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 52, stk. 3 og § 47, stk. 1, 1. punktum og stk. 5.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2 skal tiltalte betale en tillægsbøde på 100.000 kr. med forvandlingsstraf som nedenfor anført.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 skal straffes med fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 100.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 11. august 2003, 8. afdeling S-0753-03

Retten i Randers, 4. afdeling, har den 10. december 2002 afsagt dom i 1. instans (SS 4.01795/02).

Tiltalte har påstået frifindelse, subsidiært formildelse, navnlig således at straffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte er ved Århus Rets dom af 16. januar 2003 idømt en betinget straf af fængsel i 84 dage med en prøvetid på 2 år og vilkår om alkoholistbehandling samt en tillægsbøde for spirituskørsel i frakendelstiden.

Forklaringer

Tiltalte og vidnet V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han ikke kan huske, at han havde afmeldt firmaet, da han udskrev fakturaerne. Han troede kun, at registreringen var stillet i bero. Faktura nr. 1004 og 1006 er ikke underskrevet af ham, men af nogen, der hjalp ham, mens han havde ferie. På mødet den 9. november 2000 hos ToldSkat bad han om at få et momsnummer, men han fik at vide, at det kunne han ikke få. Han er ordblind.

V.1 har supplerende forklaret, at på mødet den 9. november 2000 indgav tiltalte en efterangivelse på momsen vedrørende fakturaen til C.C. Grønt, men nævnte ikke noget om fakturaen til D.D. Skov- og Godskontor af 22. oktober 2000. ToldSkat fandt fakturaen til D.D. Skov- og Godskontor under et senere kontrolbesøg på godskontoret.

V.3, Kriminalforsoregen, har forklaret, at tiltalte som et led i den betingede dom af 16. januar 2003 har været under en struktureret alkoholistbehandling. Han har passet den upåklageligt, og Kriminalforsorgen skønner nu, at tiltalte er egnet til at mpdtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Straffen fastsættes som en fællesstraf, jf. straffelovens 61, stk. 1, med den betingede del af dommen af 16. januar 2003. Denne straf fastsættes til fængsel i 98 dage, hvoraf 84 dage gøres betinget med en prøvetid på 1 år 6 måneder fra denne dom og i øvrigt på vilkår som i dommen af 16. januar 2003, medens 14 dage af straffen er ubetinget. Det tiltrædes endvidere, at tiltalte er idømt en tillægsbøde på 100.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage.

Landsretten stadfæster med denne ændring dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte idømmes fængsel i 98 dage, hvoraf 84 dage gøres betinget med en prøvetid på 1 år 6 måneder fra denne dom og i øvrigt på vilkår som i dommen af 16. januar 2003, medens 14 dage af straffen er ubetinget.