Dato for udgivelse
23 Apr 2004 10:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. august 2003
SKM-nummer
SKM2004.189.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
16. afdeling, S-4655-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Smugleri, cigaretter
Resumé

T.1 var tiltalt for smugleri i 2 forhold, ved dels som groft smugleri efter straffelovens § 289 i tiden fra januar 2001 - september 2001 i et kolonihavehus med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter ikke under 10 gange af uidentificerede personer at have modtaget, opbevaret, solgt og videretransporteret ikke under 40 sorte plastsække, hver indeholdende 50 kartoner uberigtigede cigaretter á 200 stk., i alt 400 stk., [400.000 stk.red.SKAT]forsynet med henholdsvis litauiske og polske banderoler, hvilke cigaretter af uidentificerede personer var indsmuglet i Danmark, hvoraf T.1 videreoverdrog og/eller solgte nogle af cigaretterne til T.2 og uidentificerede personer uden angivelse for de statslige told- og skattemyndigheder, alt hvorved statskassen blev unddraget i alt 540.633 kr. i told og afgifter, dels i forening med T.2 den 7. september 2001 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter i forening med N.1 og N.2, hvis sager er afgjort, at have medvirket til indsmugling af 124.620 stk. uberigtigede cigaretter af mrk. Prince, idet de tiltalte, efter aftale med N.1 og N.2 og andre uidentificerede personer skulle modtage cigaretterne i X-by-området, hvorefter N.1 og N.2 samme morgen i en polsk registreret autocamper uden angivelse overfor de statslige told- og skattemyndigheder, indsmuglede cigaretter fra Polen via Tyskland til Danmark over grænseovergangsstedet ved Rødby Havn, hvor tolderne ved toldkontrol fandt cigaretterne, hvorved statskassen blev unddraget i alt 168.434 kr. i told og afgifter. Ved landsrettens behandling af den indankede dom tiltrådtes vedrørende det førstnævnte forhold af de af byretten anførte grunde, at vidnet V.7´s forklaring i grundlovsforhøret den 11. september 2001 blev lagt til grund for sagens afgørelse, hvorefter det fandtes godtgjort, at T.1 ikke under 10 gange havde modtaget smuglercigaretter i 4 fyldte sorte plastsække ad gangen, men at det efter bevisførelsen for landsretten ikke fandtes tilstrækkeligt sandsynliggjort, at sækkene havde været fyldt på den sådan måde, at hver sæk havde rummet 50 kartoner cigaretter, men skønsmæssigt alene 40 kartoner cigaretter eller i alt 320.000 stk. cigaretter med et unddraget told- og afgiftsbeløb på 432.505 kr. T.1 blev således frifundet for overtrædelse af straffelovens § 289. 2. pkt., men til domfældelse for smugleri efter toldloven. Vedrørende det sidstnævnte forhold fandt landsretten af de af byretten anførte grunde, at T.1 var skyldig efter anklageskriftet. T.1 var ved byretten straffet med fængsel i 6 måneder, og landsretten fandt straffen passende også alene udmålt efter toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1. Landsretten lagde ved strafudmålingen vægt på, at T.1 havde haft en central rolle i forbindelse med smuglerierne, og at virksomheden, som havde strakt sig over en længere periode, havde haft en professionel karakter. Med nævnte ændring stadfæstede landsretten byrettens dom, således at told- og afgiftsbeløbet, som T.1 in solidum med V.7 skulle betale, blev nedsat til 600.939 kr.

Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 3

Redaktionelle noter
Resumé er tilføjet en redaktionel bemærkning om, 400 stk. skal være 400.000 stk.

Østre Landsrets dom af 5. august 2003, 16. afdeling, S-4655-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T.1
(advokat Kjeld Henriksen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

V. Rønne, Sanne Kolmos og Mads Østergaard (kst.) med domsmænd

----------

Ballerup Byrets dom af 22. november 2002, S1-1459/02

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 2. september 2002

T.1 og T.2 er tiltalt for

"...

Gladsaxe Politis anklageskrift

1.

T.1

overtrædelse af straffelovens § 289, 2. pkt.. jf. overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3,

ved for modtagelse, opbevaring, salg og transport af varer af særlig grov karakter, i tiden fra januar 2001 til september 2001 bl.a. i et kolonihavehus på Havevej 2 i X-by, med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, ikke under 10 gange af uidentificerede personer at have modtaget, opbevaret, solgt og videretransporteret ikke under 40 sorte plastsække hver indeholdende 50 kartoner uberigtigede cigaretter á 200 stk., i alt 400.000 stk., forsynet med henholdsvis litauiske og polske banderoler, hvilke cigaretter af uidentificerede personer var indsmuglet i Danmark, hvoraf tiltalte videreoverdragede og/eller solgte nogle af cigaretterne til T.2 og uidentificerede personer boende bl.a. i X-by området, uden angivelse over for de statslige told- og skattemyndigheder, alt hvorved statskassen blev unddraget i alt 540.633,20 kr. i told og afgifter.

2.

T.2

overtrædelse af straffelovens § 289, 2. pkt. jf. overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3, jf. straffelovens § 23,

ved for modtagelse, opbevaring, salg og transport af varer af særlig grov karakter, i tiden fra januar 2001 til september 2001 bl.a. i et kolonihavehus på Havevej 2 i X-by, med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, ikke under 10 gange - bl.a. mod betaling i form af indsmuglede cigaretter -, at have medvirket ved T.1s modtagelse og opbevaring af ikke under 40 sorte plastsække hver indeholdende 50 kartoner uberigtigede cigaretter á 200 stk., i alt 400.000 stk., forsynet med henholdsvis litauiske og polske banderoler, hvilke cigaretter af uidentificerede personer var indsmuglet i Danmark, idet tiltalte virkede som vagtpost, når tiltalte T.1 bragte cigaretterne fra sin bil til kolonihavehuset på Havevej 2 i X-by, hvor cigaretterne blev opbevaret, og i et tilfælde at have medvirket ved videreoverdragelse og/ eller salg af flere sorte sække indeholdende indsmuglede cigaretter til personer boende i X-by, ligesom tiltalte i samme periode en gang om måneden af T.1 købte ikke under 3 kartoner uberigtigede cigaretter svarende til i alt 4.800 stk. cigaretter, uden angivelse over for de statslige told- og skattemyndigheder, alt hvorved statskassen blev unddraget i alt 540.633,20 kr. i told og afgifter.

3.

begge

overtrædelse af toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. straffelovens § 23,

ved den 7. september 2001 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, i forening med N.1 og N.2, hvis sager er afgjort, at have medvirket til indsmugling af 124.620 stk. uberigtigede cigaretter af mrk. Prince, idet de tiltalte, efter aftale med N.1 og N.2, og andre uidentificerede personer, skulle modtage cigaretterne et sted i X-by-området, hvorefter N.1 og N.2 samme morgen i en polsk indregistreret autocamper med reg. nr. ..., uden angivelse overfor de statslige told- og skattemyndigheder, indsmuglede cigaretterne fra Polen via Tyskland til Danmark over grænseovergangstedet ved Rødby Havn, hvor tolderne ved toldkontrol fandt cigaretterne, hvorved statskassen blev unddraget i alt 168.434, 27 kr. i told og afgifter,

Der nedlægges påstand om frihedsstraf.

Der nedlægges endvidere påstand om, at de tiltalte efter toldlovens § 73, stk. 4, i forhold 1-2 in solidum tilpligtes at betale told og afgifter af 640.633 kr., og i forhold 3 in solidum told og afgifter af 168.434, 27 kr. in solidum med N.1 og N.2.

..."

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

De tiltalte har nægtet sig skyldige, da de ikke kender noget til de rejste tiltaler.

Der er under sagen afgivet forklaring af de tiltalte og vidneforklaring af konsulent V.1, konsulent V.2, vicepolitikommissær V.3, overtoldassistent V.4, toldinspektør V.5, og konsulent V.6.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Der har været fremlagt seddel med ruteskitse og brevkopi af advarselsbrev samt diverse teleoplysninger og oplysninger om telefonnumre.

Rettens bemærkninger

Ad forhold 3

Det må lægges til grund, at de to polske smugleres mobiltelefon har været i forbindelse med T.1s telefon i forbindelse med ilandkørslen fra færgen, og det fremgår af teleoplysningerne, at der har været kontakt mellem T.1s telefoner og smuglernes flere gange. Smuglernes rutebeskrivelse ender i X-by i nærheden af T.1s havehus.

Samtalen mellem T.1 og T.2 samme aften henviser til, at polakkerne ikke er kommet frem, hvilket kun kan have interesse, hvis man ventede dem. Forklaringen om, at der var tale om dåseøl og mosegrise kan forkastes. Det findes derfor bevist, at cigaretterne var beregnet for T.1 og at T.2 skulle have hjulpet med aflæsning og opbevaring af dem. Derfor findes de tiltalte skyldige i forhold 3.

Ad forhold 1-2

Retten lægger den forklaring, T.2 har afgivet i retsmødet den 11/9 2001, til grund som den mest troværdige, idet den er afgivet kort tid efter afsløringen og uden han forinden har kunnet drøfte den med T.1. De senere afgivne forklaringer er forbeholdne og for en dels vedkommende usandsynlige.

Herefter lægges det til grund, at T.1 på ukendt sted i ikke under 10 gange har modtaget smuglercigaretter pakket i sorte plastiksække i 4 stk. ad gangen, som han har kørt hjem til havehuset, hvor T.2 har holdt vagt, mens de blev læsset af. T.2 har fået en karton for sin ulejlighed.

Formodningen om dette støttes også på, at der ved anholdelsen er fundet udenlandske cigaretter hos T.1, som ikke selv røg cigaretter, ligesom hans hustru efter hans anholdelse henvendte sig til T.2s datter og advarede og tilrådede, at man fjernede evt. spor.

De tiltalte findes herefter i det hele skyldige efter anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 289 og toldlovens § 73, stk. 2, jf. stk. 3. For T.1s vedkommende fastsættes straffen til fængsel i 6 måneder og for T.2s vedkommende til fængsel i 3 måneder. Straffen gøres for T.2s vedkommende betinget med vilkår om tilsyn og 80 timers samfundstjeneste.

For T.1s vedkommende er der ved straffastsættelsen taget hensyn til,

at han er hovedmanden,
at virksomheden har strakt sig over en længere periode,
at virksomheden har præg af professionel virksomhed,
at han har fået andre (T.2) med, og
at han til stadighed har benægtet virksomheden og ikke på nogen måde bidraget til opklaring af sagen.

For T.2s vedkommende er der taget hensyn til,

at han er fyldt 60 år,
er førtidspensionist med dårligt helbred,
kun har udøvet en underordnet medvirken og
ikke fået særlig meget del i udbyttet.

De tiltalte har været frihedsberøvet således

T.1 fra den 7/9 2001 til den 26/9 2001 i isolation.
T.2 fra den 10/9 2001 til den 26/9 2001.

I medfør af toldlovens § 73, stk. 4, tilpligtes de tiltalte in solidum at betale i alt 709.067 kr. i told og afgifter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 skal straffes med fængsel i 6 måneder.

Tiltalte T.2 skal straffes med fængsel 13 måneder.

For T.2s vedkommende skal straffen ikke afsones nu. Den udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 2 år fra dato på følgende betingelser

  1. T.2 må ikke begå strafbart forhold i prøvetiden
  2. Han skal i 1 år undergive sig tilsyn af kriminalforsorgen
  3. Han skal indenfor et tidsrum af 8 måneder udføre samfundstjeneste i 80 timer efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse.

De tiltalte skal en for begge og begge for en betale 709.067 kr. med procesrente fra dato til told og skat. Beløbet er forfaldent til betaling om 14 dage.

Tiltalte T.1 skal betale sagens omkostninger, herunder 20.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Kjeld Henriksen.

Tiltalte T.2 skal betale sagens omkosninger, herunder 30.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Lene Østerberg.

----------

Østre Landsrets dom af 5. august 2003, 16. afdeling, S-4655-02

Ballerup Rets dom af 22. november 2002 (S 1-1459/02) er anket af T.1 med påstand om frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.2, V.3, V.4, V.5 og T.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Der er endvidere for landsretten afgivet forklaring af vidnet V.8.

De i byretten af vidnerne V.6 og V.1 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Landsrettens bemærkninger

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig efter anklageskriftet i forhold 3.

For så vidt angår forhold 1 tiltrædes det af de af byretten anførte grunde, at T.2s forklaring i grundlovsforhøret den 11. september 2001 lægges til grund ved sagens afgørelse. Herefter findes det godtgjort, at tiltalte ikke under 10 gange har modtaget smuglercigaretter i 4 fyldte sorte plastsække ad gangen. Det findes efterbevisførelsen for landsretten ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at sækkene har været pakket og fyldt på en sådan måde, at hver sæk har rummet 50 kartoner cigaretter, mens skønsmæssigt alene 40 kartoner cigaretter eller i alt 320.000 stk. cigaretter.

Tiltalte frifindes herefter for overtrædelse af straffelovens § 289, 2. pkt., men domfældes for overtrædelse af de anførte bestemmelser i toldloven.

Det unddragne told- og afgiftsbeløb vedrørende forhold 1 udgør herefter 432.505 kr.

Straffen, som herefter alene fastsættes efter toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1 findes passende. Der er ved strafudmålingen navnlig lagt vægt på, at tiltalte har haft en central rolle i forbindelse med smuglerierne og at virksomheden, som har strakt sig over en længere periode, har haft en professionel karakter.

Efter de juridiske dommeres bestemmelse nedsættes det beløb, som tiltalte in solidum med T.2 skal betale i told og afgifter, til i alt 600.939,27 kr.

Landsretten stadfæster med denne ændring dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T.1 stadfæstes, idet dog told- og afgiftsbeløbet nedsættes til 600.939,27 kr.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.