Indhold

Dette afsnit beskriver de momsmæssige særregler vedrørende personmotorkøretøjer, der er for bilforhandlere, biludlejere og køreskoler. Se ML § 42, stk. 6.

Afsnittet indeholder:

  • Købsmoms
  • Driftsomkostninger
  • Anskaffelsesomkostninger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Købsmoms

ML § 42, stk. 6, er en undtagelse til ML § 42, stk. 1, nr. 6.

Ifølge ML § 42, stk. 6, har bilforhandlere, biludlejere samt køreskoler fradragsret for købsmomsen efter de almindelige regler i ML §§ 37 og 38 ved anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer. Det er en forudsætning, at de omhandlede motorkøretøjer er købt henholdsvis med henblik på videresalg, til brug for den momspligtige udlejning eller til brug for køreundervisning.

Driftsomkostninger

I vurderingen af fradragsretten for moms vedrørende driften af et personmotorkøretøj, der anvendes blandet erhvervsmæssigt og privat, hos en bilforhandler, biludlejer eller køreskole, kan den kørselsfordeling, som er godkendt i forbindelse med skatteansættelsen, lægges til grund, hvis der ikke er ført kørselsregnskab. Det samme gælder for virksomheder, der har flere motorkøretøjer.

Anskaffelsesomkostninger

Hvis der skal anerkendes fuld fradragsret for moms i forbindelse med en bilforhandler, biludlejer eller køreskoles anskaffelse af et personmotorkøretøj, er det afgørende, om personmotorkøretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter ML § 13.

Hvis personmotorkøretøjet er anvendt til både fradragsberettigede formål efter ML § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af momsen, som forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden, jf. ML § 38, stk. 1.

Hvis personmotorkøretøjet er anvendt både til fradragsberettigede formål efter ML § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt svarer til det pågældende personmotorkøretøjs fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed, jf. ML § 38, stk. 2.

For en nærmere gennemgang af beregning af fradragsretten for moms henvises til afsnit D.A.11 om fradrag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretsafgørelse

SKM2002.41.LSR

En bilimportør havde ikke fradragsret for moms for biler, der blev lejet hos et andet firma med henblik på at blive stillet vederlagsfrit til rådighed for importørens eller forhandlerens kunder.