åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.22.4.2 Fradragsret for moms ved anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer ML § 42, stk. 1, nr. 6" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om den momsmæssige behandling ved anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer. Se ML § 42, stk. 1, nr. 6.

Afsnittet indeholder:

  • Købsmoms
  • Driftsomkostninger
  • Færgebilletter
  • Broafgifter
  • Parkeringspladser
  • Billeasing
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddeleler mv.

Købsmoms

Der er ikke fradragsret for købsmoms ved anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, som er indrettet til befordring af højest 9 personer. Se ML § 42, stk. 1, nr. 6.

Driftsomkostninger 

En virksomhed kan ikke fradrage købsmoms, der vedrører driften af et personmotorkøretøj. Se ML § 42, stk. 1, nr. 6.

Det er i denne forbindelse vigtigt at fastlægge, hvad driftsomkostningsbegrebet omfatter. I vurderingen skal bl.a. indgå, om udgiften er en naturlig del af personmotorkøretøjets benyttelse. Hvis dette er tilfældet, er der tale om en driftsomkostning, jf. afsnit D.A.11.6.3.3.2 om drift af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 2. I modsat fald er der tale om en udgift, som er omfattet af de almindelige regler om fradragsret i ML §§ 37 og 38.

Anskaffelse og drift af en biltelefon er ikke anset for omfattet af driftsomkostningsbegrebet vedrørende motorkøretøjer.

Færgebilletter

Udgifter til færgebilletter for personmotorkøretøjer (hvidpladebiler) er ikke fradragsberettigede. Heller ikke selv om udgifterne er afholdt i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter. Driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer omfatter i momslovens forstand også udgifter til færgebilletter. Hvorvidt der er fradragsret for moms af færgebilletter, afhænger derfor af motorkøretøjets art, og hvad det anvendes til. Se TfS1997, 896MN.

Broafgifter

Broafgifter, som betales ved kørsel på Storebæltsbroen, er omfattet af momslovens driftsomkostningsbegreb for motorkøretøjer. Fradragsretten afhænger af, hvilket motorkøretøj der er tale om, og hvad motorkøretøjet anvendes til. Se TfS1998, 605TSS.

Kørsel over den faste forbindelse over Øresund er pålagt en passageafgift, der opkræves på den svenske side af sundet.

Efter ML § 42, stk. 7, gælder der den særregel for personmotorkøretøjer, at virksomheder kan fradrage momsen af passageafgiften uanset bestemmelsen i ML § 42, stk. 1, nr. 6. Betalingen for passagen er ikke omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer i momslovens forstand. Det er herefter momslovens almindelige regler, der gælder, idet udgiften er anset som en driftsudgift, som vedrører den momspligtige virksomhed.

Eftersom den faste forbindelse over Øresund er beliggende på både dansk og svensk territorium, er passageafgiften pålagt delvist i Danmark og delvist i Sverige. Der er indført en forenklet ordning, som bevirker, at virksomheder, der er registreret i Danmark, har fradragsret for både danske og svenske momsbeløb i det danske momsregnskab, jf. ML § 37, stk. 5. Tilsvarende gælder for virksomheder, der er momsregistreret i Sverige, at de kan fradrage både danske og svenske momsbeløb i det svenske momsregnskab.

Virksomheder, der er registreret i andre EU-lande (end Danmark og Sverige) eller i lande uden for EU, skal udelukkende henvende sig til de svenske myndigheder for at få momsbeløbet tilbagebetalt.

I forbindelse med passage over Øresundsbroen, hvor kørslen både vedrører momspligtige og private formål, fastsættes den fradragsberettigede andel af momsen efter et konkret skøn, jf. ML § 38, stk. 2. Dette skøn udøves i første omgang af virksomheden selv. Skattestyrelsen kan senere efterprøve virksomhedens skøn.

Hvis virksomhedens indehaver eller dennes ansatte, der er på vej til eller fra et erhvervsmæssigt bestemmelsessted, anvender bilen til kørsel til et bestemmelsessted med private formål på den svenske side af broen, kan der ved udøvelsen af skønnet fx lægges vægt på momenter som rejselængden til bestemmelsesstedet, rejsetid og længden af opholdet på bestemmelsesstedet. Hvis det er muligt at vurdere, om det erhvervsmæssige formål eller det private formål har været afgørende for, at der er foretaget en rejse over broen, kan der også lægges vægt på dette moment. Der vil i alle tilfælde være tale om en konkret vurdering.

I tilfælde, hvor rejsen både vedrører virksomhedens momspligtige og ikke-momspligtige aktiviteter, private formål eller den momsregistrerede virksomheds i øvrigt uvedkommende formål, er der også kun delvis fradragsret. Den fradragsberettigede andel af momsen fastsættes i dette tilfælde på følgende måde:

Først fastsættes den andel, som vedrører de momspligtige og ikke-momspligtige aktiviteter under et (den erhvervsmæssige andel) efter et konkret skøn. Derefter fastsættes den fradragsberettigede andel af momsen efter en omsætningsfordeling. Det skal endvidere bemærkes, at ML § 42, stk. 7, er en selvstændig undtagelsesbestemmelse fra ML § 42, stk. 1, nr. 6. Betingelserne om billeasing i ML § 42, stk. 4, har derfor ikke nogen betydning for spørgsmålet om fradragsret for momsen af passageafgiften.

Parkeringspladser

Udgifter til leje, opførelse, drift og vedligeholdelse af parkeringspladser er omfattet af driftsomkostningsbegrebet vedrørende motorkøretøjer. Se SKM2006.268.VLR og SKM2003.124.LSR.

Der er derfor ikke fradragsret for moms af udgifter til parkering, der knytter sig til personmotorkøretøjer omfattet af ML § 42, stk. 1, nr. 6.

Billeasing

Om billeasing, se afsnit D.A.11.6.2 om personbiler og motorcykler og ML § 42, stk. 1, nr. 6, og stk. 4, 5, 6 og 7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretsdomme

SKM2006.268.VLR

Ifølge administrativ praksis fortolkes begrebet "drift af personmotorkøretøjer" i fradragsbegrænsningsreglen i ML § 42, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 6), bredt. Begrebet dækker bl.a. udgifter til garageleje, jf. Momsnævnets afgørelser nr. 37-941 og 37-942 af januar 1986, færgebilletter, jf. TfS 1997, 896 MN, broafgifter til Storebæltsforbindelsen, jf. TfS 1998, 605 TSS og leje af parkeringspladser, jf. SKM2003.124.LSR.

TfS1999, 265ØLD

Landsretten fastslog, at der ikke er fradragsret for moms vedrørende køretøjer med grønne nummerplader, idet disse motorkøretøjer i momslovens forstand må anses som personmotorkøretøjer, jf. ML § 42, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 6).

Landsskatteretsafgørelser

TfS1997, 896MN

Momsnævnet traf afgørelse om, at der ikke er fradragsret for moms af færgebilletter vedrørende personmotorkøretøjer (hvidpladebiler). Heller ikke selv om udgifterne blev afholdt i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, jf. ML § 42, stk. 1, nr. 7 (nu nr. 6).