åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver fradragsreglerne for moms i forbindelse med anskaffelse, drift og leje af vare- og lastmotorkøretøjer, der maksimalt vejer 3 tons. Se ML § 41.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Købsmoms
  • Betingelser for fradragsret
  • Driftsomkostninger
  • Salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons.

Se også

Se også afsnit D.A.11.6.3 om fradragsreglerne for små vare-/lastbiler ML § 41.

Regel

ML § 41 indeholder særlige regler for opgørelsen af fradragsretten for moms i forbindelse med

  • anskaffelse
  • drift
  • leje

af vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3 tons.

Købsmoms

Reglerne i ML § 41, stk. 1 medfører, at der ved anskaffelsen af de omhandlede motorkøretøjer kun skal ske en vurdering af, om motorkøretøjet fuldt ud anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se afsnit D.A.11.6.3 om små vare-/lastbiler ML § 41.

Der er kun fradragsret for moms af anskaffelsen, hvis køretøjet udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Betingelser for fradragsret

Det er en betingelse for anvendelse af ML § 41, stk. 2 og 3, om drift og leje, at virksomhedens leverancer af momspligtige varer og ydelser overstiger 50.000 kr. årligt. Se ML § 41, stk. 5, og afsnit D.A.11.6.3.3.4 om omsætning på over 50.000 kr. ML § 41, stk. 5.

Driftsomkostninger

For at være berettiget til fuld fradragsret for moms af driften af vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på max. 3 tons er det tilstrækkeligt, at motorkøretøjet har været anvendt delvist til udøvelse af virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Se ML § 41, stk. 2, og afsnit D.A.11.6.3.3.2 om drift af små vare-/lastbiler ML § 41, stk. 2.

Leje/leasing af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

For lejede vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons kan momsen vedrørende både lejen og driften fradrages fuldt ud, hvis det lejede motorkøretøj udelukkende anvendes til virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Moms af lejen kan dog kun fradrages med 1/3, hvis det lejede vare- og lastmotorkøretøj ikke udelukkende anvendes til virksomhedens fradragsberettigede levering af varer eller ydelser. Se ML § 41, stk. 3.

Salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons

Ved salg af vare- og lastmotorkøretøjer på max. 3 tons skal virksomheden betale moms, når der har været fradragsret ved indkøbet. Se ML § 4, stk. 1, og afsnit D.A.4.1.2, samt D.A.5.23 om salg af virksomhedens driftsmidler mv.

Der må dog ikke beregnes moms af salget, hvis motorkøretøjet sælges som led i en virksomhedsoverdragelse eller en del af denne, når den nye ejer driver momsregistreret virksomhed og har til hensigt at videreføre den købte virksomhed eller virksomhedsdel. Se ML § 4, stk. 5, sag C-497/01, Zita Modes Sàrl, præmis 44, samt afsnit D.A.4.1.8 om salg af aktiver som led i overdragelse af virksomhed.

Hvis motorkøretøjet er et investeringsgode, kan der blive tale om regulering af købsmomsen. Se ML §§ 43 og 44, momsbekendtgørelsens §§ 20, 21 og 84 samt afsnit D.A.11.7.4 om regulering af fradrag for investeringsgoder ML §§ 43 og 44.

Bemærk

For vare- og lastmotorkøretøjer med en tilladt totalvægt på over 3 tons gælder de almindelige fradragsregler for moms i ML §§ 37 og 38.

Andre motorkøretøjer (fx traktorer, knallerter mv.) er også omfattet af fradragsreglerne i ML §§ 37 og 38.

Se afsnit D.A.11.6 om fradrag for køretøjer ML §§ 37-38 og 41-42.