Indhold

Dette afsnit indeholder en introduktion til hele afsnittet om den momsmæssige behandling af motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Særregler for motorkøretøjer
 • Fradragsret for moms
 • Momsgrundlag
 • Momsfri levering
 • Erhvervelse
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Særregler for motorkøretøjer

Motorkøretøjer er omfattet af en række momsmæssige særregler. Disse særregler afhænger bl.a. af, om der er tale om:

 • Personmotorkøretøjer
 • Motorkøretøjer der er indrettet til godstransport
 • Nye motorkøretøjer
 • Brugte motorkøretøjer der er omfattet af brugtmomsordningen i ML §§ 69-71.
 • Vare- og lastvogne på max. 3 tons.

Fradragsret for moms

Som hovedregel er der fradragsret for moms af anskaffelse og drift af motorkøretøjer efter bestemmelserne i ML §§ 37 og 38.

Der er følgende undtagelser:

 • Der er særlige momsregler for små vare- og lastmotorkøretøjer (max. 3 tons). Se ML § 41.
 • Der er begrænsninger i fradragsretten for moms af udgifter i forbindelse med drift og anskaffelse af personmotorkøretøjer. Se ML § 42.

Momsgrundlag

Som udgangspunkt skal momsgrundlaget ved levering af varer og ydelser opgøres efter bestemmelserne i ML § 27. Se afsnit D.A.8.1.1.

ML § 30 er der fastsat en undtagelse hertil for udlejningsvirksomheder og køreskoler. Se afsnit D.A.8.1.5.

ML § 71 er der fastsat en særregel for personmotorkøretøjer, der er omfattet af brugtmomsordningen. Se afsnit D.A.18.5 om beregning af moms af brugte personmotorkøretøjer.

SKAT har i SKM2005.160.TSS udtalt sig om den momsmæssige behandling af registreringsafgift på grundlag af SKM2003.433.LSR, SKM2004.235.LSR og SKM2005.115.ØLR. Når motorkøretøjer af forhandleren indregistreres i kundens navn, kan registreringsafgiften fortsat holdes uden for momsgrundlaget. Tilsvarende gælder, hvis motorkøretøjet formelt set indregistreres i forhandlerens navn, såfremt indregistreringen reelt må anses for sket i købers navn. Derimod skal forhandleren fortsat betale moms af registreringsafgiften, hvis indregistreringen reelt er sket i forhandlerens navn.

Momsfri levering

Som udgangspunkt skal der betales moms ved levering af varer og ydelser, jf. ML § 4.

ML § 34 er der fastsat nogle fritagelsesbestemmelser for moms ved levering af:

 • Nye motorkøretøjer til andre EU-lande
 • Nye motorkøretøjer til lande uden for EU
 • Brugte motorkøretøjer til lande uden for EU.

Se afsnit D.A.10.1.1.4 om levering af nye motorkøretøjer til andre EU-lande og afsnit D.A.10.1.2.2. om levering af nye eller brugte motorkøretøjer til lande uden for EU.

Der er fastsat en fritagelsesbestemmelse for moms ved leveringer af motorkøretøjer til herværende ambassader, diplomater mv. Se momsbekendtgørelsens § 44, jf. ML § 45, stk. 2.

Erhvervelse

Der er fastsat særlige regler vedrørende erhvervelse af nye motorkøretøjer i ML § 11. Se afsnit D.A.4.8.2.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2005.115.ØLR

Østre Landsret afsagde kendelse om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen om fortolkning af 6. moms-direktiv, artikel 11 A. (nu momssystemdirektivets artikel 78 og 79).

Spørgsmålene angik især, hvorvidt en registreringsafgift for motorkøretøjer skal indgå i momsgrundlaget, når der indgås en købsaftale om levering af et nyt motorkøretøj, samt hvorvidt momssystemet kan indrettes på en sådan måde, at registreringsafgiften betragtes som et udlæg, som forhandleren afholder på den endelige købers vegne.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2003.433.LSR

Registreringsafgift skulle ikke medregnes i momsgrundlaget ved salg af biler, som var indregistreret i forhandlerens navn, jf. ML § 27, stk. 1, nr. 1.

 

SKM2004.235.LSR

Ved salg af demobiler mv. skulle der betales moms efter ML § 27. Registreringsafgiften skulle holdes ude af momsgrundlaget.