åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler de tidsmæssige krav i relation til registrering. Se ML § 47, stk. 6.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overskridelse af det tidsmæssige krav
  • Sikkerhedsstillelse.

Se også

  • Afsnit A.B.2.1 om registrering, ændring af registrering og ophør af registrering

Bemærk

Bemærk, at ML 47, stk. 5, blev stk. 6 den 1. juli 2021. Se § 1, nr. 16, i lov nr. 810 af 9. juni 2020 og bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020.

Regel

Virksomheden skal anmelde sig til registrering senest 8 dage før den momspligtige virksomhed går i gang. Se ML § 47, stk. 6.

Bestemmelsen er en ordensforskrift, der stiller krav om, at registreringspligtige virksomheder skal anmelde sig til registrering, inden den registreringspligtige virksomhed begynder. Selve registreringen skal imidlertid ske med virkning fra det tidspunkt, hvor den registreringspligtige virksomhed efter en konkret vurdering må anses for at være startet. Dette gælder også, selvom virksomheden anmelder sig for sent i forhold til tidskravet.

Hvis registreringsforholdene bliver ændret (fx ejerforhold, beliggenhed eller ansvarlig ledelse), skal dette meddeles til Erhvervsstyrelsen senest 8 dage efter ændringen.

Overskridelse af det tidsmæssige krav

Forsætlig eller groft uagtsom overskridelse af tidskravet til selve anmeldelsen straffes med bøde, jf. ML § 81. Se A.C.3.2.1.8.1 Generelt om straffebestemmelser i afgiftslovgivningen.

Påbud

Skatteforvaltningen kan give den afgiftspligtige et påbud om at efterleve kravet om registrering. Se ML § 47, stk. 8.

Skatteforvaltningen kan pålægge den afgiftspligtige daglige bøder efter ML § 77, indtil påbuddet efterleves. Se D.A.14.1.4.

Sikkerhedsstillelse

Virksomheder, der anmeldes til registrering, kan blive pålagt at stille sikkerhed for momskrav efter reglerne i ML § 62a.

Virksomheden kan herefter ikke blive registreret, før der er stillet sikkerhed.

Se også

Om Skatteforvaltningens inddrivelsesværktøjer for at forebygge restancer: Forkortet afregningsperiode, krav om sikkerhedsstillelse samt nægtelse og inddragelse af virksomhedsregistrering. Se afsnit G.A.3.3.1G.A.3.3.2G.A.3.3.3 og G.A.3.3.4.