Indhold

Dette afsnit beskriver muligheden for at anvende momslovens almindelige regler ved salg af brugte varer.

Afsnittet indeholder:

  • Frivillig ordning
  • Regulering af momsfradrag.

Frivillig ordning

Brugtmomsordningen er en frivillig ordning. Videreforhandlere kan i stedet vælge at anvende momslovens almindelige regler ved salg af brugte varer. Se momssystemdirektivets artikel 319.

Det gælder for ethvert salg, der ellers kunne omfattes af brugtmomsordningen og ikke kun ved salg af varer til lande udenfor EU, som det fremgår af ML § 70, stk. 3. Se SKM2004.337.TSS.

Muligheden gælder altså både for varer, der sælges i Danmark, til andre EU-lande og til lande udenfor EU. Det indebærer fx, at en vare kan sælges momsfrit efter ML § 34, stk. 1, nr. 1, til momspligtige virksomheder i andre EU-lande eller momsfrit efter ML § 34, stk. 1, nr. 5, hvis varen udføres af EU. Det betyder også, at en vare kan sælges med almindelig dansk moms, som køber har mulighed for at fradrage, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Hvis en videreforhandler vælger at anvende momslovens almindelige regler, er der mulighed for at foretage momsfradrag for indkøbet, hvis indkøbet/indførslen var momsbelagt.

Videreforhandlere skal senest i forbindelse med faktureringen tilkendegive deres valg med hensyn til, om varen sælges efter brugtmomsordningen eller momslovens almindelige regler. Det følger af de særlige faktura- og regnskabskrav i momsbekendtgørelsens § 122 og 124, hvorefter virksomheden bl.a. skal udstede faktura med oplysning om, at varen sælges efter brugtmomsordningen. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 1-3, og afsnit D.A.18.6 om regnskabs og fakturakrav.

Brugtmomsreglerne indeholder ingen adgang til at ændre dette valg.

Regulering af momsgrundlag

Adgangen til at anvende momslovens almindelige regler gælder også for brugte varer, der har været omfattet af den periodevise opgørelsesmetode i ML § 70, stk. 5.

Det særlige momsgrundlag efter ML § 70, stk. 5 skal reguleres, hvis en vare, der har været henført til ordningen om samlet periodevis opgørelse, efterfølgende bliver solgt efter momslovens almindelige regler. Momsgrundlaget reguleres med varens indkøbspris, som er det beløb, der blev fradraget i momsgrundlaget, da varen blev henført til ordningen. Reguleringen sker ved, at varens indkøbspris anføres på salgskontoen i brugtmomsregnskabet. Se momsbekendtgørelsens § 124, stk. 4, og afsnit D.A.18.6 om regnskabs og fakturakrav.

Hvis denne indkøbspris ikke kan dokumenteres af virksomheden, beregnes købsprisen som salgsprisen med fradrag af de omkostninger og den avance, der i almindelighed indgår ved levering af varer af den pågældende art. Se ML § 70, stk. 3, 2. og 3. pkt.

ML § 70, stk. 3, 2. og 3. pkt., anvendes analogt, når en vare sælges efter de almindelige momsregler. Det gælder uanset, om der er tale om salg i Danmark, til andre EU-lande eller til lande uden for EU. Se SKM2004.337.TSS.