åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om beregning af momsen ved anvendelse af brugtmomsordningen ved salg af personbiler.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Salgsmomsen beregnes efter de almindelige regler
  • Beregnet fradrag
  • Opgørelse af momsbeløbet
  • Eksempel - køb hos privatperson i Danmark
  • Eksempel - køb hos privatperson i Tyskland
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre.

Se også

Der er også mulighed for at anvende momslovens almindelige regler ved salg brugte personmotorkøretøjer. Det gælder både ved salg i Danmark, til andre EU-lande og til lande uden for EU. Se afsnit D.A.18.4.4.

Lovgrundlag

ML § 71 har følgende ordlyd:

"Ved levering af brugte personmotorkøretøjer kan virksomheden foretage et fradrag i det beregnede afgiftsbeløb som fastsat efter kapitel 6 og 7. Fradraget beregnes som merværdiafgiftssatsen ganget med en brøk, der i tælleren har virksomhedens købspris for køretøjet og i nævneren har 100 med tillæg af merværdiafgiftssatsen. Ved videresalg af personmotorkøretøjer indkøbt i et andet EU-land anvendes den på tidspunktet for køretøjets levering her til landet gældende merværdiafgiftssats i det andet EU-land."

Salgsmomsen beregnes efter de almindelige regler

Ved salg af personmotorkøretøjer efter brugtmomsordningen, opgøres momsgrundlaget efter de almindelige regler. Se ML § 71.

Momsgrundlaget er vederlaget ekskl. moms. Se ML § 27 og afsnit D.A.8 om momsgrundlaget.

Godtgørelse af registreringsafgift, som en videreforhandler modtager ved udførsel af brugte biler, skal ikke medregnes til salgsprisen. Se SKM2008.983.LSR.

Beregnet fradrag

Videreforhandlere kan fortage et beregnet fradrag i det momsbeløb, der er opgjort efter momslovens almindelige regler. Fradraget beregnes:

Momssatsen i procent x  forhandlerens indkøbspris
          (100 + momssatsen i procent)

Ved køb og salg i Danmark, hvor momssatsen er 25 %, vil fradraget altså svare til 20 % af indkøbsprisen.

Forhandlerens indkøbspris skal ikke reduceres med evt. godtgørelse af registreringsafgift, som en videreforhandler modtager ved udførsel af brugte biler. Se SKM2008.983.LSR.

Momssats

Videreforhandleren kan bruge den danske momssats til beregning af fradraget, hvis det brugte personmotorkøretøj er købt her i landet af en virksomhed, der har anvendt brugtmomsordningen eller af en ikke-momspligtig person. Det gælder uanset, om den ikke-momspligtige person er dansk statsborger eller statsborger i et andet EU-land.

Hvis videreforhandleren køber personmotorkøretøjet af en ikke afgiftspligtig person i et andet EU-land, skal videreforhandleren bruge den momssats, der var gældende i dette EU-land på det tidspunkt, hvor køretøjet blev leveret her til landet. Det samme gælder, hvis køretøjet købes af en videreforhandler, der er momsregistreret i et andet EU-land, uanset om købet er sket her i landet eller i det andet EU-land.

Opgørelse af momsbeløbet

Momsfradraget foretages direkte i den beregnede salgsmoms og kan derfor først foretages, når køretøjet videresælges.  Hvis det beregnede momsbeløb efter fradraget er positivt, skal det overføres til konto for udgående moms i den momsperiode, hvor køretøjet sælges. Se momsbekendtgørelsens § 117, stk. 5, 2. pkt.

Hvis momsbeløbet efter fradraget bliver negativt, kan det ikke medregnes til virksomhedens momstilsvar.

Eksempel - køb hos privatperson i Danmark

En bil købes af en privatperson i Danmark for 100.000 kr. Bilen sælges for 130.000 kr. inkl. moms.

Momsgrundlaget 80 % af 130.000 = 104.000 kr.

Salgsmoms er 25 % af 104.000 = 26.000 kr.

Det særlige fradrag beregnes: 25 x 100.000 = 20.000 kr.
                                          (100+25)

Momsbeløb, der skal betales og overføres til konto for udgående moms (salgsmoms) = 26.000 - 20.000 = 6.000 kr.

Eksempel - køb hos privatperson i Tyskland

En bil købes af en privatperson i Tyskland for 100.000 kr. Bilen sælges for 130.000 kr. inkl. moms. Momssatsen i Tyskland var 19 % på tidspunktet for leveringen.

Momsgrundlaget er 104.000 kr.

Salgsmoms er 25 % af 104.000 kr. = 26.000 kr.

Det særlige fradrag beregnes: 19 x 100.000 = 15.966 kr.
                                           (100+19)

Momsbeløb, der skal betales og overføres til konto for udgående moms (salgsmoms) = 26.000 - 15.966 = 10.034 kr.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2010.539.LSR

Sagen omhandlede en konstruktion, hvor en privatperson køber en bil af et tysk selskab for at sælge den videre til en dansk autoforhandler, der ejer det tyske selskab, for derefter at købe den tilbage inklusive registreringsafgift, når den danske bilforhandler havde indregistreret bilen i Danmark.

Landsskatteretten fastslog, at den danske autoforhandler ikke kunne anses for erhverver af bilen som følge af det tyske selskabs leverance. Den danske autoforhandler kunne heller ikke anses for at erhverve bilen fra den danske kunde.

I begge tilfælde fandt Landsskatteretten, at den danske autoforhandler ikke faktisk kom til at råde over bilen, som om selskabet var ejer af den.

Landsskatteretten lagde vægt på, at aftalen om tilbagesalg af bilen fra den danske autoforhandler til kunden blev indgået samtidig med selskabets køb af bilen hos kunden, og at aftalerne måtte anses for gensidigt betingede af hinanden.

Retten fandt derfor, at der ikke forelå to leverancer i form af autoforhandlerens erhvervelse af bilen og efterfølgende at autoforhandleren solgte bilen.

Derimod var der tale om én leverance som sker fra autoforhandleren til den danske kunde. Denne leverance udgjorde en ydelse som bestod i at klargøring, indregistrering mv. af bilen.

Brugtmomsordningen kunne derfor ikke anvendes af den danske autoforhandler.

I en tilsvarende sag havde Skatterådet konkluderet, at det danske selskab havde erhvervet bilen fra det tyske selskab og derfor ikke kunne anvende den danske momssats ved beregningen af fradraget i momsbeløbet. Se SKM2007.303.SR.

SKM2008.983.LSR

Registreringsafgift, som blev godtgjort i forbindelse med udførsel af brugte biler og motorcykler, skulle ikke medregnes til salgsprisen ved beregning af moms efter ML § 71.

Den udbetalte registreringsafgift kunne heller ikke modregnes i forhandlerens indkøbspris ved beregningen af moms efter ML § 71.

Landskatteretten underkendte med afgørelsen
SKM2007.531.SR og SKATs praksis, som fremgik af
SKM2003.485.TSS.

Told- og Skattestyrelsen udsendte på grundlag af kendelsen meddelelse om genoptagelse. Se
SKM2009.138.SKAT.

Skatterådet

SKM2015.690.SR

Skatterådet kan ikke bekræfte, at spørger kan fratrække den negative købsmoms, beregnet efter ML § 71, når spørger sælger brugte personbiler til udenlandske købere