Indhold

Afsnittet handler om, hvorledes afgiften skal beregnes i de særlige tilfælde, hvor der er indgået aftale mellem sælger og køber om bebyggelse eller ombygning af den faste ejendom, der ejerskiftes.

Afsnittet indeholder:

  • Entreprisekontrakter
  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Erklæringer til brug for hovedreglen.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Entreprisekontrakter

Indeholder skødet eller et tillæg mv. til skødet også en aftale om at opføre nybyggeri på grunden eller ombygning af eksisterende bygninger - en såkaldt entreprisekontrakt - er der flere forhold, der er afgørende for, om entreprisesummen kan holdes uden for afgiftsberegningen eller ej.

Hovedregel

Ved tinglysning af skøde, der også omfatter en entreprise, skal der som udgangspunkt betales afgift af værdien af grund samt de bygninger, der er opført på grunden på det tidspunkt, hvor skødet anmeldes til tinglysning.

Skemaet viser, hvad det betyder for afgiftsberegningen:

Hvis entreprisen...

Når skødet...

Så skal der betales afgift af...

er færdiggjort

anmeldes til tinglysning

den samlede værdi for grund og bygninger

kun delvist er færdiggjort

anmeldes til tinglysning

grund og værdien af den færdiggjorte del

endnu ikke er begyndt

anmeldes til tinglysning

enten købesummen eller ejendomsvurderingen for grunden (højeste beløb)

 

Undtagelse

Hvis entreprisen omhandler nyopførelse af en selvstændig fast ejendom, og opførelsen også sker for købers regning, kan entreprisesummen holdes uden for beregning af afgiften for tinglysning af skødet.

Ved en selvstændig fast ejendom forstås en selvstændig individualiserbar ejendom, som det vil være muligt at oprette et selvstændigt blad i tingbogen for ifølge reglerne om bygning på lejet grund. Se SKM2010.215.LSR.

Entreprisekontrakter, som omfatter renovering, om- eller tilbygning til eksisterende bygning, falder derfor ikke ind under denne undtagelse, men ind under hovedreglen.

Det er også en betingelse, at den selvstændige faste ejendom opføres for købers regning.

Den selvstændige faste ejendom opføres efter praksis for købers regning, når:

  • Entrepriseaftalen er indgået før byggeriets påbegyndelse - hvilket vil sige før støbning af fundament - og
  • Der er udstedt faktura til køber på hele entreprisesummen med tillæg af moms.

Erklæringer til brug for hovedreglen

Når entreprisen omfattes af hovedreglen, og værdien på anmeldelsestidspunktet af bygninger samt grund derfor skal indgå i afgiftsberegningen, skal der ved tinglysningen afgives én af følgende erklæringer:

Værdierklæring når entreprisen er påbegyndt:

Ejendommen er ikke særskilt vurderet

Ejendommen er vurderet

"Ejendommen er ikke særskilt vurderet. Ejendommens bygninger er under ombygning, opførelse eller nyopført på anmeldelsestidspunktet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn det angivne beløb."

"Ejendommen er under ombygning, opførelse eller nyopført på anmeldelsestidspunktet. Værdien af ejendommen på anmeldelsestidspunktet udgør efter bedste skøn det angivne beløb."

Se TALbek § 2, stk. 2, nr. 2, og stk. 3, nr. 1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2010.215.LSR

Tinglysningsafgift skulle alene beregnes af vederlaget for grunden i forbindelse med køb af grund og opførelse af et nybyggeri for købers regning.