Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit E.B Tinglysningsafgift indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i:

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over:

 • Lovforkortelser
 • Forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • Forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit E.B Tinglysningsafgift handler om:

 • Generelt om tinglysningsafgift (E.B.1)
 • Fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift (E.B.2)
 • Tinglysning og registrering af ejendomsret (E.B.3)
 • Tinglysning og registrering af pant (E.B.4)
 • Andre tinglysninger (E.B.5).
Tema(er)
afgiftsberegning tinglysning af ejerskifte tinglysning af pant i fast ejendom i andelsboliger i løsøre i biler andre tinglysninger i personbogen ejerregistrering af fly registrering af pant i fly
Hvad er nyt?

Oversigt over de juridiske nyheder i afsnit E.B Tinglysning, 2023-2

E.B.2 Fælles regler for beregning og tilbagebetaling af tinglysningsafgift

E.B.2.3.3 Afgiftsfritagelse for tinglysning i forbindelse med kommunalreformen af 1. januar 2007

 • SKM2023.231.SR. Skatterådet kunne bekræfte, at en kommune kunne gennemføre berigtigelsen af ejerforholdene i tingbogen i forbindelse med overdragelse af ejendomme fra regionen, uden at der pålægges tinglysningsafgift. Overdragelserne vurderes at være sket i medfør af kommunalreformen. Det fremgår af tinglysningsafgiftslovens § 1 a, at overdragelser i medfør af kommunalreformen er afgiftsfritaget.

E.B.2.9.5 Godtgørelse af tinglysningsafgift til udskiftning af olie- eller gasfyr til andre opvarmningskilder (nyt afsnit)

 • Lov nr. 369 af 2. april 2023. Midlertidig godtgørelsesordning for godtgørelse af tinglysningsafgift til udskiftning af olie- eller gasfyr til andre opvarmningskilder.

E.B.3 Tinglysning af ejendomsret

E.B.3.1.5.4 Fusion og E.B.3.1.5.6 Tilførsel af aktiver

 • SKM2023.30.SR. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at afgiften ved tinglysning af adkomstændringer ved en overførsel af aktiver fra et I/S til et andet I/S kunne ske for 1.750 kr. pr. ejendom, efter tinglysningsafgiftslovens bestemmelse i § 6 a om adkomstændringer ved selskabers m.v. fusion, fission, omdannelse eller tilførsel af aktiver til sådanne selskaber. Transaktionen kunne ikke anses som en tilførsel af aktiver, idet vederlæggelsen skete i form af en ret til at indtræde i et interessentskab, og kunne ikke anses som en fusion, idet der skete en overdragelse mod vederlag til det afgivende selskab.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.B Tinglysningsafgift" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.