Indhold

Dette afsnit handler om den frivillige sikring af arbejdsgiverens sygedagpengeforpligtelse (dagpengerefusion) i den såkaldte arbejdsgiverperiode.

Afsnittet indeholder:

  • Sygedagpengelovens betalingsforpligtelse for arbejdsgiveren og hans refusionsret
  • Refusion af dagpenge for private arbejdsgivere
  • Den skattemæssige behandling af refusionsordningen.

Sygedagpengelovens betalingsforpligtelse for arbejdsgivere og hans refusionsret

Det er som hovedregel kommunen, der skal udbetale sygedagpenge. Som undtagelse gælder dog, at det er arbejdsgiveren, der skal udbetale sygedagpenge til sine ansatte i de første 30 dage af hver sygdomsperiode (arbejdsgiverperioden), forudsat sygedagpengelovens betingelser i øvrigt er opfyldt. Se sygedagpengeloven § 6.

Set i forhold til arbejdsgiverens udbetalingsforpligtelse udbetaler kommunen sygedagpenge i alle øvrige tilfælde.

Det vil sige til:

  • Lønmodtagere, som ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren
  • Lønmodtagere hvor denne ret er ophørt
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og øvrige personer inden for den sygedagpengeberettigede personkreds.

Herudover udbetaler kommunen refusion til arbejdsgivere, der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fraværet. Refusionen svarer til de dagpenge, som den sikrede ellers ville have haft ret til fra kommunen for samme arbejdsforhold, dog højst svarende til den udbetalte løn for samme tidsrum.

Refusion af dagpenge for private arbejdsgivere

En privat arbejdsgiver kan tegne en forsikring, som giver arbejdsgiveren ret til fra lønmodtagerens 2. fraværsdag at få refunderet et beløb fra kommunen, som svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren. Refusionsbeløbet kan dog ikke overstige det beløb, som lønmodtageren ville have ret til som sygedagpenge fra kommunen. Refusionsbeløbet kan heller ikke overstige den løn eller de sygedagpenge, som arbejdsgiveren har udbetalt.

Private arbejdsgivere er:

  • Alle arbejdsgivere, bortset fra offentlige myndigheder og private institutioner, hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige midler

Præmien til sygedagpengeforsikringen fastsættes som en procentdel af arbejdsgiverens samlede lønsum. Det er en betingelse for optagelse i sygedagpengeforsikringen, at virksomhedens samlede årlige lønsum ikke overstiger et beløb, hvis størrelse fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet.

Sygedagpengeforsikringen administreres af Udbetaling Danmark.

Den skattemæssige behandling af refusionsordningen

Arbejdsgiverens præmie til ordningen

Præmien er fradragsberettiget som en driftsomkostning efter SL § 6, litra a. Præmiebetalingen påvirker ikke den eller de ansattes indkomstopgørelse.

Udbetalinger fra refusionsordningen

Refusionsbeløbet udbetales som eventuelt delvis kompensation for den løbende udgift, den private arbejdsgiver har til betaling af sygedagpenge efter sygedagpengeloven i op til 30 dage.

Da der er tale om refusion af en dagpengeudgift, som  kan fratrækkes i indkomstopgørelsen, skal refusionsbeløbet medregnes i den private arbejdsgivers indkomstopgørelse og i virksomhedsindkomsten, hvor dagpengeudgiften er fratrukket. Se SL § 4, litra a. Refusionsbeløbet anses ikke for en skattefri forsikringsudbetaling omfattet af SL § 5, stk. 1, litra b.

Tilsvarende gælder refusionsbeløb til arbejdsgivere, der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fraværet.