Indhold

Dette afsnit handler om forsikringer, hvori der ikke sker nogen opsparing, fordi de kun kommer til udbetaling, hvis en bestemt risiko bliver udløst.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Risikolivsforsikring
  • Skattemæssig behandling af præmier i ansættelsesforhold
  • Skattemæssig behandling af udbetalinger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Risikolivsforsikring

Risikolivsforsikringer er livsforsikringer, der kun kommer til udbetaling i tilfælde af den forsikredes død, livstruende sygdom eller invaliditet inden et aftalt udløbstidspunkt for forsikringen.

Da sådanne ordninger som udgangspunkt ikke indeholder nogen form for opsparing, skal der ikke ske indkomstbeskatning af eventuelt løbende afkast fra ordningerne, i det omfang det aftalte udløbstidspunkt ikke ligger senere end første policedag efter den forsikredes 80. år. Derfor skal den bonus, der eventuelt tilskrives i løbet af forsikringsperioden, ikke beskattes. Samme regel gælder også for syge- og ulykkesforsikringer og garantiforsikringer i forbindelse med uafdækkede pensionsordninger. Se PBL § 53 A, stk. 4.

Forsikringer med dækning ved død eller invaliditet, hvor det aftalte udløbstidspunkt ligger senere end den første policedag efter den forsikredes fyldte 80. år betragtes ikke som overvejende risikoprægede og beskattes derfor efter PBL § 53 A, stk. 3. Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 om beskatning af afkast og afkastets beregning.

Skattemæssig behandling af præmier i ansættelsesforhold

 For livsforsikringer, som er tegnet i ansættelsesforhold, hvor arbejdsgiveren betaler præmien, mens arbejdstageren er den forsikrede, er der en formodning for, at forsikrede også er ejer af forsikringen. Se afsnit C.A.10.1.1 om forståelsen af "ejer". De skattemæssige regler for disse ordninger kan i øvrigt beskrives sådan:

Arbejdsgiveren

Uanset om arbejdsgiveren eller arbejdstageren anses for ejer af livsforsikringen, har arbejdsgiveren i de tilfælde, hvor forsikringssummen kun kan tilfalde arbejdstageren, fuld fradragsret for præmierne. Se SL § 6, litra a.

Kan forsikringssummen tilfalde arbejdsgiveren, og er denne samtidig ejer af forsikringen, har arbejdsgiveren derimod som hovedregel ingen mulighed for fradrag for præmien. Se LSRM 1950, 169 LSR og TfS 1984, 24 LSR. Se dog afsnit C.A.10.4.3.13 om nøglepersonsforsikring, hvor arbejdsgiveren har fradrag for præmien.

Arbejdstageren

Arbejdstageren er indkomstskattepligtig af præmiens værdi. Se PBL § 53 A, stk. 2, 2. pkt.

Eksempel

A, der var direktør i et ApS, hvori han ejede halvdelen af anpartskapitalen, blev efter PBL § 56, stk. 1, indkomstbeskattet af en livsforsikringspræmie, som selskabet betalte, fordi han var ejer af forsikringen. Forsikringen var tegnet af direktøren. Indehaveren af den anden halvdel af anpartskapitalen blev indsat som den forsikrede, og dennes nærmeste pårørende var indsat som begunstigede. Forsikringen blev håndpantsat til selskabets bankforbindelse. Medanpartshaveren havde tegnet en tilsvarende forsikring med direktøren som forsikrede og med dennes nærmeste pårørende som begunstigede. Denne forsikring blev også håndpantsat til selskabets bankforbindelse. De to ejere af forsikringerne var skattepligtige af selskabets præmiebetaling af deres forsikring. Se TfS1985,84 LSR

Skattemæssig behandling af udbetalinger

En udbetalt forsikringssum er i de tilfælde, hvor arbejdstageren anses for ejer af risikoforsikringen, skattefri for arbejdstageren. Se PBL § 53 A, stk. 5. Forsikringssummen er også indkomstskattefri for de begunstigede. Se PBL § 56, stk. 2.

Hvis arbejdsgiveren undtagelsesvis ejer ordningen, medregnes forsikringssummen derimod enten til arbejdstageren eller dennes pårørendes personlige indkomst. Se PBL § 56, stk. 2.

Arbejdsgiveren er som ejer skattefri af udbetalingen efter PBL § 53 A, stk. 5.

Se SKM2011.195.SR, hvor et pensionsinstituts tilbud om betaling af et medlemskab af en patientforening, der bliver modtaget i umiddelbart tilknytning til udbetalingen fra en forsikring/pensionsordning, ansås for et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet fulgte derfor beskatningen af udbetalinger fra ordningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1985,84 LSR

Omhandler krydslivsforsikringer, hvor de to ejere af et ApS hver oprettede en ophørende livsforsikring tilhørende de pågældende personer og med den anden anpartshaver indsat som forsikret og den forsikredes nærmeste pårørende indsat som begunstigede. Præmien til de to forsikringer blev betalt af selskabet og forsikringerne blev håndpantsat til selskabets bankforbindelse. Landsskatteretten fandt med hjemmel i PBL § 56, stk. 1, at de to ejere af forsikringerne var skattepligtige af selskabets præmiebetaling af deres forsikring.

TfS 1984, 24 LSR

En statsautoriseret revisor købte en andel i en revisionsvirksomhed. Til sikkerhed for hans gæld blev der tegnet en livsforsikring på hans liv. Denne blev sammen med en livsforsikring, der var tegnet på den oprindelige eneindehavers liv, overdraget til selskabet til sikkerhed for selskabets forpligtelser i forbindelse med omdannelse til et anpartsselskab.

Selv om der var tale om rene risikoforsikringer, fandt Landsskatteretten, at der ikke var fradragsret for selskabets præmiebetalinger, fordi forsikringssummen kunne tilfalde selskabet.

LSRM 1950, 169 LSR

Et aktieselskab havde tegnet 10 livsforsikringer på i alt 100.000 kr. på dets direktørs liv og transporteret disse til banken. Direktøren havde ingen rettigheder over forsikringssummen, og den opsparing, der ville ske gennem indbetalingen af præmier, ville kun komme selskabet til gode.

Landsskatteretten fandt ikke, at der var tale om en driftsudgift, selvom selskabet havde til hensigt at ophæve policerne, efterhånden som de blev overflødige som kreditbasis. Præmiebetalingerne blev derfor anset som henlæggelser til formueerhvervelse (kapitalopsparing).

Skatterådet

SKM2011.195.SR

Pensionsinstituts tilbud om betaling af et medlemskab af en patientforening, der blev modtaget i umiddelbart tilknytning til udbetalingen fra en forsikring/pensionsordning, ansås for et accessorisk tillæg til udbetalingen. Beskatningen af medlemskontingentet fulgte derfor beskatningen af udbetalinger fra ordningen.