Indhold

Dette afsnit handler om den frivillige dagpengesikring for selvstændigt erhvervsdrivende og den skattemæssige behandling af forsikringen.

Afsnittet indeholder:

  • Beskrivelse af ordningen
  • Den skattemæssige behandling af udbetalinger
  • Den skattemæssige behandling af bidrag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Beskrivelse af ordningen

Personer, der har indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan sikre sig ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden. Se sygedagpengeloven § 45.

Efter 2 ugers sygeperiode er den selvstændigt erhvervsdrivende berettiget til dagpenge, uden at der er tegnet forsikring. Se sygedagpengelovens § 2 sammenholdt med § 41.

Sygedagpengeforsikringen administreres af Udbetaling Danmark.

Sygedagpengenes størrelse

Sygedagpengene udgør mindst 2/3 af 3.332 kr. divideret med den normale overenskomstmæssige arbejdstid i timer pr. uge fra 3. fraværsdag, medmindre den selvstændige har sikret sig ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Reglen medfører, at de selvstændigt erhvervsdrivende, der har tegnet frivillig sikring, i hele perioden har ret til sygedagpenge med minimum 2/3 af dagpengenes højeste beløb, uanset om der kan dokumenteres en arbejdsfortjeneste. Se sygedagpengelovens § 52.

Sygedagpengene kan udgøre et højere beløb, hvis der er tegnet forsikring for det nævnte beløb (3.332 kr. divideret med den overenskomstmæssige arbejdstid i timer pr. uge), og indtægten berettiger til det.

Præmie

Præmien til sygedagpengeforsikringen fastsættes i forhold til størrelsen af de sikrede sygedagpenge og den periode, dagpengene dækker. De samlede præmier skal fastsættes, så de skønnes at dække 55 pct. af udgifterne, hvis der er sikret sygedagpenge fra 3. fraværsdag, og 85 pct., hvis der er sikret sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

Satsen for den årlige præmie for personer, der har tegnet frivillig sikring med ret til sygedagpenge, findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk.

Den skattemæssige behandling af udbetalinger

Den frivillige dagpengesikring for arbejdsgivere efter sygedagpengelovens § 45, der er en offentligt administreret ordning, er ikke omfattet af PBL § 53 A. Derfor er de modtagne dagpengeydelser skattepligtig indkomst efter SL § 4 litra c. Se SKM2001.159.LSR om den skattemæssige behandling af udbetalinger fra den frivillige dagpengesikring for selvstændigt erhvervsdrivende. Se afsnit C.A.10.4.2.7 om beskatningen efter SL § 4 litra c.

Satsen for dagpengeydelserne findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside www.bm.dk.

Den skattemæssige behandling af bidrag

Sygedagpengene udbetales uafhængigt af, om der kan dokumenteres et tab af arbejdsfortjeneste. Tidligere blev præmien til den frivillige dagpengesikring derfor ikke anset for en driftsomkostning for den erhvervsdrivende. Der var derfor ikke fradrag for præmien.

Årsagen til, at præmien til den frivillige forsikringsordning ikke var fradragsberettiget, var, at der i 1977 blev lavet en lovændring, så forsikringspræmien blev halveret til gengæld for mistet fradragsret. Se SKM2001.159.LSR.

Se også LSRM 1985, 112, hvor der ikke var hjemmel til fradrag efter den generelle bestemmelse om fradrag for driftsudgifter i SL § 6, stk. 1, litra a, i modstrid med bestemmelserne i den specielle lovregel om frivillig dagpengesikring.

Ved lov. nr. 792 af 28. juni 2013, jf. § 7, er der indført en bestemmelse, hvorefter selvstændige og medarbejdende ægtefæller har mulighed for at fradrage præmiebetalinger til syge- og arbejdsskadeforsikringer til sikring af dem selv, som et ligningsmæssigt fradrag. Se LL § 13 A.

LL § 13 A har virkning for indkomståret 2014 og frem, jf. lov nr. 93 af 29. januar 2014, § 8.

Se også afsnit C.C.2.2.2.11 om udgifter til forsikringer mv. i selvstændig erhvervsvirksomhed mv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2001.159.LSR

Udbetaling fra den frivillige dagpengesikring var ikke skattefri efter PBL § 53 A. Denne regel antoges kun at angå ordninger oprettet i private forsikringsselskaber og lignende, og ikke en offentligt administreret ordning som den omhandlede frivillige dagpengesikring.

LSRM 1985, 112

Skatteyderen havde betalt et beløb på 720 kr. som et frivilligt bidrag til Sikringsstyrelsen til sikring af hans mulighed for at modtage dagpenge.

Skatteyderen ønskede fradrag for dette beløb.

Landsskatteretten bemærkede, at det af forarbejderne til lov nr. 282 af 8. juni 1977 om ændring af lov om beskatning af pensionsordninger mv. vedrørende bidrag til frivillig dagpengesikring fremgik, at fradragsretten for sådanne bidrag for selvstændigt erhvervsdrivende var forudsat ophævet i forbindelse med en halvering af de hidtil gældende bidrag.

Landsskatteretten bemærkede yderligere, at den generelle bestemmelse om fradrag for driftsudgifter i SL § 6 litra a ikke gav hjemmel til fradrag i modstrid med bestemmelserne i den specielle lovregel vedrørende frivillige dagpengebidrag.