åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.10.4.3.7 FN´s Pensionsfond" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om FN's pensionsfond og den skattemæssige behandling af præmie, afkast og udbetalinger fra ordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Beskrivelse af pensionsfonden
  • Beskatning af præmie
  • Beskatning af afkast
  • Beskatning af udbetalinger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Beskrivelse af pensionsfonden

Vedtægterne for The United Nations Joint Staff Pension Fund (FN's Pensionsfond) blev godkendt af FN's generalforsamling og trådte i kraft den 23. januar 1949. Vedtægterne er blevet ændret en del siden da.

Det er pensionsfondens formål at udbetale alderspension, dødsfaldserstatning og invaliditetsydelser til ansatte ved FN-organisationen og andre organisationer, der er godkendt som medlemmer af fonden. På Pensionsfondens hjemmeside kan det ses, hvilke organisationer, der er medlemmer af FN's Pensionsfond.

Pensionerne finansieres ifølge Part III i Regulations of the United Nations Joint Staff Pension Fund af deltagernes bidrag, medlemsorganisationerne bidrag, afkast af fondens investeringer, ekstraordinære medlemsbidrag samt bidrag fra andre kilder. Størrelsen af pensionerne fastsættes efter reglerne i Part V i samme regulativ.

Det ansatte medlem af fonden betaler selv ca. 1/3 af bidraget mens den medlemsorganisation, som personen er ansat i, betaler ca. 2/3. Siden den 1. januar 1990 har den ansattes bidrag udgjort 7,10 pct. af den pensionsberettigedes løn og medlemsorganisationens bidrag 15,80 pct. af samme grundlag.

Medlemsorganisationens bidrag medregnes ikke i beregningsgrundlaget for den FN-skat (Staff Assesment) den ansatte betaler af sin indkomst fra FN´s medlemsorganisation. Det betyder, at der er bortseelsesret for den del af pensionsbidraget, der betales af medlemsorganisationen. 

Udbetaling af FN-pension til tidligere ansatte i en FN-organisation, der er indtrådt i FN's pensionsordning før den 18. februar 1992, er som udgangspunkt omfattet af reglerne i SL §§ 4 litra c og 5 litra b, medmindre han eller hun har valgt beskatning efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B inden den 1. januar 2006 eller umiddelbart efter tilflytning til Danmark. Se afsnit C.A.10.4.2.5 om valg af afkastbeskatning efter PBL § 53 A eller PBL § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992.

Hvis den ansatte er indtrådt i ordningen den 18. februar 1992 eller senere, skal ordningen rent skattemæssigt behandles efter reglerne i PBL § 53 A eller PBL § 53 B.

Beskatning af præmie

FN's eller medlemsorganisationens bidrag til den ansattes pensionsordning i FN's pensionsfond er en del af den ansattes løn. Skattestyrelsen er afskåret fra at beskatte arbejdsgiverens præmiebetaling efter PBL § 53 A, stk. 2 på grund af de aftalte privilegier og immuniteter i de indgåede aftaler med FN og værtsorganisationerne.

Beskatning af afkast

Beskatning af afkastet følger reglerne i PBL § 53 A, stk. 3. Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 om beskatning af afkast og afkastets beregning.

Både FN-ansatte i aktiv tjeneste og tidligere FN-ansatte blev tidligere beskattet af afkastet, fordi afkastet ikke blev anset for omfattet af de privilegier og immuniteter, der fremgår af værtsaftalerne med de organisationer, der opererer i Danmark, og hvor disse personer er ansat.

I 2006 og 2007 er der imidlertid indgået nye værtsaftaler mellem Danmark og FN kontorerne i København. De nye værtsaftaler indebærer, at Danmark ikke længere kan beskatte den årligt tilskrevne rente af FN's pensionsfond, så længe medlemmet stadig er i et ansættelsesforhold med et af de FN-kontorer, der er omfattet af værtsoverenskomsterne.

Skattestyrelsen kan derimod godt beskatte værditilvæksten på en FN pensionsordning, der ejes af tidligere ansatte i en FN organisation, eller af FN-ansatte, der beskæftiget på et andet FN-kontor end de kontorer i København, som er omfattet af værtsaftalerne.

Værtsaftalerne er ændret med forskellige virkningstidspunkter. De enkelte tidspunkter kan ses i meddelelserne SKM2006.743.SKAT og SKM2007.158.SKAT

FN's pensionsordning er  en tilsagnsordning, hvor det kan være vanskeligt at beregne det årlige afkast på ordningen.

Se SKM2005.51.TSS om de skattemæssige konsekvenser af, at et medlem, der er indtrådt i United Pensions Joint Staff Pension Fund (FN's pensionsfond) før den 18. februar 1992, vælger at anvende lov nr. 1388 af 20. december 2004, med den virkning, at ordningen herefter behandles efter reglerne i PBL § 53 A.

Det fremgår af meddelelsen, at der for hver deltager opgøres:

  • En årlig balance, der viser det forudgående års indestående
  • Årets rente, der beregnes på baggrund af dette indestående
  • Årets bidrag
  • Den ny balance ultimo året tillige med den samlede tilskrevne rente.

I et konkret tilfælde, som vedrørte årene 1994, 1995 og 1996 for samme person, havde renten i årene tilsyneladende været 3,34 pct., 3,31 pct. og 3,44 pct. Det blev efterfølgende oplyst, at den anvendte rente var 3,25 pct. Deltagerne modtog under deres ansættelse årligt en opgørelse, hvoraf rentetilskrivningen på 3,25 pct. fremgik, men dette ophørte, når deltagerne pensioneredes.

På dette grundlag er fastsat følgende:

Den årligt tilskrevne rente er et afkast omfattet af PBL § 53 A, stk. 3, som skal medregnes i deltagernes skattepligtige indkomst. Se dog ovenfor for så vidt angår deltagere i pensionsordningen, der fortsat befinder sig i ansættelsesforhold med et FN-kontor i København omfattet af værtsaftalerne.

Der skal foretages en manuel beregning af renten for deltagere, der går på pension og ikke længere modtager den nævnte årlige opgørelse. Denne beregning skal tage sit udgangspunkt i den seneste ultimo saldo før pensioneringen med anvendelse af en rente på 3,25 pct.. Den udregnede rente medregnes i deltagerens skattepligtige indkomst som kapitalindkomst. Renten tillægges den seneste ultimo saldo, der reduceres med årets pensionsudbetalinger, hvorved næste ultimo saldo, der skal danne grundlag for næste års renteberegning fremkommer. Ved renteberegningen for de efterfølgende år anvendes fortsat en rente på 3,25 pct.

Da det er oplyst, at pensionstilsagnet for en længstlevende ægtefælle nedsættes med 50 pct., skal beregningsgrundlaget for den rente, som den længstlevende ægtefælle skal medregne i den skattepligtige indkomst tilsvarende nedsættes med 50 pct.

Hvis skatteyderen er gået på pension på det tidspunkt, hvor valget af beskatning efter PBL § 53 A sker, skal der foretages renteberegning med udgangspunkt i ultimo saldoen forud for det år, hvori valget foretages. Denne ultimo saldo findes ved at tillægge årets rentetilskrivning og fratrække årets pensionsudbetalinger i den oplyste ultimo saldo i året før pensioneringen, hvorved næste års ultimo saldo fremkommer. For efterfølgende år foretages tilsvarende beregning frem til året før valg af beskatning. Ved renteberegningen anvendes en renteprocent på 3,25 pct.

Går en FN-ansat omfattet af værtsoverenskomsterne på pension i løbet af året, er det efter Skatteministeriets opfattelse kun det forholdsmæssige afkast fra pensioneringstidspunktet og til indkomstårets udgang, der skal beskattes efter PBL § 53 A, stk. 3 i pensioneringsåret.

Beskatning af udbetalinger

Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer. Der var ikke grundlag for at betragte pension som en udskudt lønudbetaling. Den udbetalte pension skulle derfor medregnes i klagerens skattepligtige indkomst. Se SKM2006.486.HR.

Udbetalingerne behandles efter PBL § 53 A, stk. 5. Hvis en eventuelt manglende beskatning af arbejdsgiverens indbetaling til pensionsfonden i andre lande skyldes, at der efter landets interne regler gælder en bortseelses- eller fradragsret for indbetalingerne, beskattes den del af udbetalingerne, der krone-for-krone svarer til indbetalinger, der har været fradragsret- eller bortseelsesret for.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalinger fra FNs Pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) er skattefri, idet den del af udbetalingerne, der svarer til de indbetalinger, som spørgeren har haft bortseelsesret for i beregningsgrundlaget for staff assessment (intern FN-skat), er skattepligtig, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5. Se SKM2016.62.SR.

Skatterådets afgørelse i SKM2016.62.SR blev påklaget til Landsskatteretten, der ved sin afgørelse i SKM2018.363.LSR ændrede Skatterådets afgørelse. Landsskatteretten fandt, at klageren ved en erklæring fra WHO havde godtgjort, at han ikke i det konkrete tilfælde havde betalt "staff assessment" af sin indkomst under sin ansættelse i WHO. Pensionsudbetalingerne var derfor ikke skattepligtige efter PBL § 53 A, stk. 5. Landsskatteretten bemærkede, at der ikke herved var taget stilling til, om PBL § 53 A, stk. 5, fandt anvendelse i tilfælde, hvor der faktisk var sket betaling af "staff assesment".

Skatterådet fandt, at den del af invalidepensionsbeløb fra The United Nations Joint Staff Pensions Fund, der krone-for-krone svarer til arbejdsgiveren FN UNICEFs indbetalinger på i alt US$ xxx er skattepligtig indkomst for spørgeren, da der har været bortseelsesret for det pensionsbidrag, der er finansieret af arbejdsgiveren FN UNICEF, jf. PBL § 53 A, stk. 5. Se SKM2013.250.SR.

Hvis pensionisten er indtrådt i FN's pensionsfond før den 18. februar 1992 og ikke har valgt beskatning efter PBL §§ 53 A eller 53 B inden den 1. januar 2006 eller umiddelbart efter tilflytning til Danmark, skal de løbende livsbetingede ydelser beskattes efter SL § 4, litra c.

Regulativet for FNs pensionsfond gav den pensionsberettigede mulighed for at vælge at få konverteret en del af de forventede fremtidige løbende udbetalinger til et engangsbeløb, der udbetales ved den pensionsberettigedes pensionering. Da pensionsordningen var oprettet før 18. februar 1992 og spørgeren ikke i tide havde valgt, at pensionsordningen skulle omfattes af PBL §53 A, var udbetalingerne omfattet af SL §§ 4-5. Skatterådet fandt, at engangsbeløbet kunne udbetales skattefrit, jf. SL § 5 d. Se SKM2015.762.SR.

Se også

Se også afsnit C.A.10.4.2.5 om valg af afkastbeskatning efter PBL § 53 A eller PBL § 53 B for forsikrings- og pensionsordninger oprettet før den 18. februar 1992.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.486.HR

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den i værtsoverenskomsten mellem WHO og Danmark indeholdte skattefritagelsesbestemmelse vedrørende gager og ydelser ydet til "organisationens embedsmænd" tillige omfatter pensionsudbetalinger.

Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse, som er identisk med en tilsvarende bestemmelse i FN-konventionen, efter en sproglig fortolkning - i sammenhæng med reglerne om immunitet - alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer. Der var ikke grundlag for at betragte appellantens pension som en udskudt lønudbetaling, og det fandtes at være uden betydning, at appellanten under sin ansættelse har betalt skat til FN af den del af hendes løn, som har udgjort hendes egenbetaling til pensionen. Ligeledes fandtes det uden betydning for kvalifikationen af udbetalingerne, om FN's pensionsfond ville kunne drive pensionskassevirksomhed i Danmark.

Landsskatteretten

SKM2018.363.LSR

Klager havde ved en fremlagt erklæring fra WHO godtgjort, at han ikke havde betalt "staff assessment" af sin indkomst under sin ansættelse i WHO. Landsskatteretten havde derfor ikke grundlag for at tage stilling til, om "staff assessment" kan sidestilles med en skat, og om der i givet fald var bortseelses- eller fradragsret for hele eller en del af indbetalingerne til en pensionsordning ved opgørelsen heraf, jf. pensionsbeskatningslovens § 53A, stk. 5. Udbetalingerne kunne derfor ikke anses for skattepligtige i Danmark efter denne bestemmelse, hvorfor et bindende svar herom ændredes. Landsskatteretten præciserede, at man ikke havde taget stilling, om § 53A, stk. 5 fandt anvendelse i tilfælde, hvor der faktisk skete betaling af "staff assessment".

Afgørelsen ændrer SKM2016.62.SR.

Skatterådet 

SKM2016.62.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalinger fra FNs Pensionsfond (The United Nations Joint Staff Pension Fund) er skattefri, idet den del af udbetalingerne, der svarer til de indbetalinger, som spørgeren har haft bortseelsesret for i beregningsgrundlaget for staff assessment (intern FN-skat), er skattepligtig, jf. pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 5.

Skatterådet finder desuden, at afgørelsen i SKM2013.250.SR samt den ændring i Den juridiske vejledning 2013-2 afsnit C.A.10.4.3.7, der er en konsekvens heraf, ikke er en praksisændring, fordi der ikke tidligere har været taget stilling til den skattemæssige kvalifikation af staff assessment i relation til pensionsbeskatningslovens § 53 A og der derfor ikke har foreligget en praksis. Der er først etableret en praksis herom ved SKM2013.250.SR.

Afgørelsen er ændret ved Landsskatterettens afgørelse i SKM2018.363.LSR.

SKM2015.762.SR

Spørger har en pensionsordning i FNs pensionsfond (United Nation Joint Staff Pension Fund). Pensionsordningen er oprettet inden d. 18. februar 1992. Spørger har ikke rettidigt fået valgt, at pensionsordningen skulle omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, og den beskattes derfor efter reglerne i statsskattelovens §§ 4-5. 

Pensionsfondens pensionsregulativ giver spørgeren mulighed for at vælge at få konverteret en del af de forventede fremtidige, løbende udbetalinger til et engangsbeløb, der udbetales ved spørgers pensionering. Engangsudbetalingen kan dog højst udgøre et beløb, der svarer til spørgers egen andel af pensionsindbetalingerne på ca. 1/3. 

Skatterådet finder, at et sådan engangsbeløb må sidestilles med udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige, jf. statsskattelovens § 5 d. Udbetalingen af engangsbeløbet kan derfor ske skattefrit.

SKM2013.250.SR Skatterådet fandt, at den del af invalidepensionsbeløb fra The United Nations Joint Staff Pensions Fund, der krone-for-krone svarer til arbejdsgiveren FN UNICEFs indbetalinger på i alt US$ xxx er skattepligtig indkomst for spørgeren, da der har været bortseelsesret for det pensionsbidrag, der er finansieret af arbejdsgiveren FNUNICEF, jf. PBL § 53 A, stk. 5.

Skatterådet fandt, at den del af erstatningen for erhvervsevnetab, der udbetales som en løbende månedlig ydelse efter FN´s personaleregulativ er  skattepligtig efter SL § 4. Dette gælder også den del af erstatningen for tab af erhvervsevne, der er tilkendt som en løbende ydelse, men er opsummeret for perioden 15. november 2007 til 30. november 2011 og udbetalt som en samlet sum.

Skatterådet fandt endvidere, at den erstatning, der blev udbetalt som følge af varig funktionsnedsættelse og ydet som et engangsbeløb, er skattefri, fordi den træder i stedet for en del af indkomstgrundlaget, jf. SL § 5.