åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A.10.4.2.3.2.8 Pensionsordning oprettet i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke opfylder betingelserne for fradragsret/bortseelsesret for præmier og bidrag (PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7)" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om pensionsordninger, der er oprettet i pengeinstitutter mv., og som ikke er omfattet af PBL kapitel 1. Sådanne ordninger er omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7.

Afsnittet indeholder:

  • Omfattede ordninger
  • Baggrunden for reglen
  • Hvornår er en udenlandsk ordning ikke omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7?
  • Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag
  • Beskatning af udbetalinger
  • Beskatning af afkast.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Omfattede ordninger

PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7, omfatter pensionsordninger i pengeinstitutter eller kreditinstitutter, der ikke omfattes af fradrags-/bortseelsesretten i PBL kapitel 1. Danske pensionsordninger i penge- eller kreditinstitutter er normalt omfattet af kapitel 1. Når de ophører med at være omfattet af kapitel 1, bliver de herefter normalt betragtet som almindelige opsparingskonti. De pensionsordninger, der anses for omfattet af bestemmelsen, er derfor som udgangspunkt udenlandske ordninger, der efter udenlandske forhold er pensionsordninger, og som også efter danske forhold kan betragtes som pensionsordninger.

I SKM2019.113.SR blev en række amerikanske IRA-pensionsordninger, der var oprettet efter den 18. februar 1992 i et amerikansk pengeinstitut på et tidspunkt, hvor spørgeren var fuldt skattepligtig og hjemmehørende i USA, anset for omfattet af henholdsvis PBL §§ 53 A eller 53 B afhængig af, om der havde været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalinger på indbetalingstidspunktet.

SKM2017.631.SR Skatterådet kunne ved besvarelsen af spørgsmål 1 efter en samlet konkret vurdering bekræfte, at de beskrevne modeller 1 og 2 kunne anses for pensionsordninger i henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7. Skatterådet kunne endvidere ved besvarelsen af spørgsmål 4 bekræfte, at der ville kunne indskydes virksomhedsmidler på de pågældende pensionsordninger, uden at virksomhedsmidlerne ville blive anset for hævet efter virksomhedsskattelovens § 5. -

I SKM2021.17.ØLR blev en multilateral udviklingsbank ikke anset for at være et penge- eller kreditinstitut i PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7’s, forstand.

Baggrunden for reglen

Bestemmelsen i PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7, blev indsat ved lov nr. 1534 af 19. december 2007 (Fradragsret for indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) og har virkning fra og med den 1. januar 2010 for pensionsordninger, der er oprettet eller erhvervet den 18. februar 1992 eller senere.

Sådanne udenlandske penge- eller kreditinstitutordninger er efter den 1. januar 2010 omfattet af afkastbeskatningen efter PBL § 53 A.

Hvornår er en udenlandsk ordning ikke omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7?

Efter en konkret vurdering kan det være, at en ordning ikke i skattemæssig henseende kan betragtes som en pensionsordning, men derimod som en almindelig bankkonto. Dermed er ordningen ikke omfattet af bestemmelsen i PBL § 53 A. Konsekvensen er, at ordningen skattemæssigt skal behandles som enhver anden bankkonto.

Konsekvensen heraf er, at

  • afkastet af ordningen skal beskattes som kapitalindkomst
  • udbetalinger fra ordningen ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Fradrag for og beskatning af præmier og bidrag

Se afsnit C.A.10.4.2.3.3 om fradrag for og beskatning af præmier og bidrag i PBL § 53 A.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Beskatning af udbetalinger

Se afsnit C.A.10.4.2.3.4 om beskatning af udbetalinger fra PBL § 53 A.

Beskatning af afkast

Se afsnit C.A.10.4.2.3.5 om beskatning af afkast og afkastets beregning i PBL § 53 A.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten
SKM2021.17.ØLR  En tidligere medarbejders pensionsordning i en multilateral udviklingsbank oprettet efter den 18. februar 1992 kunne hverken anses for en pensionskasseordning omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 3, eller en pengeinstitutordning omfattet af nr. 7. De løbende og livsvarige udbetalinger fra ordninge var derfor skattepligtige efter SL § 4 litra c.  
Byretten
SKM2019.485.BR Sagen vedrørte bl.a., hvorvidt en udenlandsk multilateral udviklingsbank, hvis formål var at fremme den økonomiske og sociale udvikling i Asien ved at yde lån på lempelige vilkår til de asiatiske medlemslande, var et penge- eller kreditinstitut som nævnt i PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7, og hvorvidt en tidligere medarbejders pensionsordning i banken var omfattet af bestemmelsen. Byretten bemærkede hertil, at penge- og kreditinstitutter var kendetegnet ved fra offentligheden at modtage indlån og andre midler, der skulle tilbagebetales samt at yde lån for egen regning. Da banken drev virksomhed ved udstedelse og salg af obligationer samt udlån til udviklingsprojekter i udviklingslande og ikke tilbød pensionsordninger til andre end sine medarbejdere, kunne den tidligere medarbejders pensionsordning ikke anses for omfattet af PBL § 53 A, stk. 1, nr. 7. Se hertil landsrettens dom SKM2021.17.ØLR.
Landsskatteretten
SKM2018.144.LSR Pension fra Asian Development Bank ansås ikke for omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, hvorfor der skulle ske beskatning efter statsskattelovens § 4 litra c ved udbetaling til en tidligere ansat i banken, der var fuldt skattepligtig til Danmark. Landsskatteretten stadfæstede et bindende svar fra SKAT herom. Se byrettens dom i SKM2019.485.BR.
Skatterådet
SKM2019.479.SR Skatterådet kunne ved besvarelsen af spørgsmål 1 bekræfte, at det pågældende pensionsprodukt var en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7. Skatterådet kunne endvidere ved besvarelsen af spørgsmål 2 bekræfte, at indskud af virksomhedsmidler på pensionsordningen kunne ske, uden at virksomhedsmidlerne ville blive anset for hævet i overensstemmelse med hæverækkefølgen i virksomhedsskattelovens § 5. Skatterådet bemærkede, at det var en forudsætning herfor, at virksomhedsejerens investeringer under pensionsbeskatningslovens § 53 A kan anses for erhvervsmæssig kapitalanbringelse og ikke private dispositioner, jf. SKM2019.48.LSR.  
SKM2019.113.SR Skatterådet svarede, at udbetalinger fra en af spørgerens amerikanske IRA-pensionsordninger indgår i den danske beskatning. Det fremgår dog af svaret, at udbetalingen alene indgår i den danske beskatning med progressionsvirkning. Skatterådet svarede også, at det årlige afkast beskattes i Danmark, når det gælder spørgerens øvrige IRA-pensionsordninger. Skatterådet svarede derudover at opgørelsen af indkomster og beregning af lempelse sker efter danske regler. Endelig bekræftede Skatterådet, at der kan ske udbetaling og indbetaling uden skattemæssige konsekvenser, når det gælder den del af IRA-pensionsordningerne, hvor spørgeren ikke har opnået fradrag eller bortseelsesret for indbetalingerne til ordningerne.  
SKM2017.631.SR Skatterådet kunne ved besvarelsen af spørgsmål 1 efter en samlet konkret vurdering bekræfte, at de beskrevne modeller 1 og 2 kunne anses for pensionsordninger i henhold til pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 7. Skatterådet kunne endvidere ved besvarelsen af spørgsmål 4 bekræfte, at der ville kunne indskydes virksomhedsmidler på de pågældende pensionsordninger, uden at virksomhedsmidlerne ville blive anset for hævet efter virksomhedsskattelovens § 5. Besvarelsen af spørgsmålene 5 - 7 blev påklaget til Landsskatteretten og ændret, jf. SKM2019.48.LSR.