Indhold

Dette afsnit beskriver regler for oprettelse af en selvpensioneringskonto.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrunden for selvpensioneringskonti
  • Oprettelse
  • Indskud
  • Renter mv.
  • Begrænsning i adgangen til at investere selvpensioneringsmidler
  • Frigivelse.

Baggrunden for selvpensioneringskonti

Skatteministeren kunne efter den tidligere bestemmelse i PBL § 51 fastsætte regler om, at renter, bonus, udbytter efter LL § 16 A, afståelsessummer efter LL § 16 B, gevinst og tab omfattet af reglerne i kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdninger af værdipapirer, i forbindelse med en opsparings- eller forsikringsordning, ikke skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Denne adgang har skatteministeren benyttet til at fastsætte regler om selvpensioneringskonti i en bekendtgørelse.

Skatteministeren ændrede reglerne væsentligt med virkning fra den 2. juni 1998, fordi det ikke længere var muligt at oprette selvpensioneringskonti. Det skete ved BEK nr. 302 af 2. maj 2000. I bekendtgørelsen blev der fastsat regler, der skulle fremskynde ordningernes overgang til almindelige opsparingsordninger eller til ophævelse af ordningerne.

Med BEK nr. 1185 af 4. december 2009 om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998, er BEK nr. 302 af 2. maj 2000 ophævet med virkning fra den 1. januar 2010.

Ved L. 396 af 2. maj 2018 blev PBL § 51 ophævet således, at børneopsparingskonti og selvpensioneringskonti nu behandles særskilt i henholdsvis PBL §§ 51 og 51 A. PBL § 51 A om selvpensioneringskonti viderefører reglerne om selvpensioneringskonti i den dagældende PBL § 51.

Ved L. 396 af 2. maj 2018 blev skatteministerens adgang til at fastsætte regler om selvpensioneringskonti indskrænket til kun at fastsætte regler om overførsel til andre pengeinstitutter, overdragelse til eje eller pant, frigivelse ved kontohaverens død og udlodning til ægtefælle, jf. PBL § 51 A, stk. 4. Samtidig blev BEK nr. 1185 af 4. december 2009 ophævet ved BEK nr. 420 af 2. maj 2018 med virkning fra 4. maj 2018.

Oprettelse

Personer, der var fyldt 18 år, men ikke 50 år, kunne frem til 2. juni 1998 oprette én selvpensioneringskonto i et pengeinstitut omfattet af lov om banker og sparekasser. Kontoen skulle lyde på personens eget navn, og der skulle være aftalt et udbetalingstidspunkt, der tidligst kunne være 15 år efter oprettelsen, og hvor kontohaveren var fyldt 60 år. Samtidig med oprettelsen skulle personen underskrive en erklæring om, at der ikke var oprettet en tilsvarende konto andre steder.

Det er en forudsætning, at opsparingsordningen udelukkende har alderdomsforsørgelse til formål, Se PBL 51 A, stk. 1

Kravet om, at der skulle være aftalt et bestemt udbetalingstidspunkt, er ikke længere gældende.

Bemærk

Der kan ikke længere oprettes nye selvpensioneringskonti, men der kan fortsat indskydes på de selvpensioneringskonti, der allerede er oprettet.

Indskud

Der kan hvert år af kontohaveren efter eget valg indskydes beløb på kontoen dog maksimalt 3.000 kr. og kun indtil 40.000 kr. i alt (heri indgår ikke renter). Ved kontoens oprettelse skulle der være indskudt mindst 500 kr.

Renter mv.

Følgende indtægter, der tilskrives kontoen af indeståendet på selvpensioneringskontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst:

  • Renter
  • Udbytter efter LL § 16 A
  • Gevinst og tab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven
  • Gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdning af værdipapirer.

Afkastet beskattes i stedet efter PAL § 1, stk. 2.

Begrænsning i adgangen til at investere selvpensioneringsmidler

Ifølge § 24 i puljebekendtgørelsen (bek. nr. 2640 af 28. december 2021 om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter) gælder der fra 1. januar 2021 en række begrænsninger i adgangen til at investere midlerne fra et selvpensioneringsdepot.

Midler i særskilte depoter til brug for selvpension må pr. 1. januar 2022 ikke investeres i unoterede kapitalandele og i unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Se puljebekendtgørelsens § 24, stk. 3.

Midler i særskilte depoter til brug for selvpension må pr. 1. januar 2022 ikke investeres i unoterede andele i alternative investeringsfonde, med registeret hjemsted i et tredjeland.

Se puljebekendtgørelsens § 24, stk. 4.

Et pengeinstitut skal sørge for, at kunder, der i særskilte depoter til brug for selvpension, jf. stk. 3 og 4, har midler anbragt i unoterede kapitalandele eller unoterede andele i alternative investeringsfonde, afvikler disse inden 1. juli 2022.

Se puljebekendtgørelsens § 24, stk. 5, 2. pkt.

Er der den 1. juli 2022 fortsat placeret midler i de nævnte værdipapirer i selvpensioneringskontoen, anses selvpensioneringskontoen fra og med dette tidspunkt ikke for omfattet af denne bestemmelse.

Se PBL § 51 A, stk. 3, 3. pkt.

Frigivelse

Indeståendet på en selvpensioneringskonto, der stadig er virksom efter ophævelsen af BEK nr. 302 af 2. maj 2000, herunder tilskrevne renter mv., kan hæves når som helst. Se PBL § 51 A, stk. 3.

Indeståendet på selvpensioneringskontoen skal hæves på én gang. Hvis der sker delhævning af indeståendet, er selvpensioneringskontoen frigivet i sin helhed. Det indebærer, at kontoen herefter er en almindelig bankkonto.

Der kan dog ske delvise udbetalinger i form af udlodninger til kontohaveren af unoterede kapitalandele, af unoterede andele i alternative investeringsfonde, som forvaltes af en forvalter omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., og af unoterede andele i alternative investeringsfonde med registreret hjemsted i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået en aftale med på det finansielle område, fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

Selvom der sker en sådan delvis udbetaling, vil kontoen fortsat skulle behandles som en selvpensioneringskonto.

Se PBL § 51 A, stk. 3, 2. pkt.

Indtil indeståendet hæves, kan det hverken alene eller sammen med tilskrevne renter, udbytter mv. overdrages til eje eller pant. Indeståendet kan dog helt eller delvist udloddes til den anden ægtefælle ved skifte af fællesbo. Efter udlodning har den modtagende ægtefælle samme ret som ejeren til at hæve indeståendet plus renter mv.