Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for personers fradrag for indbetaling til fleksydelsesordningen samt reglerne for udbetaling og overførsel mv. fra ordningen.

Afsnittet indeholder:

 • Hvad er fleksydelse?
 • Personer omfattet af retten til fleksydelse
 • Fradrag
 • Udbetaling
 • Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag
 • Kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag i perioden 1. januar 2018-30. juni 2018 uden skat og delvist uden afgift
 • Kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag i perioden 2. april 2012-1. oktober 2012 uden skat og delvist uden afgift
 • Overførsel af fleksydelsesbidrag til pensionsordning
 • Indberetning til brug for fastsættelsen af størrelsen af fleksydelsen.

Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse er en tilbagetrækningsydelse, som personen kan få udbetalt, hvis han eller hun er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen og ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionsalderen.

Ordningen bliver administreret af kommunerne.

Fleksydelse minder meget om efterløn, og eventuelle perioder, hvor personen har betalt efterlønsbidrag til a-kassen, tæller med som anciennitet i fleksydelsesordningen.

Personer omfattet af retten til fleksydelse

Betingelserne for at overgå til fleksydelse fremgår af LBK nr. 222 af 12. februar 2021 med senere ændringer om fleksydelse (fleksydelsesloven). Betingelserne for at få fleksydelse er fastsat i fleksydelseslovens § 2.

Fradrag

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan en person, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, fratrække udgifter til bidrag til fleksydelsesordningen, der opkræves af Udbetaling Danmark efter fleksydelseslovens § 7. Se PBL § 49 B, stk. 1.

Det betyder, at bidrag til fleksydelsesordningen er fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag på linje med bidrag til arbejdsløshedsforsikring og til efterlønsordningen. Bidraget kan ikke fratrækkes i den personlige indkomst.

Udbetaling

Udbetaling af fleksydelse sker med udgangspunkt i fleksydelseslovens kapitel 5. Udbetalingen medregnes i den skattepligtige personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Udbetalingen er A-indkomst. Se KSL § 43, stk. 2, litra c, og KSL BEK § 18, nr. 3.

Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

Tilbagebetaling i forbindelse med førtidspension, seniorpension, tidlig pension eller dødsfald (afgift)

En person, eller boet efter personen, kan anmode om kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidraget

 • efter tilkendelse af førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning. Se fleksydelseslovens § 31, stk. 2, nr. 1, eller
 • efter dødsfald inden retten til fleksydelse er udløbet, jf. fleksydelseslovens § 22, stk. 2. Se fleksydelseslovens § 31, stk. 4.

Skattemæssig behandling

Ved tilbagebetaling betales en afgift på 30 pct. Se PBL § 49 B, stk. 2.

Før afgiftsberegningen afrundes det afgiftspligtige beløb ned til det nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Er beløbet mindre end 100 kr., skal der ikke betales afgift. Se PBL § 49 B, stk. 6.

Der betales afgift, selv om personen ikke har været skattepligtig her til landet i den periode, hvor indbetalingen af bidragene til fleksydelsesordningen har fundet sted. Se PBL § 49 B, stk. 7.

Det er den eller dem, der efter lov om fleksydelse er berettiget til tilbagebetalingen, der skal betale afgiften. Afgiften tilbageholdes af den, der står for tilbagebetalingen, og den afgiftspligtige underrettes om tilbageholdelsen.

Reglerne om Skattestyrelsens tilsyn med afgiftsberegningen og modtagerens klageadgang over afgiftsberegningen, anvendes på afgiftsberegningen. Se PBL § 39. Tilsvarende gælder reglerne om straf for urigtig selvangivelse mv. for oplysninger, der afgives til brug for afgiftsberegningen, herunder oplysninger afgivet til forsikringsselskaber, pengeinstitutter mv. Se PBL § 38, stk. 6.

Bemærk

Se nedenfor om muligheden for i perioden den 1. januar 2018 til den 30 juni 2018 og den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012 at få fleksydelsesbidrag tilbagebetalt kontant uden skat og delvist uden afgift.

Tilbagebetaling på grund af andre forhold (særlig indkomstbeskatning)

En person kan anmode om kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidraget mod at betale en særlig indkomstskat i stedet for afgift, når

 • personen har nået fleksydelsesalderen, er udmeldt af fleksydelsesordningen og skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse. Se fleksydelseslovens § 31, stk. 2, nr. 2
 • personen emigrerer og skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse. Se fleksydelseslovens § 31, stk. 2, nr. 3
 • tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange højeste sygedagpengesats, og personen skriftligt har fravalgt muligheden for at modtage fleksydelse. Se fleksydelseslovens § 31, stk. 2, nr. 4.
 • personen har indbetalt fleksydelsesbidrag og har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, uden at have fået fleksydelse. Se fleksydelseslovens § 31, stk. 3.

I stedet for at få bidraget udbetalt kontant, kan personen vælge at få bidraget overført til en ordning omfattet af PBL kapitel 1, herunder en udenlandsk pensionsordning, der er godkendt af Skattestyrelsen efter PBL § 15 C. Se lov om fleksydelse § 31, stk. 1, og PBL § 49 B, stk. 5. Hvis overførsel sker til en pensionsordning, der ikke er godkendt efter PBL § 15 C, skal det overførte beløb medregnes til den skattepligtige indkomst og beskatningen sker efter reglerne i PBL § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt. Se PBL § 49 B, stk. 5. Se afsnit C.A.10.4.1.2.4 om overførsel af efterlønsbidrag til pensionsordning.

Skattemæssig behandling

Fleksydelsesbidraget medregnes i alle situationer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se PBL § 49 B, stk. 3, 1. pkt.

Beskatningen sker efter PBL § 49 B, stk. 3, efter reglerne i PBL § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt., det vil sige med

 • satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8, og
 • satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontant udbetalte fleksydelsesbidrag medregnes i den skattepligtige indkomst.

For fleksydelsesbidrag, der er fratrukket til og med indkomståret 2001, anvendes dog satsen for indkomstskat efter PSL § 6, satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8 og satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat.

For begrænset skattepligtige personer, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9-27, eller stk. 2, anvendes beskatningsprocenten efter PSL § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.

Administration

Udbetaling Danmark har overtaget administrationen af fleksydelsesloven fra kommunerne. Se fleksydelseslovens § 36.

Når en person anmoder Udbetaling Danmark om kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag som nævnt i PBL § 49 B, stk. 3, eller om overførsel af fleksydelsesbidrag til en udenlandsk pensionsordning som nævnt i PBL § 49 B, stk. 5, skal Udbetaling Danmark henvende sig til Skattestyrelsen. Se BEK nr. 709 af 21. juni 2007 om fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag § 2.

Skattestyrelsen skal opgøre den del af den kontante tilbagebetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til skatten opgjort efter reglerne i PBL § 49 B, stk. 3, jf. PBL § 49 A, stk. 3, og meddele Udbetaling Danmark A-skattebeløbet.

Udbetaling Danmark kan først udbetale fleksydelsesbidraget eller overføre fleksydelsesbidraget til en udenlandsk pensionsordning, når den har modtaget meddelelse fra Skattestyrelsen om A-skatten.

Udbetaling Danmark skal indeholde A-skatten uden brug af skattekort eller bikort. Udbetaling Danmark skal i stedet indeholde den del af den kontante udbetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til den A-skat, som Skattestyrelsen har givet besked om.

Udbetaling Danmark skal indbetale A-skatten til Skattestyrelsen efter samme regler, som gælder for anden indeholdt A-skat.

Bemærk

Se nedenfor om muligheden for i perioden den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018 og den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012 at få fleksydelsesbidrag tilbagebetalt kontant uden skat og delvist uden afgift.

Kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag i perioden 1. januar 2018-30. juni 2018 uden skat og delvist uden afgift

I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 kan personer, der er med i fleksydelsesordningen, anmode om at få fleksydelsesbidraget tilbagebetalt kontant skatte- og afgiftsfrit. Dog skal der svares afgift på 30 pct. af bidrag, der er indbetalt for en periode efter den 22. juni 2017.

En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage efter § 31 i lov om fleksydelse, har således ret til at få fleksydelsesbidraget tilbagebetalt kontant efter § 4 i lov nr. 1671 af 26. december 2017.

Det er en betingelse for udbetaling, at

 • personen ikke har nået folkepensionsalderen eller er overgået til fleksydelse
 • personen skriftligt fravælger fleksydelsesordningen, og
 • Udbetaling Danmark har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018.

Dog kan Udbetaling Danmark i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling modtages efter ansøgningsfristens udløb, hvis ansøgningen er modtaget af Udbetaling Danmark senest den 30. september 2018.

Et dødsbo efter en person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag kan ikke ansøge om skattefri udbetaling.

Beskæftigelsesministeren er bemyndiget til efter forhandling med Beskæftigelsesrådet at fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved ansøgning om skatte- og afgiftsfri tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag. Se bekendtgørelsen nr. 1712 af 26. december 2017.

Udbetaling Danmark skal informere de personer, som Udbetaling Danmark har registret med indbetalte fleksydelsesbidrag, om de nye regler og muligheden for at få deres fleksydelsesbidrag tilbagebetalt kontant.

Den særlige mulighed for skatte- og afgiftsfri udbetaling afskærer ikke personen fra i stedet at få fleksydelsesbidraget tilbagebetalt mod betaling af skat eller afgift efter PBL § 49 B, stk. 2 eller 3, efter de almindelige udbetalingsregler i § 31, jf. 32 i lov om fleksydelse.

Kontant tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag i perioden 2. april 2012-1. oktober 2012 uden skat og delvist uden afgift

I perioden fra og med den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012 kan personer, der er med i fleksydelsesordningen, anmode om at få fleksydelsesbidraget tilbagebetalt kontant skatte- og afgiftsfrit. Dog skal der svares afgift på 30 pct. af bidrag, der er indbetalt for en periode efter den 15. maj 2011.

En person, som har indbetalt fleksydelsesbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage efter § 31 i lov om fleksydelse, har således ret til at få fleksydelsesbidraget tilbagebetalt kontant efter § 3 i lov nr. 1367 af 28. december 2011, som er indarbejdet i LBK nr. 1121 af 17. september 2015 om fleksydelse, kapitel 10 om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser.

Det er en betingelse for udbetaling, at

 • personen ikke har nået fleksydelsesalderen
 • personen skriftligt fravælger fleksydelsesordningen, og
 • Udbetaling Danmark har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012.

Beskæftigelsesministeren er bemyndiget til efter forhandling med Beskæftigelsesrådet at fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved ansøgning om skatte- og afgiftsfri tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag. Se Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 16 af 21. februar 2012 om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og kommunernes vejledning.

Alle under 60 år, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, bliver i perioden frem til april 2012 kontaktet af deres kommune med information om de nye regler og muligheden for at få deres fleksydelsesbidrag tilbagebetalt kontant.

Den særlige mulighed for skatte- og afgiftsfri udbetaling afskærer ikke personen fra i stedet at få fleksydelsesbidraget tilbagebetalt mod betaling af skat eller afgift efter PBL § 49 B, stk. 2 eller 3, efter de almindelige udbetalingsregler i § 31, jf. 32 i lov om fleksydelse.

Overførsel af fleksydelsesbidrag til pensionsordning

En person, der har indbetalt fleksydelsesbidrag, og som skriftligt fravælger muligheden for at modtage fleksydelse, kan få det indbetalte bidrag tilbage, hvis personen anmoder Udbetaling Danmark om det, inden retten til fleksydelse ophører jf. fleksydelseslovens § 22, stk. 2. Se fleksydelseslovens § 31, stk. 1.

Bidraget skal i så fald som udgangspunkt overføres til en

 • pensionsordning omfattet af PBL kapitel 1 eller
 • en udenlandsk pensionsordning efter eget valg.

Overførsel efter disse regler er som udgangspunkt obligatorisk, hvis den, der anmoder om tilbagebetalingen, endnu ikke er fyldt 60 år.

Overførslen til en pensionsordning omfattet af kapitel 1, behandles ikke som en indbetaling til pensionsordningen, jf. PBL § 49 B, stk. 4, 1. pkt. Der sker derfor ingen beskatning af modtageren ved overførsel af fleksydelsesbidraget, ligesom der heller ikke gives fradrag for bidraget, når det indgår på pensionsordningen.

Tilsvarende gælder hvis fleksydelsesbidraget overføres til en udenlandsk pensionsordning, der er godkendt af Skattestyrelsen efter PBL § 15 C som omfattet af PBL kapitel 1.

Ved overførsel af fleksydelsesbidrag til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum betales der en afgift på 30 pct. af det overførte beløb. Uden reglen ville fleksydelsesbidraget senere kunne udbetales skatte- og afgiftsfrit, hvilket ikke er hensigten. Se PBL § 49 B, stk. 4, 2. pkt.

Ved overførsel til en bestående eller nyoprettet udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt af Skattestyrelsen efter PBL § 15 C, medregnes det overførte beløb i den skattepligtige indkomst. Se PBL § 49 B, stk. 5. Beskatningen sker efter reglerne i PBL § 49 A, stk. 3, 2.-4. pkt., jf. PBL § 49 A, stk. 5. Se om denne beskatning under afsnit C.A.10.4.1.2.3 om tilbagebetaling af efterlønsbidrag omfattet af PBL § 49 A, stk. 3 (særlig form for indkomstbeskatning).

Indberetning til brug for fastsættelsen af størrelsen af fleksydelsen

De nærmere regler for indberetning af pensioner til brug for opgørelsen af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse fremgår af BEK nr. 1205 af 13. december 2012.

Se også

Se også afsnit C.A.10.4.1.2.5 om efterløn, fordi reglerne for indberetning af fleksydelse er de samme som for efterløn.