åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overførsel af pensionsordninger til pensionsordninger i De Europæiske Fællesskaber, udbetaling og overførsel af pensionsrettigheder fra De Europæiske Fællesskaber til en anden pensionsordning og for tilbageførsel af beløb, der er overført til De Europæiske Fællesskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Overførsel af pensionsordninger til De Europæiske Fællesskaber
  • Udbetaling og overførsel af pensionsrettigheder fra De Europæiske Fællesskaber til en anden pensionsordning
  • Tilbageførsel af et beløb, der tidligere er overført til De Europæiske Fællesskaber.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Overførsel af pensionsordninger til De Europæiske Fællesskaber

Overførsel af en dansk pensionsordning til en pensionsordning i De Europæiske Fællesskaber kan ske skatte- og afgiftsfrit.

Personer, der den 1. januar 1973 eller senere er ansat efter vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, kan overføre deres pensionsordninger til en ordning for samme person oprettet efter vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, uden at overførslen skattemæssigt behandles som ud- og indbetaling. Se PBL § 41, stk. 5, 1. pkt.

Disse pensionsordninger kan overføres til en pensionsordning i De Europæiske Fællesskaber:

  • Pensionsordninger med løbende udbetalinger
  • Rateforsikringer
  • Rateopsparingsordninger
  • Kapitalforsikringer i pensionsøjemed
  • Opsparing i pensionsøjemed.

I forbindelse med overførslen af pensionsrettigheder til Fællesskabernes pensionsordning skal pensionsopspareren udfylde en blanket 07.014, der samtidig giver EU-kommissionen fuldmagt til at indbetale udtrædelsesgodtgørelsen til Danmarks Nationalbank.

Udbetaling og overførsel af pensionsrettigheder fra De Europæiske Fællesskaber til en anden pensionsordning

Ret til pension fra De Europæiske Fællesskabers pensionsordning forudsætter ansættelse i 10 år.

Hvis en EU-tjenestemand ansat i EU før det 63. år udtræder af tjenesten af andre grunde end død eller invaliditet, har tjenestemanden, hvis tjenestetiden er mindre end ét år, ret til, hvis tjenestemanden ikke har valgt overførsel til en pensionsordning som anført ovenfor, en udtrædelsesgodtgørelse. Udtrædelsesgodtgørelsen er som udgangspunkt tre gange det beløb, der er indeholdt af grundlønnen som alderspension.

Hvis en EU-tjenestemand fratræder tjenesten for at tiltræde en stilling i en organisation, administration eller udøver en lønnet virksomhed eller selvstændig erhvervsvirksomhed, som Fællesskaberne har en aftale med, har tjenestemanden ret til at få overført den aktuarmæssige modværdi af de pensionsrettigheder, som vedkommende har erhvervet i EU, til denne organisations, eller administrations pensionskasse, eller til den pensionskasse, hvori vedkommende erhverver pensionsrettigheder på grundlag af sin lønnede virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

Overførsel af modværdien af de optjente pensionsrettigheder ved ansættelsen i EU til en dansk pensionsordning har ingen skattemæssige konsekvenser for EU-tjenestemanden.

Indbetalingerne til EU's pensionsordning er skattebegunstigede for EU-tjenestemanden, idet der gælder bortseelsesret for disse indbetalinger i grundlaget for skatten til fordel for EU. Efter PBL § 18, stk. 8, kan der kun foretages fradrag for indbetalinger ved overførsel fra en anden skattebegunstiget pensionsopsparing, som ikke er omfattet af PBL, kapitel 1, hvis overførslen har skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for den pågældende person. Da overførslen af modværdien af de optjente pensionsrettigheder ikke har skattemæssige konsekvenser for den pågældende person hverken ved udbetalingen fra EU eller ved overførslen til den danske pensionsordning, er der ikke fradrag for indskud efter PBL, kapitel 1, ved overførslen.

Indbetalinger til EU's pensionsordning er skattebegunstigede for EU-tjenestemanden, idet indbetalingerne er sket før der er indeholdt skat til fordel for EU af den resterende løn. Som følge heraf skal der betales skat ved udbetaling fra en pensionsordning, der er oprettet ved overførsel af modværdien af de pensionsrettigheder, der er optjent under ansættelsen ved EU. Se også SKM2020.65.SR.

Udbetalinger fra en PBL § 53 A-ordning, hvor indbetalinger har været fritaget for beskatning i Danmark eller i udlandet, er ligeledes skattepligtige, jf. PBL § 53 A, stk. 5.

Tilbageførsel af et beløb, der tidligere er overført til De Europæiske Fællesskaber

Tilbageførsel af et tidligere til EU overført beløb med tilskrevne renter og bonus m.v. til en pensionsordning for samme person behandles ikke som udbetaling og indbetaling. Se PBL § 41, stk. 5, 2. pkt.

Det er en betingelse, at det tilbageførte beløb indbetales til en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Modtager EU-tjenestemanden en udtrædelsesgodtgørelse fra EU's pensionsordning, skal Kommissionen indbetale den del af godtgørelsen, der stammer fra det overførte beløb med tilskrevne renter og bonus, til den danske stat. Beløbet indbetales på en konto i Danmarks Nationalbank. Se PBL § 41, stk. 6, 1. pkt. Beløbet forrentes af den danske stat med den til enhver tid gældende rentesats for den danske stats indskud i Nationalbanken, indtil beløbet bliver overført eller udbetalt.

EU-tjenestemanden kan vælge at overføre det tilbageførte beløb til en bestående eller nyoprettet pensionsordning med løbende udbetalinger eller at få godtgørelsen udbetalt.

Har EU-tjenestemanden ikke inden 3 måneder efter indbetalingen af udtrædelsesgodtgørelsen til Nationalbanken valgt, hvad han eller hun vil gøre, bliver godtgørelsen udbetalt.

Når beløbet bliver udbetalt skal der altid betales en afgift. Afgiften er 60 pct., uanset indbetalingstidspunktet for bidragene. Ved udbetaling efter den tidligere ejers død skal der dog betales en afgift på 40 pct. af det udbetalte beløb.

Landsskatteretten anså PBL § 29 for at indeholde hjemmel til at pålægge afgift af overskydende udbetalt beløb fra en oprindelig dansk pensionsordning. Se SKM2006.63.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.63.LSR

Klageren blev pensioneret fra EU-kommissionen i 1991, og løbende udbetaling af EU's pensionsordning begyndte. Senere blev klageren opmærksom på muligheden for at overføre den danske pensionskasseordning til EU-pensionsordningen. Indeståendet blev herefter i overensstemmelse med vedtægten for EF-tjenestemænd overført til EU-pensionsordningen. Da det overførte beløb imidlertid var større end det, der var nødvendigt til at sikre en maksimal udnyttelse af anciennitetsgodtgørelsen, blev det overskydende beløb efter EU-kommissionens praksis udbetalt til klagerens danske bankkonto til fri rådighed på samme måde som EU-pensionen. Landsskatteretten afgjorde, at klagerens danske pensionsordning var ophørt på tidspunktet for klagerens udtræden af pensionskassen i forbindelse med overførslen af pensionsordningen til EU. Landsskatteretten bemærkede, at klageren frivilligt overførte den danske pensionsordning for at tilkøbe højere pensionsret fra EU. EU-kommissionen udbetalte beløbet, fordi værdien af klagerens danske pensionsordning oversteg maksimum for, hvad der maksimalt kunne overføres til og modtages fra EU-pensionsordningen. Det fulgte af EU-retten, at klageren havde en ubetinget ret til fri udbetaling af et overskydende beløb efter overførsel til EU af det fulde indestående på klagerens oprindelige pensionsordning. Herefter var engangsudbetalingen en udbetaling fra en pensionsordning omfattet af PBL § 29, som der skal betales en afgift af.

Skatterådet

SKM2020.65.SR

Spørger ønskede at vide, om pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold, er objektivt skattefritaget ved den endelige udbetaling.

 Skatterådet kunne ikke bekræfte, at pensionsmidler optjent under EU-ansættelsesforhold er objektivt skattefritaget. Objektiv skattefritagelse forudsætter, at man har været ansat i EU i mindst 10 år, hvilket Spørger ikke havde. Ved overførsel af midler fra Fællesskabernes pensionsordning til en dansk pensionsordning med løbende udbetalinger og efterfølgende udbetaling af herfra, vil udbetalingen således blive beskattet.