Afsnittet handler om:

  • Udbetalinger
  • Overførsel til anden pensionsordning.

Udbetalinger

Udbetalinger af ophørspension følger de almindelige regler for udbetaling af ratepensioner og alderspension. Se afsnit C.A.10.2.2.4 og C.A.10.2.1.4 om disse regler.

Der er dog to undtagelser:

  • Udbetalinger fra ratepensioner efter PBL § 15 A kan tidligst begynde 5 år efter, at policen eller kontoen er oprettet. Se PBL § 8, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., og PBL § 11 A, stk. 1, nr. 4, 2. pkt. Fristen på 5 år er fjernet for andre ratepensioner.
  • Det er muligt at aftale, at sidste rate forfalder eller kan udbetales senere end 30 år efter, at den forsikrede eller kontohaveren har nået pensionsudbetalingsalderen. Se PBL § 15 A, stk. 5, 2. pkt., jf. PBL § 8, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., og § 11 A, stk. 1, nr. 4, 1. pkt. Som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 3 og 6, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for sidste rate med 5. år, dvs. fra 25 år til 30 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder

Skatterådet har i en sag bekræftet, at 5-årsfristen for hele pensionsordningen, som var en ratepension efter PBL § 11 A, løb fra den dag i 2010, hvor personen indbetalte første gang på ratepensionen. Se SKM2010.287.SR.

Begyndelsestidspunktet for 5-årsfristen bevares ud fra den første indbetaling på ratepensionen, selv om denne overføres til en anden ophørspensionsordning efter PBL § 41. Bortset herfra gælder 5-årsfristen for hver ophørspension for sig.

Overførsel til anden pensionsordning

Personen skal betale afgift, hvis han eller hun overfører fra en ratepensionsordning eller en ophørende alderspension til en anden rateordning eller ophørende alderspension, når den ene pensionsordning er omfattet af § PBL 15 A, mens den anden ikke er det. Se PBL § 41, stk. 1, nr. 3.

Baggrunden for den begrænsning er, at overførsel fra en ratepensionsordning eller en ophørende alderspension, der er omfattet af PBL § 15 A, til en ratepensionsordning eller ophørende alderspension, der ikke er omfattet af PBL § 15 A, ville kunne forhøje indbetalingerne på den fortsættende pensionsordning betydeligt i forhold til, hvad der er muligt efter de almindelige regler i PBL § 16, stk. 2, hvor der er et loft på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ over indbetalingerne.

Hvis der var fri adgang til at overføre fra en ratepensionsordning, der ikke var omfattet af PBL § 15 A, til en ratepensionsordning, der var omfattet af § PBL 15 A, ville det betyde, at det var muligt at udskyde udbetalingerne fra den ophørende ratepensionsordning i længere tid, end det er muligt efter de regler, der i øvrigt gælder for ordningen. Se punkt 2 i afsnittet ovenfor om udbetalinger og forfalds- eller udbetalingstidspunkt for sidste rate.