Indhold

Afsnittet handler om, hvilke krav der skal være opfyldt, for at opsparinger i pensionsøjemed er omfattet af reglerne i PBL, kapitel 1, §§ 12-13.

Afsnittet indeholder:

 • Krav til aftaler om opsparing i pensionsøjemed
 • Invalidesumsforsikring
 • Indsættelse af begunstigede
 • Opsparinger i pensionsøjemed oprettet før den 1. januar 1972.

Krav til aftaler om opsparing i pensionsøjemed

En opsparing i pensionsøjemed skal være oprettet inden det seneste udbetalingstidspunkt, der er 20 år efter opnåelse af pensionsudbetalingsalderen. Se afsnit (C.A.10.2.1.1.2.1) om pensionsudbetalingsalderen.

Efter PBL § 12, stk. 1, nr. 1 skal opsparingen være oprettet i

 • et pengeinstitut, som Finanstilsynet har givet tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet, eller
 • et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU, eller lande, som EU har indgået aftale med på det finansielle område (EØS-lande), udøver virksomhed her i landet gennem et fast driftssted, jf. § 30, stk. 1, ►4-6,8 og 9◄ i lov om finansiel virksomhed, eller
 • et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS udøver kreditinstitutvirksomhed, og som Skattestyrelsen har godkendt, eller
 • en anden institution inden for EU/EØS, som Skattestyrelsen har godkendt.

Opsparingen skal stå på en indlånskonto i pengeinstituttet mv. Opsparingen kan også foretages i en anden institution her i landet, fx en kapitalpensionsfond, der er godkendt af told- og skatteforvaltningen efter PBL § 12, stk. 1, nr. 1.

Aftalen om opsparingskontoen skal indeholde bestemmelser om, at kapitalen med påløbne renter skal udbetales til pensionsopspareren, og at udbetaling til pensionsopspareren tidligst må ske på det tidspunkt, hvor pensionsopspareren når

 • pensionsudbetalingsalderen, jf. PBL § 1 A , jf. ►PBL § 17 B◄ eller
 • en lavere pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet,

og senest 20 år efter, at han eller hun har opnået pensionsudbetalingsalderen. Se PBL § 12, stk. 1, nr. 3, som ændret ved lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 1, nr. 4, der med virkning fra 1. januar 2018 forlænger forfaldstidspunktet for seneste udbetaling med 5 år, dvs. fra 15 år til 20 år efter forsikredes pensionsudbetalingsalder.

Se også

Se også afsnit (C.A.10.2.1.1.2.1) om pensionsudbetalingsalderen og om lavere pensionsalder, der er godkendt af Skatterådet.

I aftalen skal der stå, at opsparingen skal udbetales, når pensionsopspareren dør. Se PBL § 12, stk. 1, nr. 2. Pensionsopspareren kan vælge at indgå aftale om, at udbetalingen af opsparingen kan ske på et tidligere tidspunkt, hvis han eller hun

 • får varig nedsat arbejdsevne, der giver ham eller hende ret til at modtage førtidspension efter lov om social pension, se også afsnit (C.A.10.2.5.4.2)
 • bliver ramt af en livstruende sygdom, se også afsnit (C.A.10.2.5.4.4)  .

Se PBL § 12, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

Er opsparingen i pensionsøjemed oprettet før den 1. maj 2007 skal aftalen indeholde bestemmelse om, at udbetaling til pensionsopspareren tidligst må ske ved det fyldte 60. år, medmindre Skatterådet har godkendt en lavere pensionsalder. Se ikrafttrædelsesbestemmelsen i Lov nr. 347 af 18. april 2007, § 4, stk. 4, som er ændret ved lov nr. 1278 af 16. december 2009, § 11

Invalidesumsforsikring

Der er mulighed for at oprette en invalidesumsforsikring i tilknytning til en opsparing i pensionsøjemed. Se PBL § 12, stk. 2, jf. § 10, stk. 2. Se mere om invalidesumsforsikringer i afsnit (C.A.10.2.5.1.4) .

Indsættelse af begunstigede

Pensionsopspareren har mulighed for at bestemme, hvem der skal have udbetalt opsparingen, hvis han eller hun dør inden opsparingen er kommet til udbetaling, ved at indsætte en begunstiget i aftalen om opsparingen.

Det er dog kun pensionsopsparerens

der kan indsættes som begunstigede. Se PBL § 12, stk. 1, nr. 4.

Har pensionsopspareren ikke indsat en begunstiget, tilfalder udbetaling fra opsparingen i pensionsøjemed de nærmest pårørende, men har pensionsopspareren udtrykkeligt bestemt, at der ikke skal være indsat begunstigede, tilfalder udbetaling fra opsparingen i pensionsøjemed pensionsopsparerens dødsbo. Se lov om visse civilretlige forhold mv. ved pensionsordninger i pengeinstitutter § 5 b (indsat ved lov nr. 516 af 6. juni 2007, § 2, nr. 5).

Se også

Afsnit C.A.10.2.5.2 om kravene til anbringelse af midlerne i en opsparing i pensionsøjemed.

Opsparinger i pensionsøjemed oprettet før den 1. januar 1972

En indlånskonto, der er oprettet før den 1. januar 1972, og som er omfattet af overgangsreglen i PBL § 13, bliver beskattet efter reglerne i PBL afsnit I, selv om alle de øvrige betingelserne i PBL § 12 ikke er opfyldt.

Overstiger indbetalingerne til en sådan ordning i 1972 eller senere år det højeste beløb, der har været indbetalt som løbende bidrag i nogle af årene 1969-1971, skal ordningen for det overskydende beløbs vedkommende opfylde betingelserne i PBL § 12. Der skal derfor enten oprettes en ny konto for det overskydende beløb, eller også skal hele den oprindelige ordning ændres, så den opfylder betingelserne i PBL § 12.