Indhold:

Dette afsnit beskriver, hvilke overgangsregler der gælder som følge af indførelsen af et loft for indbetalinger på ratepensioner og ophørende alderspensioner på 100.000 kr. fra og med indkomståret 2010 og nedsættelsen af loftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. fra og med indkomståret 2012.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Pensionsordninger med en indbetalingsperiode på 10 år eller mere
 • Pensionsordninger med en indbetalingsperiode på under 10 år
 • Kollektive pensionsordninger
 • Ordninger for selvstændigt erhvervsdrivende
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

I 2009 blev der indført et loft på 100.000 kr. for indbetaling med fradragsret til rateforsikring, ratepension i pensionsøjemed og ophørende alderspension. Loftet fik virkning fra og med indkomståret 2010. Se lov nr. 412 af 29. maj 2009. Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om loftet. Samtidig bortfaldt reglerne i PBL § 18 om fordeling af fradrag ud over 10 år for indbetalinger til disse ordninger (dvs. for rateforsikringer mv. oprettet uden for ansættelsesforhold) og reglerne i PBL § 18 A om efterbeskatning ved nedsættelse eller standsning af indbetalinger på disse ordninger. Se afsnit C.A.10.2.2.3.5 om fradragsregler for 2009 og tidligere.

Loftet er efterfølgende blevet nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nedsættelsen har virkning fra og med indkomståret 2012. Se lov nr. 1378 af 28. december 2011. Loftet reguleres årligt efter reguleringstallet i PSL § 20.

Der gælder en række overgangsregler for ordninger, der er oprettet uden for ansættelsesforhold og før lovens fremsættelse den 22. april 2009, samt for ordninger, der er oprettet den 22. april 2009 eller senere, men inden 1. januar 2010. Ændringerne har desuden gjort det nødvendigt at have overgangsregler for ordninger, der er oprettet i ansættelsesforhold, hvor indbetalingen til de ansattes pensionsordninger følger af obligatoriske kollektive overenskomster. Se overgangsreglerne i lov nr. 412 af 29. maj 2009, § 3, stk. 9-13, og lov nr. 1378 af 28. december 2011 § 4, stk. 4 - 6.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at en efterlevende ægtefælle, der efter PBL § 18, stk. 7, kan fortsætte afskrivningen på sin afdøde ægtefælles ratepensionsindskud foretaget før den 22. april 2009, samtidigt kan indskyde op til ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ årligt på sin egen ratepension med fradragsret efter PBL § 18, stk. 1 og 2, eller bortseelsesret efter PBL § 19, stk. 1.

Det er nødvendigt at skelne imellem, om

 • indbetalingsperioden er på 10 år eller mere, eller
 • den er på under 10 år.

Pensionsordninger med en indbetalingsperiode på 10 år eller mere

Pensionsaftalen er oprettet før den 22. april 2009

Overgangsreglen i § 3, stk. 9, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 sammenholdt med § 4, stk. 5, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 drejer sig om aftalte indbetalinger, der overstiger loftet på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ (tidligere 50.000/100.000 kr.) efter PBL § 16, stk. 2.

Eksempel

Hvis det er aftalt, at der skal indbetales fx 150.000 kr. årligt i 10 år, kunne der fratrækkes 150.000 kr. i 2009. I 2010 og 2011 har der kun kunnet fratrækkes 100.000 kr., og fra og med indkomståret 2012 kan der kun fratrækkes 50.000 kr. I ►2024◄ dog ►63.100 kr.◄

Overgangsreglen i § 3, stk. 9, der består uændret, nu blot med udgangspunkt i det nedsatte loft på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄, giver herefter følgende valgmuligheder:

Valgmulighed

Fradragsret

Sker der stadig omregning af tidligere års fradrag og efterbeskatning ved nedsættelse eller ophør af indbetaling efter PBL § 18 A?

Særligt om beskatning af udbetalinger

Pensionsopspareren kan nedsætte eller stoppe indbetalingerne til ratepensionen/den ophørende alderspension helt eller delvist, hvis det er muligt efter aftalen.

Får ikke betydning for de fradrag, der er foretaget i tidligere indkomstår.

§ 18 A anvendes ikke længere i denne situation.

 

Pensionsopspareren kan indbetale det overskydende beløb på 100.000 kr. hvert af de følgende indkomstår på en livsvarig alderspension.

Pensionsopspareren får fradrag for alle 150.000 kr. i de følgende indkomstår.

§ 18 A anvendes ikke, selvom pensionsopspareren senere efter opdelingen bliver nødt til at nedsætte eller standse indbetalingerne til den livsvarige alderspension.

 

Pensionsopspareren kan fortsætte med at indbetale 150.000 kr. til ordningen årligt.

Der er ikke fradragsret for beløb, der overskrider beløbsgrænsen på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ årligt. Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen.

Anvendes ikke.

De ►86.900 kr. (2023: 89.100 kr.)◄ som der ikke gives fradrag for, kan

 • udbetales eller over­føres til en anden kapitel 1-pensions­ord­ning afgiftsfrit (se PBL § 21 A, stk. 2, sammenholdt med PBL § 32) eller
 • udbetales skattefrit, når ordningen engang kommer til ratevis udbetaling, (se PBL § 20, stk. 4.) 

Det er dog en forudsætning, at pensionsopspareren/den begunstigede på det tidspunkt kan dokumentere, at der ikke har været fradrag for beløbet.

Pensionsaftalen er oprettet den 22. april 2009 eller senere

Pensionsopspareren har følgende muligheder:

Valgmulighed

Konsekvenser for fradragsretten

Sker der stadig omregning af tidligere års fradrag og efterbeskatning ved nedsættelse eller ophør af indbetaling efter PBL § 18 A?

Særligt om beskatningen af udbetalinger

Pensionsopspareren kan indsætte den del af den aftalte indbetaling, der overstiger ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄, på en livsvarig alderspension. Han eller hun kan ikke indbetale eller overføre til en anden pensionsordning omfattet af PBL kap. 1, da PBL § 21 A, stk. 2, ikke gælder her.

Pensionsopspareren bevarer fradragsretten i 2010 og følgende år for det overskydende beløb.

§ 18 A anvendes fortsat ved en evt. nedsættelse eller ophør af indbetalingerne på alderspensionen på et tidspunkt, hvor der endnu ikke har været indbetalt i 10 år. Se afsnit C.A.10.2.2.3.5 om fradragsregler for 2009 og tidligere.

Reglerne om en indbetalingsperiode på under 10 år anvendes herefter.

 

Pensionsopspareren kan fortsætte de fulde aftalte indbetalinger.

Der er ikke fradragsret for det overskydende beløb, der overskrider beløbsgrænsen på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ årligt. Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen.

Anvendes ikke.

Det beløb, som pensionsopspareren ikke har fået fradrag for, beskattes ikke, når ordningen kommer til udbetaling, hvis pensionsopspareren/den begunstigede på det tidspunkt kan dokumentere, at der ikke er opnået fradrag for beløbet. Se PBL § 20, stk. 4.

Pensionsopspareren kan hverken få det overskydende beløb udbetalt nu eller overført til en anden kapitel 1-pensionsordning uden betaling af afgift, da hverken PBL § 21 A, stk. 2 eller PBL § 32 gælder i denne situation.

Bemærk

§ 4, stk. 6, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 indeholder en ny overgangsregel for ordninger, som er oprettet fra den 22. april 2009 til den 31. december 2009. Overgangsreglen medfører, at indbetalinger på rateordningen/den ophørende alderspension kan nedsættes med forskellen mellem det hidtidige loft på 100.000 kr. og det nedsatte loft på 50.000 kr. , uden at det medfører skattemæssige konsekvenser, dvs. omberegning og efterbeskatning efter den tidligere regel i PBL § 18 A. Indbetalingerne kan ikke sættes lavere end til det nedsatte loft på 50.000 kr. Det er også muligt at få forskelsbeløbet udbetalt eller overført til en anden pensionsordning efter reglerne i PBL § 21 A, stk. 2, dvs. uden at der skal betales afgift i den forbindelse.

Eksempel 1

Pensionsopspareren har den 1. august 2009 oprettet en ratepension med en indbetalingsperiode på 10 år, hvor der årligt skal indbetales 125.000 kr. Som følge af overgangsreglen i § 3, stk. 9, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 har pensionsopspareren i 2010 opdelt sin indbetaling, så der fra 2010 indbetales 100.000 kr. på ratepensionen og 25.000 kr. på en livsvarig alderspension. I den resterende indbetalingsperiode 2012-2018 vil han eller hun have fradrag for indbetalingen på ratepensionen på 50.000 kr., mens det overskydende beløb på 75.000 kr. kan indskydes på den livsvarige alderspension.

Pensionsopspareren kan som følge af overgangsreglen i § 4, stk. 6, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 alternativt vælge at nedsætte indbetalingen til ratepensionen til 50.000 kr. og nøjes med fortsat at indbetale 25.000 kr. på den livsvarige alderspension uden omberegning og efterbeskatning af fradragsfordelingsbeløb efter den tidligere regel i PBL § 18 A. Pensionsopspareren kan også vælge at fortsætte med at indbetale det overskydende beløb, dvs. 50.000 kr., på ratepensionen, blot uden fradragsret. Til gengæld vil beløbet til sin tid heller ikke blive beskattet ved udbetaling. Som følge af overgangsreglen i § 4, stk. 6, kan beløbet efterfølgende afgiftsfrit blive udbetalt eller overført til en anden pensionsordning efter PBL § 21 A, stk. 2.

Eksempel 2

Pensionsopspareren har den 1. juli 2009 oprettet en ratepension med en indbetalingsperiode på 10 år, hvor der årligt skal indbetales 80.000 kr. Efter overgangsreglen i § 4, stk. 6, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 kan pensionsopspareren vælge at nedsætte indbetalingen til ratepensionen til 50.000 kr. - men ikke lavere - uden omberegning og efterbeskatning af fradragsfordelingsbeløb efter den tidligere regel i PBL § 18 A. Pensionsopspareren kan også vælge at fortsætte med at indbetale det overskydende beløb, dvs. 30.000 kr., på ratepensionen, blot uden fradragsret. Til gengæld bliver beløbet til sin tid ikke beskattet ved udbetaling. Som følge af overgangsreglen i § 4, stk. 6, vil dette beløb efterfølgende afgiftsfrit kunne blive udbetalt eller overført til en anden pensionsordning efter PBL § 21 A, stk. 2.

Pensionsordninger med en indbetalingsperiode på under 10 år

Pensionsaftalen er oprettet før den 22. april 2009

Hvis der er oprettet en ratepension eller ophørende alderspension før den 22. april 2009, enten med et engangsindskud eller med en betalingsperiode, der er kortere end 10 år, så er fradraget for det indbetalte beløb blevet fordelt over 10 år. Der skal skelnes mellem, om betalingsperioden udløber i 2009 eller senere.

Indbetalingsperiode senest i 2009

Overgangsreglen står i § 3, stk. 10, i lov nr. 412 af 29. maj 2009. Reglen er ikke ændret ved nedsættelsen af det årlige loft fra 100.000 kr. til 50.000 kr. ved lov nr. 1378 af 28. december 2011 med virkning fra og med indkomståret 2012. Reglen giver fortsat pensionsopspareren mulighed for at vælge et forhøjet fradrag på op til 100.000 kr. ved fradragsfordelingsbeløb fra "gamle" indskud, indtil disse er fratrukket fuldt ud.

Reglen medfører, at hvis

 • der er foretaget et engangsindskud i 2009 eller tidligere, eller
 • indbetalingsperioden er ophørt senest i 2009,

så har pensionsopspareren følgende muligheder for at anvende de 1/10-fradrag, der ikke er benyttet:

1/10-fradraget er større end 100.000 kr. årligt:

Fradrag for indskuddet/-ene

Yderligere indbetalinger med fradrag

Pensionsopspareren kan fratrække indbetalingerne, som det oprindeligt var forudsat, indtil indbetalingerne er fratrukket fuldt ud.

Så længe 1/10-fradraget er større end ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ årligt, kan pensionsopspareren ikke indskyde yderligere på ratepensioner eller ophørende alderspensioner.

Se afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på ►63.100 kr.◄

Eksempel 1

Hvis ejeren har oprettet en indbetalingsaftale på 750.000 kr. i 4 år i 2006, vil ejeren i 2009 have indbetalt 3 mio. kr. Fra 2006 til 2015 kan ejeren fratrække 1/10 om året, det vil sige 300.000 kr. om året. Ejeren kan derfor først oprette en ny ratepension med fradrag på 52.400 kr. fra 2016.

Eksempel 2

Hvis ejeren har indskudt 2 mio. kr. i 2006 og har fratrukket 200.000 kr. i hvert af indkomstårene 2006-2009, kan han eller hun i 2010-2015 fortsat fratrække 200.000 kr. årligt. Ejeren kan dog ikke foretage yderligere fradrag for indskud på ratepension mv. før i indkomståret 2016.

Der er under visse forudsætninger fortsat fuldt fradrag for indbetalinger på en ratepensionsordning efter 2010, når ordningen oprindeligt er oprettet med indbetaling over 10 år, men alle indbetalinger (hele indbetalingsforpligtigelsen) er foretaget før tid. Indbetalingen kan i forhold til overgangsordningen skattemæssigt betragtes som et engangsindskud og behandles efter ændringsloven § 3, stk. 10. Se SKM2010.72.SR. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at tilsvarende ville gælde, hvor hele indbetalingsforpligtigelsen var foretaget efter den 22. april 2009.

1/10-fradraget er mindre end 100.000 kr. årligt:

Fradragsret for indskud

Yderligere indbetalinger med fradrag

Pensionsopspareren kan fratrække indbetalingerne, som det oprindeligt var forudsat, indtil indbetalingerne er fratrukket fuldt ud.

Hvis 1/10-fradraget er mindre end ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ kan pensionsopspareren foretage yderligere indbetalinger med fradragsret på rateopsparingsordninger eller ophørende alderspensioner op til maksimums­beløbet på 63.100 kr. (2023: 60.900 kr.).

I stedet for 1/10-fradraget kan pensionsopspareren vælge et årligt fradrag på 100.000 kr. (maximum-grænsen), indtil alle fradragsfordelingsbeløb fra "gamle" indskud er anvendt. Valget mellem 1/10-fradraget og 100.000 kr. foretages for det enkelte indkomstår og er ikke bindende for resten af fradragsperioden.

Der kan ikke indbetales yderligere på ratepension eller ophørende alderspension.

Eksempel 3

Hvis pensionsopspareren fx har oprettet en indbetalingsaftale på 200.000 kr. i 4 år i 2005, vil han i 2008 have indbetalt 800.000 kr. Fra 2005 til 2009 kan han fratrække 80.000 kr. om året. Det uudnyttede fradrag, der herefter er på 400.000 kr., kan han vælge at fratrække med 100.000 kr. om året i 2010-2013. Hvis han vælger at fratrække med 100.000 kr., så er der ikke mulighed for at foretage yderligere indbetalinger med fradragsret før i 2014.

I det maksimale fradragsbeløb på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ medregnes eventuelle indbetalinger på en ordning administreret af en arbejdsgiver. Rækkefølgen er prioriteret sådan, at der først foretages fradrag efter overgangsreglen, derefter kommer bortseelsesretten for et eventuelt arbejdsgiverindskud og til sidst fradrag for eventuelt private indskud.

Fradragsfordelingsbeløb fra "gamle" indskud, kan dog altid fradrages, uanset om de overstiger 100.000/►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄. Er fradragsfordelingsbeløbet højere end årets beløbsgrænse på 100.000 kr./►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄, er der fx ikke bortseelsesret for indkomstårets indskud til en arbejdsgiveradministreret ratepension eller ophørende alderspension, eller fradragsret for indkomstårets indskud på en privattegnet ratepension eller ophørende alderspension.

 • Arbejdsgiverordning rate 40.000 årligt
 • Privat engangsindskud rate 300.000 kr. i 2008

A. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen, så hele beløbsgrænsen på 100.000 kr. anvendes til forhøjelse af fradragsfordelingsbeløb:

Ind-komstår   Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-nings-beløb Arbejds-giverord-
ning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse
Beløb uden 
fradrag pga. 100.000/
50.000 kr.-grænsen
2008 30.000 14.500 40.000   84.500  
2009 30.000 16.000 40.000   86.000  
2010 46.000   0 54.000 100.000 40.000
2011 46.000   0 54.000 100.000 40.000
2012 9.500   40.000   49.500  
2013     40.000   40.000  
2014     40.000   40.000  
2015     40.000   40.000  

  

B. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen til at forøge fradragsfordelingsbeløb op til 100.000 kr. efter, at der er taget hensyn til årets indbetalinger på arbejdsgiverordninger:

Ind-komstår Fradrags-fordelings-
beløb
Opfyld-nings-
beløb
Arbejds-
giver-ordning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med
fradrag/ bortseelse
Beløb uden 
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen
 2008 30.000 14.500 40.000   84.500  
 2009 30.000 16.000 40.000   86.000  
 2010 46.000   40.000 14.000 100.000  
 2011 46.000   40.000 14.000 100.000  
 2012 46.000   4.000 43.500 93.500 36.000
 2013     40.000   40.000  
 2014     40.000   40.000  
 2015     40.000   40.000

 

Eksempel 2

 • Arbejdsgiverordning rate 40.000 kr. årligt
 • Privat engangsindskud rate 700.000 kr. i 2008

A. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen, så hele beløbsgrænsen på 100.000 kr. anvendes til forhøjelse af fradragsfordelingsbeløb: 

Ind-
komstår
Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-nings-
beløb
Arbejds-
giver-ordning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse 
Beløb uden
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen           
2008 70.000   40.000   110.000  
2009 70.000   40.000   110.000  
2010 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2011 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2012 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2013 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2014 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2015 60.000           0   60.000 40.000
2016     40.000   40.000  
2017     40.000   40.000

 

B. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen til at forøge fradragsfordelingsbeløb op til 100.000 kr. efter, at der er taget hensyn til årets indbetalinger på arbejdsgiverordninger: 

Ind-
komstår
Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-
nings-beløb
Arbejds-
giver-ordning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse
Beløb uden
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen            
2008 70.000   40.000   110.000  
2009 70.000   40.000   110.000  
2010 70.000   30.000   100.000 10.000
2011 70.000   30.000   100.000 10.000
2012 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2013 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2014 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2015 70.000           0 30.000 100.000 40.000
2016 20.000   30.000   50.000 10.000
2017     40.000   40.000  

 

Eksempel 3

 • Arbejdsgiverordning rate 40.000 kr. årligt
 • Engangsindskud 900.000 kr. i 2008

A. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen, så hele beløbsgrænsen på 100.000 kr. anvendes til forhøjelse af fradragsfordelingsbeløb: 

Ind-
komstår
Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-
nings-beløb
Arbejds-
giver-ordning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse
Beløb uden
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen            
2008 90.000   40.000   130.000  
2009 90.000   40.000   130.000  
2010 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2011 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2012 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2013 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2014 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2015 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2016 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2017 20.000   30.000   50.000 10.000
2018     40.000   40.000

 

B. Pensionsopspareren vælger at udnytte overgangsreglen til at forøge fradragsfordelingsbeløb op til 100.000 kr. efter, at der er taget hensyn til årets indbetalinger på arbejdsgiverordninger: 

Ind-
komstår
Fradrags-fordelings-beløb Opfyld-
nings-beløb
Arbejds-
giver-rodning
Udnyttelse af fradrags-
loftet på 100.000 kr.
Samlet be-
løb med fradrag/ bortseelse
Beløb uden
fradrag pga.
100.000/
50.000 kr.-grænsen                
2008 90.000   40.000   130.000  
2009 90.000   40.000   130.000  
2010 90.000   10.000   100.000 30.000
2011 90.000   10.000   100.000 30.000
2012 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2013 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2014 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2015 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2016 90.000   0 10.000 100.000 40.000
2017 40.000   10.000   50.000 30.000
2018     40.000   40.000

 

Sidste indbetalingsperiode efter 2009

Hvis pensionsopspareren har oprettet en indbetalingsaftale før den 22. april 2009, som er kortere end 10 år og indbetalingsperioden udløber i 2010 eller senere år, har han eller hun følgende muligheder. Se § 3, stk. 10, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

1/10-fradraget er større end ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ årligt

Valgmulighed

Konsekvens for fradragsretten

Sker der stadig omregning af tidligere års fradrag og efterbeskatning ved nedsættelse/ophør af indbetaling efter PBL § 18 A?

Særligt om beskatning af udbetalinger

Pensionsopspareren kan indbetale de resterende indskud fra den 1. januar 2010 og evt. følgende år på en livsvarig alderspension.

Fradragsretten for pensionsopsparerens indskud i 2010 og følgende år bevares.

§ 18 A anvendes ikke, selv om pensionsopspareren senere efter opdelingen bliver nødt til at nedsætte eller ophøre med disse indbetalinger.

 

Pensionsopspareren kan nedsætte eller stoppe sine indbetalinger til ratepension og ophørende alderspension, hvis aftalen gør det muligt.

 

§ 18 A anvendes ikke.

 

Pensionsopspareren kan fortsætte med at betale det aftalte beløb i de kommende indkomstår.

Pensionsopspareren har ikke fradragsret for beløb, der overstiger beløbsgrænsen på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄.

 

Det overskydende beløb beskattes ikke ved udbetalingen, forudsat pensionsopspareren/den begunstigede til den tid kan dokumentere, at der ikke er givet fradrag for beløbet, se PBL § 20, stk. 4.

Eksempel 1

Hvis pensionsopspareren fx har aftalt at indbetale 500.000 kr. årligt i perioden 2007-2011, dvs. i alt 2.500.000 kr., så bliver fradraget fordelt med 250.000 kr. om året i perioden 2007-2016. I perioden 2007-2009 fratrækkes derfor årligt 250.000 kr. eller i alt 750.000 kr. I samme periode er der indbetalt 1,5 mio. kr.

Pensionsopspareren kan vælge at foretage de to sidste indskud på i alt 1 mio. kr. på en livsvarig alderspension. Dermed vil han fortsat kunne fratrække 250.000 kr. årligt som planlagt. Fradraget for indbetalingen på 1 mio. kr. på en livsvarig alderspension anses at vedrøre de sidste år af fradragsfordelingsperioden, altså indkomstårene 2013-2016. Pensionsopspareren vil derfor fra 2013 igen kunne indbetale og fratrække op til fradragsloftet på 50.000 kr. på en ratepension eller ophørende alderspension.

Eksempel 2

Pensionsopspareren har indgået samme aftale som i eksempel 1. Hvis pensionsopspareren standser indbetalingerne i 2010 og 2011, vil han fortsat kunne fratrække 250.000 kr. årligt i 2010-2012, svarende til det resterende fradragsfordelingsbeløb på 750.000 kr.

1/10-fradraget er mindre end 100.000 kr. årligt:

Muligheder for fradrag

Pensionsopspareren kan fortsat fratrække endnu ikke fratrukne fradragsfordelingsbeløb i 2010 og senere efter de hidtidige regler, dvs. med 1/10 eller op til ►63.100 kr. (2023: 60.900)◄ årligt

Pensionsopspareren kan i stedet årligt fratrække 100.000 kr. i alt, indtil samtlige præmier og bidrag er fratrukket. Herved forkortes fradragsperioden. Valget er ikke bindende for de efterfølgende år.

Bemærk

Hvis pensionsopspareren i 2012 og fremover indbetaler yderligere beløb på en ratepension eller en ophørende alderspension, så indgår disse indbetalinger sammen med en arbejdsgivers eventuelle indbetalinger i opgørelsen af det maksimale fradrag på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄.

Aftalen oprettet den 22. april 2009 eller senere, men senest den 31. december 2009

Indbetalingen er større end 50.000 kr./100.000 kr. årligt

Hvis den samlede indbetaling var større end 100.000 kr. i 2010, så bortfalder overskydende fradrag for indbetalingen i 2010 og efterfølgende år, medmindre det overskydende beløb er blevet indbetalt eller overført til en livsvarig alderspension. Tilsvarende skal indbetalinger for de efterfølgende år deles op, så indbetalinger over 100.000 kr. og fra 2012 over 50.000 kr. indbetales på en livsvarig alderspension.

Pensionsopspareren har også kunnet bevare fradragsretten for et eventuelt uudnyttet fradrag for 2009 ved at overføre det overskydende beløb til en livsvarig alderspension. Overførslen skal være sket inden den 31. december 2009. Se § 3, stk. 11, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Eksempel 1

Pensionsopspareren har oprettet en aftale med sit pengeinstitut den 1. maj 2009 om at indbetale 500.000 kr. årligt i 6 år på en rateopsparing. De gamle regler gjaldt stadig i 2009, og fradraget for det samlede indskud på 3 mio. kr. skulle derfor fordeles over 10 år efter den dagældende bestemmelse i PBL § 18. Det betyder, at pensionsopspareren i 2009 kunne fratrække 300.000 kr. Pensionsopsparerens indbetaling i 2009 var 500.000 kr. Det resterende uudnyttede fradrag på 200.000 kr. skal derfor være overført/ indbetalt til en livsvarig alderspension inden den 31. december 2009, hvis han eller hun vil bevare det fulde fradrag.

Fradragsfordelings-beløbene for de efterfølgende indkomstår 2010-2019 bortfalder. Det gælder dog ikke, hvis de årlige indbetalinger på 500.000 kr. i perioden 2010-2014 deles op, så maksimalt 100.000 kr. i 2010 og 2011, 50.000 kr. i de efterfølgende år bliver indbetalt på ratepensionen/ophørende alderspension årligt, og resten bliver indbetalt på en livsvarig alderspension. Konsekvensen vil være, at det samlede bidragsbeløb på 3 mio. kr. kan fratrækkes med 300.000 kr. om året frem til og med 2019. Fra 2015 kan pensionsopspareren igen begynde at opspare på en ratepension eller ophørende alderspension med respekt af loftet på 51.700 kr.

Hvis pensionsopspareren blot fortsætter indbetalingerne til ratepensionen, så får han eller hun fradrag i 2010-2014 med 100.000 kr. pr. år i 2010 og 2011, 50.000 kr. i 2012 og 2013, 50.900 kr. i 2014. Pensionsopspareren vil derfor få fradrag for i alt 650.900 kr. Resten 2.3490.100 kr. får han eller hun ikke fradrag for. Til gengæld bliver det beløb, som pensionsopspareren ikke har fået fradrag for, ikke beskattet, når ordningen kommer til udbetaling. Det er dog en forudsætning, at pensionsopspareren/den berettigede på dette tidspunkt kan dokumentere, at han eller hun ikke har fået fradrag for beløbet. Se PBL § 20, stk. 4.

Hvis pensionsopspareren standsede indbetalingerne i 2010, så vil indbetalingen i 2009 på 500.000 kr. blive fordelt over 10 år, så fradraget i 2009 i stedet for 300.000 kr. vil være 50.000 kr. Pensionsopspareren vil derfor få sin indkomst forhøjet med forskellen 250.000 kr. (300.000 kr. - 50.000 kr.) plus et procenttillæg i indkomståret 2009 efter PBL § 18 A, som fortsat gælder i denne situation. Desuden bortfalder fradragsfordelings-beløbene for de efterfølgende år. Se § 3, stk. 11, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Det er hverken muligt at få udbetalt de beløb kontant, der ikke er givet fradrag for, eller at få overført beløbene til en anden pensionsordning omfattet af kapitel 1 uden at betale afgift. Det er, fordi hverken PBL § 21 A, stk. 2, eller PBL § 32 kan anvendes i denne situation. Se § 3, stk. 11, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Hvis indbetalingen blot nedsættes, så skal efterbeskatningsreglen i PBL § 18 A, der gjaldt før 2010, som udgangspunkt anvendes.

Overgangsreglen i § 4, stk. 6, i lov nr. 1378 af 28. december 2011 gør det dog muligt fra 2012 at nedsætte indbetalinger på rateordningen eller den ophørende alderspension med forskellen mellem det hidtidige loft på 100.000 kr. og det nedsatte loft på 50.000 kr. uden skattemæssige konsekvenser, dvs. uden omberegning og efterbeskatning efter den tidligere regel i PBL § 18 A. Indbetalingerne kan ikke sættes lavere end til det nedsatte loft.

Alternativt kan beløbet overføres til en anden pensionsordning efter reglerne i PBL § 21 A, stk. 2.

Indbetalingen er mindre end 100.000 kr. årligt

I denne situation gælder principielt det samme, som når indbetalingen er større end 100.000 kr. Situationen kan illustreres med følgende eksempler:

Eksempel 2 (indbetalingsperiode under 10 år)

Hvis pensionsopspareren fx den 1. maj 2009 har aftalt indbetaling af 75.000 kr. årligt i 4 år, vil det fordelte fradrag være 30.000 kr. i 2009. Hvis pensionsopspareren bruger opfyldningsfradraget fuldt ud, vil han eller hun fratrække 46.000 kr. Af de indbetalte 75.000 kr. mangler han eller hun derfor at få fradrag for 29.000 kr. Dette fradrag bortfalder, medmindre han eller hun indbetaler forskellen på en livsvarig alderspension inden den 31. december 2009. I 2010 og 2011 indbetaler han eller hun 75.000 kr. på en ratepension, som han eller hun får fradrag for. Pensionsopspareren har i denne situation mulighed for at foretage supplerende indbetaling på ratepension med 25.000 kr. i 2010 og 2011, men ikke i 2012. I 2012 må han eller hun dele indbetalingerne op og indbetale 25.000 kr. af de 75.000 kr. på en livsvarig alderspension, hvis han eller hun fortsat ønsker fradrag for dem. Pensionsopspareren kan også vælge at nedsætte indbetalingerne på ratepensionen til 50.000 kr. årligt uden skattemæssige konsekvenser.

Eksempel 3 (kapitalindskud)

Hvis pensionsopspareren fx har indskudt 300.000 kr. den 1. maj 2009, har han eller hun i 2009 fradrag for 1/10 af indskuddet, det vil sige 30.000 kr. Det resterende ubenyttede fradragsberettigede beløb på 270.000 kr. skal overføres til en livsvarig alderspension inden den 31. december 2009, hvis han eller hun vil bevare fradragsretten i de efterfølgende år.

Kollektive pensionsordninger

Overgangsordningen for kollektive pensionsordninger var gældende til og med indkomståret 2015. Se om overgangsordningen i Den juridiske vejledning 2015-2, afsnit C.A.10.2.2.3.4.

Ordninger for selvstændigt erhvervsdrivende

Overgangsordningen for selvstændige erhvervsdrivende var gældende til og med indkomståret 2014. Se § 3, stk. 13, i lov nr. 412 af 29. maj 2009. Se om overgangsordningen i Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit C.A.10.2.2.3.4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2010.72.SR

Der kunne fortsat fratrækkes fuldt ud for indbetalinger på en ratepension efter 2010, når ordningen oprindeligt var oprettet med indbetaling over 10 år, men alle indbetalinger (hele indbetalingsforpligtigelsen) var foretaget før tid. Forudbetalingen var sket før den 22. april 2009 og kunne bedst sidestilles med et kapitalindskud efter § 3, stk. 10, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.