Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Fradragsret for indbetalinger
  • Om rettidighed ved indbetaling til pengeinstitut
  • Arbejdsgivers ind- og udtræden af ordningen.

Fradragsret for indbetalinger

Når en rateforsikring eller en ophørende alderspension er oprettet uden for et ansættelsesforhold, så kan pensionsopspareren fratrække de bidrag eller præmier til forsikringen, som er forfaldet i indkomståret, når den skattepligtige indkomst opgøres. Se PBL § 18, stk. 1, 1. pkt.

Tidspunktet for betalingen af det forfaldne bidrag mv. kan dog have betydning for bidragets fradragstidspunkt, jf. PBL § 18, stk. 1, 3. - 5. pkt. Se nærmere herom C.A.10.2.1.3.2 "Private ordninger med indbetalingsperiode på 10 år eller mere"

Er det en rateopsparing, der er oprettet, skal pensionsopspareren (kontohaveren) fratrække indbetalingerne til rateopsparingen i det indkomstår, hvor indbetalingerne er sket. Se PBL § 18, stk. 1, 2. pkt.

Fradraget kan efter PBL § 16, stk. 2, ikke overstige en beløbsgrænse på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄. Se PBL 18, stk. 2, 2. pkt. Beløbene fragår ved opgørelsen af den personlige indkomst, se PSL § 3, stk. 2, nr. 3.

Fradragsretten gælder kun for personer, der enten er fuldt skattepligtige til landet, eller er omfattet af grænsegængerreglerne i KSL §§ 5A-5D. Se PBL § 54.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.2.3.3 om beløbsgrænsen på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄ og afsnit C.A.10.2.2.3.4 om overgangsreglerne for ordninger, der er oprettet før den 1. januar 2010.

Bemærk

Hvis pensionsopspareren har en arbejdsgiver, så kan denne ikke foretage indbetalinger til en rateordning uden for ansættelsesforholdet.

Se også

Se afsnit C.A.10.2.1.3.1.3 om pensionsordninger for ægtefæller til udsendte medarbejdere mv.

Om rettidighed ved indbetaling til pengeinstitut

Det afgørende i spørgsmålet om rettidig betaling er, om pengene har været til rådighed for pensionsopspareren (kontohaveren) ved årets udgang. Hvis det er tilfældet, så har betalingen ikke været rettidig og kan ikke fratrækkes i det pågældende indkomstår. Det vil sige, at hvis kontohaveren har mulighed for at fortryde anmodningen om betaling, inden banken hæver beløbet, så er betalingen ikke rettidig.

Det afgørende i vurderingen af, om betalingen kan fortrydes, er hvorvidt beløbet er indbetalt og bogført på pensionsordningen i det modtagende pengeinstitut i det pågældende indkomstår. Det modtagende pengeinstitut vil typisk have fastsat en sidste frist for rettidig indbetaling i det pågældende indkomstår. Fradraget gives med skattemæssig virkning i det indkomstår, hvori indbetalingen har fundet sted. Se PBL § 18, stk. 1, 2. pkt.

Bemærk

I følgende tilfælde anses indbetalingen for rettidig:

Indbetaling foretaget via netbank, hvor der er bedt om hævning af pengene fra kontohaverens konto og der ikke er mulighed for fortrydelse, idet pengene er modtaget og bogført i det modtagende pengeinstitut inden årets udgang.

I følgende tilfælde anses indbetalingen ikke for rettidig:

Indbetaling foretaget via netbank, hvor der er bedt om hævning af pengene fra kontohaverens konto og der er mulighed for fortrydelse, da pengene først er modtaget og bogført i det modtagende pengeinstitut i det efterfølgende kalenderår.

I tilfælde, hvor pengeinstituttet og kontohaveren har indgået aftale om indbetaling til ordningen, men hvor indbetalingen først sker det efterfølgende år fx på grund af fejl hos pengeinstituttet, kan der ikke gives fradrag fra et tidligere tidspunkt end det faktiske indbetalingstidspunkt.

Arbejdsgivers ind- og udtræden af ordningen

Det er muligt at have en ordning i et ansættelsesforhold ved siden af en privattegnet ordning. Indbetalingerne til ordningerne skal dog holdes adskilt. Arbejdsgiveren kan kun indbetale til en arbejdsgiverordning og kan derfor ikke indbetale til en ordning, som en ansat har tegnet privat.

En arbejdsgiver kan indtræde i en aftale om en rateforsikring, der er oprettet af en ansat, så ordningen ændres til en arbejdsgiverordning, eller udtræde af en aftale. Tilsvarende gælder for rateopsparingsordninger. Hvis en arbejdsgiver udtræder af en rateordning, kan den ansatte fortsætte ordningen.

Bemærk

De tidligere regler i PBL § 18 om fordeling af fradragsretten over 10 år for privattegnede ratepensioner har stadig betydning for visse ratepensioner, der er omfattet af overgangsbestemmelserne i § 3, stk. 9-11, i lov nr. 412 af 29. maj 2009. Se afsnit C.A.10.2.2.3.4 om overgangsbestemmelserne og afsnit C.A.10.2.2.3.5 om fradragsfordeling.

For disse ordninger gælder det, at når en rateopsparing ændres fra at være en ordning i et ansættelsesforhold til at være en ordning uden for et ansættelsesforhold eller omvendt, så medregnes den periode, hvor arbejdsgiveren har foretaget indbetalingerne, til den 10-årige periode med fradragsfordeling for privattegnede ordninger efter PBL § 18.