Der opstår en særlig situation, hvis der er sket efterbeskatning af en ekstraordinær forhøjelse af indbetalingerne til en pensionsordning eller af et pensionstilsagn efter PBL §§ 19 B og C, og udbetalingerne fra pensionsordningen senere bliver omfattet af dansk beskatning.

Det kan fx ske, hvis personen senere flytter tilbage til Danmark eller til et land, hvor Danmark har retten til at beskatte udbetalingerne. Desuden kan Danmark have fået beskatningsretten til udbetalingerne ved, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det pågældende land er blevet ændret eller ophævet.

I disse tilfælde bliver personen principielt beskattet to gange af samme beløb, fordi udbetalingerne beskattes, selv om bortseelsesretten for indbetalingerne er neutraliseret på grund af efterbeskatningen af forhøjelsen.

For udbetalinger, der er sket den 1. januar 2006 eller senere, er der derfor indført mulighed for at fratrække de foretagne forhøjelser i skatte- eller afgiftspligtige udbetalinger fra pensionsordningen. Hvis forhøjelserne overstiger udbetalingerne fra ordningen i det pågældende indkomstår, så kan den overskydende del af forhøjelserne fratrækkes i udbetalingerne fra ordningen i de følgende indkomstår. Se PBL § 19 E, stk. 2.

Bemærk

Modregningsreglerne gælder ikke for efterbeskatning af hovedaktionærer efter PBL § 19 D.