Skattestyrelsen kan fritage helt eller delvis for indkomstskattepligten efter PBL §§ 19 A - 19 D af de ekstraordinært forhøjede indbetalinger eller pensionstilsagn. Se PBL § 19 E.

De tilfælde, hvor der kan fritages, er situationer, hvor den skattepligtige ikke opnår nogen fordel af de ekstraordinært forhøjede indbetalinger.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at der skal gives dispensation efter PBL § 19 E for fraflytningsbeskatning efter PBL §§ 19 A-D, uden at der stilles betingelser om fremtidig adfærd.
Dispensation for skattekravet kan i øvrigt gives helt eller delvis, forudsat at skatteyderen ikke opnår nogen skattemæssig fordel af den forhøjede pensionsindbetaling.

Vælger skatteyderen således enten før eller efter fraflytning at ophæve sin ordning helt eller delvis, således at de forhøjede pensionsindbetalinger bliver udbetalt med fradrag af 60% afgift, er der efter styrelsens opfattelse adgang til at give dispensation, idet den skattemæssige fordel ved de forhøjede indbetalinger herved elimineres enten helt eller delvis.

Hvis efterbeskatningskravet overstiger provenuet ved en senere skatte- eller afgiftsbetaling af skattefordelen, så kan dispensationen gives på det vilkår, at skatteyderen indbetaler differencen. Se SKM2002.467.TSS.

Eksempler på situationer, hvor Skattestyrelsen kan fritage:

Eksempel 1

Den skattepligtige får ikke fordel af de ekstraordinært forhøjede indbetalinger, selvom der sker varig fraflytning, fordi Danmark fortsat har retten til at beskatte løbende eller ratevise udbetalinger. Der kan derfor gives fritagelse. Der træffes afgørelse ud fra beskatningsretten i forhold til det land, der flyttes til, uden hensyn til, om personen senere flytter til et andet land, hvor Danmark ikke har beskatningsretten.

Eksempel 2

Efter PBL § 19 C indkomstbeskattes værdien af ekstraordinære forhøjelser af pensionstilsagn. Hvis arbejdstageren udtræder af ordningen før pensionering, er der ikke altid nogen direkte sammenhæng mellem størrelsen af udtrædelsesgodtgørelsen og de pensionsrettigheder, som arbejdstageren går glip af ved udtræden. I sådanne tilfælde, hvor det forhøjede pensionstilsagn ikke bliver opretholdt på grund af udtræden, kan der også være grundlag for at fritage.

Eksempel 3

I tilfælde, hvor der inden for 5 års perioden sker skift fra en arbejdsgiverordning til en anden, kan der også være grundlag for at fritage. Det skyldes, at disse tilfælde er omfattet af reglerne i PBL §§ 19 B og 19 C om arbejdstagere, der inden for 5 års perioden er optaget i en arbejdsgiverordning. Hvis Skattestyrelsen skal give dispensation, så må det dog forudsættes, at pensionsindbetalingen hos den nye arbejdsgiver ikke er forhøjet ekstraordinært i forhold til den aftale, der var indgået med den tidligere arbejdsgiver ved udgangen af året 5 år forud for fraflytningen.

Eksempel 4

Der er grundlag for at give dispensation, hvis ordningen før fraflytning er ophævet i utide mv., så der skal betales afgift efter PBL § 29.

Eksempel 5

Der kan gives dispensation i tilfælde, hvor en pensionsordning, der er omfattet af PBL § 15 B (sportsordninger, se afsnit C.A.10.2.2.3.6 om pensionsordninger for sportsudøvere (sportspensioner), er oprettet som en arbejdsgiveradministreret ordning, fordi fraflytteren ikke opnår en skattemæssig fordel af arbejdsgiverens indbetalinger på ordningen. Han eller hun kunne have fået fradrag for et tilsvarende beløb ved at indbetale det på en privatoprettet ordning omfattet af PBL § 15 B, fordi en privat ordning ikke er omfattet af efterbeskatningsreglerne i PBL § 19 A-D.

Eksempel 6

Der kan fritages fra indkomstskattepligten efter PBL §§ 19 A-19 D i tilfælde af udstationering eller lignende.

Efter praksis forudsætter dispensation, at der er en forventning om, at den udstationerede vender tilbage til Danmark, inden pensionsudbetalingerne begynder, og at udbetalingerne derfor vil blive beskattet i Danmark. Dispensation vil alene blive givet efter en konkret vurdering og kun i tilfælde af kortere udstationering. Dispensationen kan dog forlænges, hvis perioden for udstationering forlænges.

Bemærk

Opremsningen af de særlige tilfælde, hvor der kan gives fritagelse, er ikke udtømmende. I alle tilfælde, hvor fraflytteren ikke opnår nogen skattemæssig fordel af den forhøjede pensionsindbetaling, eller hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, kan der gives dispensation. Der er også mulighed for at dispensere fra en del af skattekravet, hvis fx fraflytteren kun delvist får fordel af, at de ekstraordinært store indbetalinger er holdt uden for indkomstopgørelsen.