Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Hvilke ordninger gælder reglerne for?
 • Hvilke personer er omfattet?
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Personer med en arbejdsgiveradministreret pensionsordning bliver efterbeskattet, hvis arbejdsgiveren i en vis periode inden ophøret af skattepligten har foretaget ekstraordinært store indbetalinger til personens pensionsordning eller forhøjet et pensionstilsagn ekstraordinært i samme periode, når:

 • personens fulde skattepligt ophører pga. flytning fra Danmark, eller
 • personen bliver hjemmehørende i udlandet efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Hvilke ordninger gælder reglerne for?

Fraflytterreglerne gælder for pensionsordninger med løbende udbetalinger, rateforsikring og rateopsparing i pensionsøjemed, som arbejdsgiveren har indbetalt til, og når der er bortseelsesret (dvs. arbejdstageren skal ikke medregne de indbetalte beløb, når den skattepligtige indkomst opgøres). Se PBL § 19.

Indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing, kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed og indeksordninger er derimod ikke omfattet af reglerne.

Reglerne skal anvendes, hvad enten indbetalingerne til pensionsordningen fortsætter efter fraflytningen eller indbetalingerne standser.

Det betyder, at reglerne også omfatter de tilfælde, hvor

 • arbejdstageren bliver pensioneret i forbindelse med fraflytningen til udlandet
 • pensionsordningen bliver ophævet ved fraflytningen, eventuelt mod udbetaling af en udtrædelsesgodtgørelse
 • arbejdstageren ved fraflytningen overgår til hvilende medlemskab
 • arbejdstageren får en forsikring omskrevet til fripolice.

Hvilke personer er omfattet?

Reglerne omfatter personer, der er arbejdstagere eller fratrådte arbejdstagere, og hvis fulde skattepligt til Danmark ophører, fordi de flytter til udlandet. Det har ingen betydning, om han eller hun derefter bliver begrænset skattepligtig her til landet.

Det betyder, at reglerne får virkning, når personen overgår fra fuld skattepligt til ingen eller begrænset skattepligt. Se PBL § 19 A.

Se også KSL §§ 1 og 2 om fuld og begrænset skattepligt samt afsnit C.F.1.1, C.F.1.2.3 og C.F.3.1.

Reglerne omfatter derimod ikke overgang fra begrænset skattepligt til ingen skattepligt. Det gælder, uanset at der er bortseelsesret for begrænset skattepligtige.

Fuldt skattepligtige personer, der efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland (dobbeltdomicil), er også omfattet af fraflytterreglerne. Se PBL § 19 A, sidste pkt., og SKM2006.659.SR, hvor indbetalinger var skattepligtige efter PBL §§ 19 A - E for en person, der var fuldt skattepligtig både til Danmark og et andet land, men hjemmehørende i det andet land efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med landet.

Indbetalingerne skal som udgangspunkt også efterbeskattes ved fraflytning, selv om Danmark fortsat kan beskatte de løbende pensionsudbetalinger som begrænset skattepligtig indkomst efter KSL § 2, stk. 1. Det kan være tilfældet, hvor Danmark ikke har indgået nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst med tilflytningsstaten, eller hvor Danmark (kildestaten) har beskatningsretten efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten. I disse tilfælde kan personen ofte få dispensation fra efterbeskatningsreglerne. Se PBL § 19 E og afsnit C.A.10.2.1.9.4 om fritagelse for efterbeskatning.

Bemærk

For disse personer omfatter efterbeskatningsreglerne kun de år inden for perioden, hvor arbejdsgiveren har indbetalt til pensionsordningen:

 • Fratrådte arbejdstagere, der er udtrådt af arbejdsgiverordningen mod udbetaling af en udtrædelsesgodtgørelse
 • Tidligere arbejdstagere, der er gået på pension
 • Arbejdstagere, der er blevet hvilende medlemmer af en pensionskasse
 • Arbejdstagere, der har fået en forsikring omskrevet til fripolice.

Se nærmere i afsnit C.A.10.2.1.9.2 om i hvilke tilfælde skal der efterbeskattes.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2006.659.SR

Skatterådet bekræftede, at der ville ske beskatning af indbetalinger efter PBL § 19 A - E for en person, der var fuldt skattepligtig både til Danmark og til et andet land, men hjemmehørende i det andet land efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med landet.