Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for udlodning til ægtefællen, uden at ægtefællen betragtes som ejer af den udloddede del. Reglerne beskriver kun den skattemæssige regulering. Der kan være civilretlige regler, der gør, at de pågældende dispositioner ikke kan gennemføres.

Afsnittet indeholder:

  • Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven
  • Hvad kan ægtefællen gøre?
  • Hvad kan ægtefællen ikke gøre?
  • Hvad kan ejeren gøre?
  • Beskatning ved udbetaling.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven

Ægtefællen, dvs. den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle eller ægtefællen efter en bosondring, kan indsætte begunstigede efter reglerne i PBL kapitel 1, uden at det betragtes som en disposition, der udløser afgiftspligt. Se PBL § 30, stk. 3, nr. 1, og afsnit C.A.10.2.1.1.4 om garanterede ydelser.

De begunstigede er på samme måde som ægtefællen selvstændigt afgiftspligtige ved dispositioner i strid med ordningen. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 8.

Ægtefællen betragtes ikke som ejer af ordningen. Det er fortsat ejeren af pensionsordningen, hvis liv forsikringen er tegnet på.

Udbetaling af den del, der er udloddet, sker ved ejerens udbetalingsalder, død eller invaliditet i overensstemmelse med vilkårene i pensionsaftalen. Det betyder, at den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle eller ægtefællen efter en bosondring skal betale indkomstskat af de løbende udbetalinger fra den udloddede del, når ejeren får sin del af ordningen udbetalt i overensstemmelse med vilkårene.

Hvad kan ægtefællen gøre?

Ægtefællen kan uafhængigt af ejeren overføre den udloddede del af ordningen til en anden ordning efter reglerne i PBL § 41. Se afsnit C.A.10.2.8 om overførsel og flytning af en pensionsordning.

Ægtefællen har samme adgang til at træffe aftaler, som ejeren havde på tidspunktet for skiftet eller bosondringen, medmindre andet er aftalt. Det betyder, at ægtefællen kan udskyde eller fremskynde udbetalingstidspunktet, hvis ejeren i udbetalingsvilkårene har samme mulighed for at udskyde eller fremrykke udbetalingen.

Hvis ægtefællen disponerer over ordningen i strid med vilkårene, er det ægtefællen selv, der på grund af dispositionen skal betale afgift efter PBL § 30. Ejerens del af ordningen påvirkes ikke af ægtefællens disposition.

Ægtefællen kan, hvis ejeren af ordningen ophæver sin del af ordningen i utide mod betaling af afgift efter PBL § 30, lade sin del af ordningen blive stående til udbetaling i overensstemmelse med vilkårene, så de skattemæssige fordele bevares indtil udbetalingstidspunktet.

Hvad kan ægtefællen ikke gøre?

Ægtefællen kan ikke indbetale på pensionsordningen.

Ægtefællen kan ikke udskyde eller fremskynde tidspunktet for udbetaling til eksempelvis sin egen aldersgrænse for udbetaling eller få ordningen udbetalt ved egen invaliditet eller egen død.

Hvad kan ejeren gøre?

Ejeren af ordningen, der er udloddet efter PBL § 30, kan uafhængigt af ægtefællen overføre sin del af ordningen (den ikke udloddede del) til en anden ordning efter reglerne i PBL § 41. Se afsnit C.A.10.2.8 om overførsel og flytning af en pensionsordning.

Ejeren af ordningen kan ophæve sin del af ordningen i utide mod betaling af afgift med den virkning,at ægtefællen er berettiget til at lade sin del af ordningen blive stående til udbetaling i overensstemmelse med vilkårene, så de skattemæssige fordele bevares indtil udbetalingstidspunktet. Se PBL § 30.

Beskatning ved udbetaling

Ved udlodning af retten til at få udbetalt en andel af løbende udbetalinger fra en alderspension bliver ægtefællen indkomstskattepligtig af de løbende udbetalinger. Se PBL § 20, stk. 1, nr. 4.

Løbende, livsbetingede ydelser, der tilfalder en begunstiget, som ægtefællen har indsat, er indkomstskattepligtige, også selvom ydelserne tilfalder en livsarving over 24 år. Se PBL § 20, stk. 1, nr. 4.