PBL § 7 indeholder overgangsregler for pensionsordninger, der er oprettet før ikrafttræden af pensionsbeskatningsloven. Pensionsbeskatningsloven trådte i kraft den 1. januar 1972.

En ordning oprettet før den 1. januar 1972 beskattes efter reglerne i PBL afsnit I. Der kan være tale om ordninger med udbetaling før det fyldte 60. år eller ordninger til fordel for andre pårørende end ægtefælle og børn, fx forældre, søskende, svigerbørn mv. Hvis begunstigelsesbestemmelsen ændres, skal reglerne i pensionsbeskatningsloven herom følges.

Hvis bidragene til en sådan ordning forhøjes, eller der foretages kapitalindskud, skal ordningen eller den del, der svarer til forhøjelsen, opfylde betingelserne i PBL kap. 1. Tilskrivning af bonus betragtes ikke som forhøjelse, hvis der før den 1. januar 1972 er truffet aftale om, at bonus skal tilskrives ordningen.