åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for garanterede ydelser.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er "garanterede ydelser?
  • Betingelser for garanterede ydelser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad er "garanterede ydelser"?

Det er muligt at sikre udbetalinger fra en pensionsordning med løbende udbetalinger i en periode efter den forsikredes død (garanterede ydelser). Se PBL § 5, stk. 1. Bestemmelsen indebærer, at pensionsordningen anses som en pensionsordning med løbende udbetalinger uanset de garanterede ydelser, når de betingelser, der er nævnt nedenfor, er opfyldt.

Både en livsvarig alderspension og ophørende alderspension kan være med eller uden garanti efter bestemmelsen. Garantien har således ingen betydning for afgørelsen af, om der er tale om en livsvarig eller ophørende alderspension.

At ydelserne er garanterede betyder, at alderspensionen skal udbetales i den garanterede periode - garantiperioden - selvom den forsikrede er død, idet ydelsen i stedet udbetales til den person, der er begunstiget i policen.

Betingelser for garanterede ydelser

Forsikringen skal - bortset fra garantien - opfylde de samme betingelser som pensionsordninger, der er omfattet af PBL § 2, nr. 4.

Det er en betingelse, at præmien for garantien ikke overstiger 10 pct. af præmien for den samlede forsikring. Se PBL § 5, stk. 1.

Det er en betingelse, at der kun er indsat følgende begunstigede:

  • "Nærmeste pårørende" - se § 105a, stk. 1, i forsikringsaftaleloven 
  • Forsikredes ægtefælle, herunder fraskilt ægtefælle
  • Forsikredes livsarvinger, stedbørn eller stedbørns livsarvinger. Begunstigelsen af stedbørn og disses livsarvinger kan indsættes selvom ægteskabet med stedbarnets mor eller far er ophørt, eksempelvis ved skilsmisse. Se Told- og Skattestyrelsens afgørelse i ToldSkat Nyt 1993.18.836 (TfS 1993, 461 TSS)
  • Forsikredes navngivne samlever, der har fælles bopæl med forsikrede ved indsættelsen, og dennes livsarvinger. Se afsnit C.A.10.2.1.1.3 om ægtefælle-, samlever- og børnepension.

Se PBL § 5, stk. 2.

Hvis garantien er knyttet til en overlevelsesrente, skal den først berettigede tilhøre den personkreds, der er nævnt ovenfor. En overlevelsesrente er en dækning, der kommer til udbetaling i månedlige ydelser til den medforsikrede (forsørgede) ved forsikredes død. En medforsikret kan være en ægtefælle, en fraskilt ægtefælle, en registreret partner eller en samlever.

Pensionsbeskatningsloven stiller ingen krav til varigheden af garantiperioden og heller ikke krav om, at de garanterede ydelser skal være af samme størrelse som den livsbetingede hovedydelse, eller at de skal forfalde over en given minimums- eller maksimumsperiode.

PBL § 5 forudsætter dog efter ordlyden, at der er tale om mere end en udbetaling, idet der tales om løbende "ydelser". Se SKM2012.154.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at det var uden betydning for et udenlandsk produkts godkendelse som pensionsordning med garanterede ydelser, at den begunstigede eller selskabet efter den forsikredes død kunne bestemme, at der sker udbetaling som et engangsbeløb, idet det ikke var et på forhånd aftalt vilkår, at udbetaling efter den forsikredes død skulle ske som et engangsbeløb.

Tilknytningen af garanterede ydelser til en livsvarig og livsbetinget pensionsordning indebærer, at der kan ske udbetalinger efter pensionsopsparerens død. Det er dermed relevant at indsætte begunstigede i pensionsordningen, jf. forsikringsaftalelovens § 102. Hvis der ikke er indsat begunstigede, tilfalder de garanterede ydelser pensionsopsparerens nærmeste pårørende.

Er der ikke nogen nærmeste pårørende, tilfalder ydelserne dødsboet, når forsikringens ejer dør.
Har forsikringstageren bestemt, at der ikke skal være indsat en begunstiget, tilfalder ydelserne også dødsboet, jf. forsikringsaftalelovens § 105 b. Dette gælder kun begunstigelser, der er indsat den 1. januar 2008 eller senere. Er "ingen" indsat før den 1. januar 2008, skal der ske udbetaling til dødsboet.

En pensionsordning med en garanteret periode, der er variabel alt efter tidspunktet for pensionering og pensionsopsparerens død, er omfattet af bestemmelsen.

Se SKM2006.262.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at en pensionskasse kunne tilbyde en pensionsordning, der ville være omfattet af PBL § 5, når den garanterede periode ville være variabel alt efter, hvornår pensionskassemedlemmet gik på pension, og hvornår pensionskassemedlemmet døde.

Skatterådet bekræftede, at en garanteret ydelse, hvor størrelsen af den garanterede ydelse så vidt muligt blev opgjort på grundlag af værdien af de tilbageværende "units" i pensionsordningen på tidspunktet for udbetalingen af den garanterede ydelse, og hvor præmien for den garanterede ydelse ikke ville udgøre mere end 10 pct. af værdien af præmien for hele produktet, var omfattet af PBL § 5. Se SKM2013.275.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

 SKM2014.75.SR

Skatterådet anså en pensionsordning, der bestod af en opsat livsvarig livrente med tilknyttet supplerende kollektiv ydelse (garanteret ydelse), samt en kollektiv tegnet ægtefællepension med ophørende risiko og ophørende udbetaling for at opfylde betingelserne i PBL § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og d, samt §§ 4-5.
Indbetalingerne til pensionsordningsordningen med løbende udbetalinger var fuldt fradragsberettiget efter PBL § 18.
Skatterådet fandt, at det ikke havde indflydelse på fradragsretten, hvis udbetalingerne først begyndte ved forsikringstagerens fyldte 75. år, eller hvis pensionsordningen først blev oprettet efter forsikringstagerens fyldte 75. år

 SKM2013.275.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at et nyt Pensionsprodukt, som pensionsselskabet ønsker at udbyde, opfylder kravene i PBL § 2 om lige store løbende ydelser. Herunder bekræftes det, at en årlig justering af størrelsen af ydelserne, hvor der årligt tages højde for ændringerne i værdien af pensionsordningen som følge af det realiserede afkast og hvor der tages højde for ændringer i den forventede restlevetid for forsikringstager, opfylder kravene i PBL § 2. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at Pensionsproduktet som beskrevet af pensionsselskabet, opfylder kravene i PBL § 5

SKM2012.154.SR

Det var uden betydning for et produkts godkendelse som pensionsordning med garanterede ydelser, at den begunstigede eller selskabet efter den forsikredes død kunne bestemme, at der sker udbetaling som et engangsbeløb. Det var ikke et på forhånd aftalt vilkår i pensionsordningen og er derfor ikke i strid med kravene til en pensionsordning med garanterede ydelser i PBL § 5.

 

SKM2006.262.SR

En pensionskasse påtænkte at etablere en garanteret ydelse efter PBL § 5. Det skulle sikres, at præmien for ydelsen på intet tidspunkt oversteg 10 pct. af den samlede præmie til alle de ydelser, der skattemæssigt hørte til pensionsordninger med løbende ydelser, herunder præmien til supplerende engangsydelser. Det sikredes endvidere, at kravene til begunstigede i PBL § 5, stk. 2, til enhver tid blev overholdt. Ydelsen skulle etableres i tilknytning til alderspension og på en måde, så den garanterede ydelse udgjorde en procentdel af alderspensionen. Garantiperioden før alderspensionering skulle fastsættes til 10 år. Ved overgang til alderspension skulle garantiperioden forlænges med 1 år for hvert år, pensionsopspareren havde fået udbetalt alderspensionen. Dette skulle dog kun gælde ved de første 5 års udbetaling af alderspension. Skatterådet godkendte, at pensionsordningen ville være omfattet af PBL § 5, selv om den garanterede periode ville være variabel alt efter, hvornår pensionsopspareren gik på pension, og hvornår pensionsopspareren døde.

 

Andre

TfS 1993, 461

Told- og Skattestyrelsen fandt, at et stedbarn indsat af stedfaderen eller stedmoderen som begunstiget vedblev at være begunstiget efter PBL § 5, stk. 2, selvom ægteskabet med den ene af barnets forældre ophører.