Indhold

Dette afsnit indeholder en afgrænsning af en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Modifikationer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Pensionsordninger med løbende udbetalinger kaldes også alderspension. En pensionsordning med løbende udbetalinger kan udover alderspension bestå af invalidepension, ægtefælle- og samleverpension og børnepension.

I sin grundform består en pensionsordning med løbende udbetalinger af et tilsagn fra et pensionsinstitut om en livsvarig pengeydelse. Det vil sige, at der sker udbetaling af en periodisk ydelse fra et givet tidspunkt og i resten af den pensionsberettigedes levetid, uanset hvor længe han eller hun lever. Ydelsen skal have karakter af pension, og ydelsen skal derfor afgrænses over for løn, understøttelse, legater m.m.

Endvidere skal ydelsen i en pensionsordning med løbende udbetalinger i sin grundform være livsbetinget. Det vil sige, at ydelsen bortfalder, når den pensionsberettigede dør.

Modifikationer

Pensionsinstituttet og pensionsopspareren kan aftale modifikationer til en pensionsordning med løbende udbetalinger. Modifikationerne går ud på, at udbetalingerne ikke skal være livsvarige eller livsbetingede.

Disse modifikationer er:

  • Ordningen kan tegnes med garanterede ydelser, hvor ydelserne udbetales i en periode med et beløb, der er uafhængigt af, om ejeren er død. Se afsnit C.A.10.2.1.1.4 om garanterede ydelser.
  • Ordningen kan være tegnet med mulighed for udbetaling af et engangsbeløb. Se afsnit C.A.10.2.1.1.5 om supplerende engangsydelser og engangssummer.
  • Ordningen kan tegnes med en begrænsning af de livsbetingede udbetalinger - som hovedregel dog ikke mindre end 10 år. Se afsnit C.A.10.2.1.1.2.7 om ophørende alderspension.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.75.SR Skatterådet anså en pensionsordning, der bestod af en opsat livsvarig livrente med tilknyttet supplerende kollektiv ydelse (garanteret ydelse), samt en kollektiv tegnet ægtefællepension med ophørende risiko og ophørende udbetaling for at opfylde betingelserne i PBL § 2, stk. 1, nr. 4, litra a og d, samt §§ 4-5.
Indbetalingerne til pensionsordningsordningen med løbende udbetalinger var fuldt fradragsberettiget efter PBL § 18.
Skatterådet fandt, at det ikke havde indflydelse på fradragsretten, hvis udbetalingerne først begyndte ved forsikringstagerens fyldte 75. år, eller hvis pensionsordningen først blev oprettet efter forsikringstagerens fyldte 75. år