Dato for udgivelse
29 May 2012 12:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 May 2012 11:19
SKM-nummer
SKM2012.327.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-105255
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Byggeri
Emneord
Moms, salg af fast ejendom, byggegrund, feriehjem, legat, afgiftspligtig person
Resumé

Skatterådet bekræfter, at et legat ikke anses for at handle i egenskab af afgiftspligtig person, når det sælger 4 parceller, hvorfor salget kan ske momsfrit.

Det er ved vurdering af sagens faktiske forhold tillagt vægt, at legatet ikke tidligere har solgt fast ejendom eller planlægger dette fremover, samt at de 4 parceller er blevet udstykket samtidigt.

Endvidere kan en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv betragtes som økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, jf. de forenede sager C-180/10, Slaby og C-181/10, Kuc.

Med samme begrundelse bekræfter Skatterådet ligeledes, at det ikke vil forårsage et andet svar, hvis legatet sælger en grund ad gangen til samme køber eller forskellige købere.

Endelig bekræfter Skatterådet med samme begrundelse, at det ikke vil forårsage et andet svar, hvis legatet sælger 3 af grundende inden for en overskuelig tid, og den sidste grund langt ude i fremtiden.

Hjemmel

LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer, Momsloven

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4.2.1

Spørgsmål 1

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at legatet ved et samlet salg af 4 parceller (hver udstykket til 1200 m²) ikke vil blive omfattet af momspligt?
  2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, vil det da medføre momsfrihed, hvis legatet alene samlet sælger 3 parceller (hver udstykket til 1200 m²)?
  3. Gør det nogen forskel med hensyn til momspligten, om legatet sælger en grund ad gangen til samme køber eller forskellige købere?
  4. Vil det medføre momspligt for legatet, hvis 3 af grundene sælges inden for en overskuelig tid, og den sidste grund sælges langt ude i fremtiden?

Svar

  1. Ja
  2. Bortfalder
  3. Nej
  4. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er bestyrelsen for Feriehjemmet, der mangler penge til fortsat at kunne opfylde formålet i vedtægterne af 15. august 1963.

Legatet er oprettet med det formål at sikre billigt ferieophold for nuværende og tidligere beboere på et børnehjem, jf. vedtægternes § 4. Til dette formål skænkede en velynder et sommerhus, der skulle anvendes som Feriehjem. Ifølge vedtægternes § 5 skal Feriehjemmet være til fordel for børnehjem II, hvis ikke nuværende og tidligere beboere på børnehjemmet ønsker at benytte Feriehjemmet, og hvis børnehjem II skulle blive nedlagt, skal Feriehjemmet være til fordel for kronisk syge børn i X By.

Af vedtægternes § 3 fremgår bl.a., at kontante midler skal indsættes i en bank, og at hvis disse midler efter legatbestyrelsens skøn skulle overstige det beløb, der anses nødvendig til legatets årlige drift mv., skal anbringes efter reglerne om anbringelse af umyndiges midler.

Endvidere fremgår det af vedtægternes § 12, at vedtægterne kun kan ændres af legatbestyrelsen med godkendelse af X By Byråd, samt forelæggelse for Socialministeriet. Dog kan legatets formål jf. vedtægternes § 4 og § 5, aldrig forandres.

Feriehjemmet er i en så dårlig stand, det ikke længere kan benyttes, derfor er det nødvendigt enten at rive det ned med henblik på genopførelse eller gennemgribende at istandsætte det. Bestyrelsen for Feriehjemmet påtænker derfor salg af 4 grunde beliggende i sommerhusområdet nord for Feriehjemmet, og provenuet herfra skal anvendes til fortsat at sikre formålet med legatet.

Formålet med et eventuelt salg af parcellerne under udstykning er alene at sikre legatets fortsatte eksistens.

Grundens samlede areal er 20.000 m², og der påtænkes udstykning af i alt 4800 m² fordelt på 4 parceller a 1200 m². Grundene under udstykning er vurderet af to forskellige ejendomsmæglere til følgende værdi:

  • A har vurderet grundene til ca. 650.00 kr. pr. stk. eller i alt 2,6 mio.kr.
  • B har vurderet grundene til ca. 550.000 kr. pr. stk. eller i alt 2,2 mio.kr.

Da anmodningen blev indsendt, var grundene endnu ikke udstykket, og der var tale om en påtænkt disposition. De 4 parceller dog er efterfølgende blevet udstykket.

Legatet er ikke momsregistreret og driver ikke erhvervsmæssig virksomhed med udlejning. Sommerhuset stilles til rådighed for nuværende og tidligere beboere på børnehjemmet mod betaling af et beskedent beløb. Ifølge vedtægterne skal brugerne af sommerhuset betale "et passende bidrag til husets og plantagens vedligeholdelse, drift, skatter etc."

Ifølge kommuneplanen har den pågældende grund zonestatus af sommerhusområde

Spørgers opfattelse og begrundelse

Momslovens § 3 afgør, hvilke juridiske eller fysiske personer, der er omfattet af momspligten. For at være momspligtig skal man ifølge bestemmelsen drive selvstændig økonomisk virksomhed.

Legatet indgår ikke i den i momslovens § 3, stk. 1 angivne kreds, idet den ikke driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momssystemdirektivets artikel 9, stk. 1, 1. og 2. led.

Salget af parcellerne sker ikke for at fremskaffe indtægter af en varig karakter, men alene for at tilvejebringe midler til opretholdelse af legatets formål. Provenuet kan således ikke anses for at være en indtægt af en varig karakter.

Udgangspunktet ved salg af flere byggegrunde vil oftest være at opnå en økonomisk gevinst hvilket fremgår af Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4 om definition af økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, se under lovhenvisninger.

Et eventuelt salg af de fire parceller vil udelukkende ske for at omgøre en del af legatets ejendom til likvide midler for legatets fortsatte eksistens.

Spørger er således af den opfattelse, at spørgsmål 1 og 2 skal besvares med et 'ja', mens spørgsmål 3 og 4 skal besvares med et 'nej'.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at legatet ved et samlet salg af 4 parceller (hver udstykket til 1200 m²) ikke vil blive omfattet af momspligt.

Lovgrundlag

Momslovens (LBK nr. 287 af 28. marts 2011 med senere ændringer) § 3, stk. 1, lyder:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed."

Momslovens § 13, stk. 1 lyder:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

[...]

9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke:

a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord.

b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af en bebygget grund.

[...]"

Bekendtgørelsen til momsloven (BEK nr. 663 af 16. juni 2006 med senere ændringer) § 39c, lyder:

"Ved en byggegrund i lovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. § 39a, stk. 1."

Praksis

EU-domstolen har i dommen i de forenede sager C-180/10, Slaby og C-181/10, Kuc fastlagt under hvilke omstændigheder levering af et grundstykke beregnet til bebyggelse skal anses for momspligtig.

Sag C-180/10 vedrørte Jaroslaw Slaby, som i 1996 i sin egenskab af privatperson erhvervede et areal, som i henhold til den på det tidspunkt gældende lokalplan var klassificeret som landbrugsareal. Mellem 1996 og 1998 anvendte han arealet til landbrugsvirksomhed, men ophørte med denne virksomhed i 1999. I 1997 var lokalplanen blevet ændret, således at det pågældende areal fra da af blev udlagt til bebyggelse med ferieboliger. Som følge af denne ændring udstykkede Jaroslaw Slaby arealet i 64 parceller, som han fra 2000 løbende påbegyndte at sælge til private.

Sag C-181/10 vedrørte ægteparret Kuc, der siden 1996 havde været ejere af en landbrugsbedrift. Frem til slutningen af 2006 anvendte de arealet til landbrugsvirksomhed med hesteopdræt og senere dyrkning af afgrøder til foder til deres dyr. Efter en afgørelse fra skatte- og afgiftsmyndigheden i 2004 lod ægteparret Kuc sig momsregistrere, selv om deres bedrift ifølge dem selv var en del af deres private formue. Efter en ændring i lokalplanen, der betød, at det omhandlede areal fra da af blev udlagt til bebyggelse med boliger og forretninger, begyndte de, fra tid til anden og på ikke organiseret vis, at sælge dele af bedriften.

EU-domstolen har i sin dom lagt til grund, at arealerne i begge tilfælde var erhvervet uden momsfradrag, og at arealerne tilhørte ejernes personlige formue, inden de blev udstykket og solgt.

Efter dommens præmis 36 fremgår det af retspraksis, at en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som en økonomisk virksomhed.

Derudover fremgår det af dommens præmis 43, at ifølge ordlyden i artikel 9, stk. 1, er begrebet afgiftspligtig person defineret i relation til begrebet økonomisk virksomhed, idet det er eksistensen af en sådan virksomhed, der begrunder kvalifikationen som afgiftspligtig person. »Økonomisk virksomhed« er i artiklens andet afsnit defineret som omfattende alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder og navnlig transaktioner, der omfatter udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

I præmis 45 hedder det, at det ifølge fast retspraksis kan erhvervelse og salg af et gode ikke udgøre en udnyttelse af en vare med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, idet det eneste afkast af sådanne transaktioner er et eventuelt udbytte ved salget af varen.

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4 om definition af økonomisk

virksomhed, jf. momslovens § 3, hedder bl.a.

"Ved økonomisk virksomhed forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås især udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Se momssystemdirektivet, artikel 9, stk. 1, 2. afsnit.

Økonomisk virksomhed omfatter ikke alene varig virksomhedsudøvelse, men også mere lejlighedsvise økonomiske transaktioner. Se forarbejderne (Lovforslag 124, folketingsåret 1993-94) til ML § 3.

For at en levering af varer eller ydelser er momspligtig, er det en betingelse, at leveringen foretages mod vederlag af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. Se momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a) og c).

Handler leverandøren derimod i egenskab af privatperson er leveringen derfor ikke momspligtig."

Begrundelse

Ifølge momslovens § 4, jf. § 3, skal der betales moms af levering af varer og ydelser, der mod vederlag leveres af en afgiftspligtig person her i landet. Undtaget herfra er bl.a. levering af fast ejendom, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, dog undtaget levering af nye bygninger, nye bygninger med tilhørende jord samt byggegrunde, der siden 1. januar 2011 har været omfattet af momspligt.

Ved besvarelsen er det lagt til grund, at det pågældende ubebyggede grundstykke, hvorfra de 4 parceller udstykkes, ifølge momsbestemmelserne er at betragte som en byggegrund, idet grunden har zonestatus af sommerhusområde, jf. bekendtgørelsen til momsloven § 39c.

Det er ligeledes lagt til grund ved besvarelsen, at Feriehjemmet drives som et velgørende legat, der ikke er momspligtig af sine aktiviteter, ligesom Feriehjemmet ikke har frasolgt jord siden legatet blev oprettet i 1963.

Et salg af en byggegrund, er momspligtig, når salget foretages af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab, jf. Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.3.1.4, samt momssystemdirektivets artikel 2, stk. 1, litra a).

Det skal derfor tages stilling til, om Feriehjemmet handler i egenskab af afgiftspligtig person, når det sælger de 4 parceller.

I forlængelse af EU-dommen, de forenede sager C-180/10 og C-181/10, Slaby og Kuc finder Skatteministeriet, at der foreligger økonomisk virksomhed med salg af fast ejendom, hvis en sælger med henblik på salg, aktivt påbegynder at tage skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder. Det kan bl.a. bestå i gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder på arealet og gennemførelse af kendte markedsføringsmidler. Byggemodning, der består af etablering af infrastruktur i form af veje, belysning, kloak, vand- og elektricitetsforsyning mv., anses ligeledes som sådanne aktive skridt.

Det vil dog være en forudsætning, at den økonomiske udnyttelse af den faste ejendom sker over en tilstrækkelig periode, der kan begrunde, at kriteriet om at der opnås "indtægter af en vis varig karakter", jf. Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit D.A.3.1.4, kan anses for opfyldt.

Ifølge EU-dommen, de forenede sager C-180/10 og C-181/10, præmis 45, kan et enkelt køb/salg af et gode ikke udgøre økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Endvidere kan en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv betragtes som økonomisk virksomhed, ifølge præmis 36 i samme dom.

Det er oplyst, at Feriehjemmet er et legat, der ifølge vedtægternes § 4 har til formål at sikre billigt ferieophold for nuværende og tidligere beboere et børnehjem mv. Såfremt beholdningen af kontante midler overstiger det beløb, der anses nødvendig til legatets årlige drift mv., skal disse anbringes efter reglerne om anbringelse af umyndiges midler.

Feriehjemmets virke har således alene bestået i at sikre billige ferieophold for tidligere beboere på børnehjemmet. De pågældende personer har, når de efter ansøgning har fået tildelt et ferieophold i sommerhuset, skulle erlægge et af legatbestyrelsen fastsat, passende beløb til dækning af de faste udgifter så som vedligehold, drift, skatter mv.

Af anmodningen fremgår, at Feriehjemmets bestyrelse ikke tidligere har foretaget frasalg af jord, ligesom den heller ikke har til hensigt fremover at foretage yderligere udstykning og frasalg af grunden.

Det er endvidere oplyst, at Feriehjemmet ikke har foretaget byggemodning mv. af grundene. 

Skatteministeriet finder dermed ikke, at Feriehjemmet kan anses for at udøve virksomhed med regelmæssige køb og salg af fast ejendom, der udgør en økonomisk aktivitet i momsmæssig forstand.

Det er oplyst, at Feriehjemmets bestyrelse alene agter at udstykke 4 parceller med henblik på at skaffe midler, der skal anvendes til sommerhusets renovering mv., samt at de 4 parceller udstykkes samtidigt.

Idet en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, jf. præmis 36 henholdsvis 45, i EU-dommen, de forenede sager C-180/10 og C-181/10, er det, på baggrund af en samlet konkret vurdering af de i sagen foreliggende forhold, Skatteministeriets opfattelse, at Feriehjemmet ikke skal anses for at drive økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand, når det sælger de 4 parceller. Dermed vil Feriehjemmet ikke blive omfattet af momspligt jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Ja".

Spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, vil det da medføre momsfrihed, hvis legatet alene samlet sælger 3 parceller (hver udstykket til 1200 m²)?

Indstilling

Bortfalder, da spørgsmål 1 indstilles besvaret bekræftende.

Spørgsmål 3

Det ønskes besvaret, om det gør nogen forskel med hensyn til momspligten, om legatet sælger en grund ad gangen til samme køber eller forskellige købere.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen under spørgsmål 1, hvor det lægges til grund, at Feriehjemmet har til hensigt at udstykke 4 parceller på samme tid, samt at der ikke på et senere tidspunkt planlægges yderligere udstykning og frasalg.

Med samme begrundelse som under spørgsmål 1, finder Skatteministeriet ikke at det vil forårsage et andet svar, hvis legatet sælger en grund ad gangen til samme køber eller forskellige købere, idet en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 3 besvares med "Nej".

Spørgsmål 4

Det ønskes besvaret, om det vil medføre momspligt for legatet, hvis 3 af grundene sælges inden for en overskuelig tid, og den sidste grund sælges langt ude i fremtiden.

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen under spørgsmål 1, hvor det lægges til grund, at Feriehjemmet har til hensigt at udstykke 4 parceller på samme tid, samt at der ikke på et senere tidspunkt planlægges yderligere udstykning og frasalg.

Med samme begrundelse som under spørgsmål 1, finder Skatteministeriet ikke at det vil forårsage et andet svar, hvis legatet sælger 3 af grundende inden for en overskuelig tid, og den sidste grund langt ude i fremtiden, idet en indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret ikke i sig selv kan betragtes som økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 4 besvares med "Nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.