Dato for udgivelse
15 May 2012 09:20
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 Jan 2012 16:29
SKM-nummer
SKM2012.287.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-02108
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Købsmoms, loge, momsfritagelse
Resumé

Fradrag fra indgående afgift i forbindelse med tilbygning opført af en loge blev godkendt, idet drift af en restaurant blev anset for at være en integreret del af logens virksomhed.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1
Momsloven § 51

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.5.4.2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.5.8.10

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-2, D.A.14.5.2

Klagen skyldes, at SKAT ikke har godkendt fradrag for den indgående afgift i forbindelse med tilbygning, idet drift af restaurant er anset for at være en integreret del af logen X1(herefter benævnt logen), og dermed fritaget for moms i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

Logen er en del af logen X2. Af vedtægterne for X2 fremgår bl.a.:

"(...) § 1 X2 er et selvstændigt og uafhængigt Ordenssamfund, hvis navn er som anført. Dets formål er forædling af samfundets medlemmer samt velgørenhed i videste forstand. (...)". 

Logen blev momsregistreret den 1. april 2010. Der er angivet 2 negative angivelser i perioden 1. april 2010 til 30. september 2010 på i alt 282.550 kr.

I forbindelse med sagens behandling ved SKAT er det oplyst, at logen har foretaget en tilbygning på 400 kvm indeholdende bl.a. køkken, depotrum samt festsal. Køkkenet er på ca. 16 kvm og festsalen er på ca. 107 kvm.

Under sagens behandling ved Landsskatteretten har logens repræsentant bl.a. oplyst, at festsalen udlejes på ens vilkår og til samme pris til medlemmer og ikke-medlemmer, dog at det er en betingelse, at der er et logemedlem til stede. Der er ikke udarbejdet en standard lejeaftale. Lejer kan ifølge repræsentanten vælge at få mad ude fra eller at købe det gennem logen. Logen kræver ikke gebyr pr. kuvert eller prop-penge i forbindelse med udlejningen af festsalen.

Videre har repræsentanten oplyst, at der opkræves moms af udlejningen af festsalen. Logen har ikke en frivillig registrering efter momslovens § 51, idet udlejningen ifølge repræsentanten hører ind under logens almindelige momsregistrering. Logen har til Landsskatteretten fremsendt kopi af fakturanr. X3, X4 og X5, hvoraf fremgår, at der faktureres med moms i forbindelse med udlejningen af logens festsal.

Endvidere har repræsentanten oplyst, at logemedlemmerne selv betaler for mad og drikkevarer i forbindelse med diverse medlemsarrangementer.

SKATs afgørelse

SKAT har den 12. april 2011 truffet afgørelse, hvorefter logens afgiftstilsvar for perioden 1. april 2010 til 30. september 2010 forhøjes med 282.550 kr.

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 fremgår:

"Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst har øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning".

Logen anses for at udøve anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser. Medlemmernes betaling af kontingent giver dem ret til at deltage i logens møder, herunder adgang til og brug af logens bygninger. Logen foretager herved leverancer mod vederlag til det enkelte medlem.

Leverancen anses for fritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet logen leverer ydelser til sine medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Videre arbejder logen ikke med gevinst for øje, da det ikke er logens formål at optjene et overskud til en ejerkreds eller til brug for andre aktiviteter end aktiviteter omfattet af logens formål.

De aktiviteter, der foregår i køkkenet anses for at være i nær tilknytning til logemøderne. Det oplyses, at maden købes fra hotelkøkken eller fra andre leverandører af mad ud af huset. Til nogle logemøder har deltagerne selv madpakker med. Der er ingen ansatte i restauranten, men medlemmerne forestår selv servering af mad og drikkevarer, afrydning samt opvask. Deltagerne betaler hver især for, hvad de har fortæret.

Ved SKATs besøg sad der medlemmer i køkkenet. Det blev i den forbindelse oplyst, at de har deres eget skab med kaffe m.v. Det de fortærer, er ikke med i restaurantens omsætning.

Køkkenet er på 16 kvm. Det fremstår som et anretterkøkken. Der er ingen større køle/fryseskabe eller vaske. Komfuret er et almindeligt komfur med 4 kogeplader. Bordpladsen er begrænset. Det fremgår af tegningen, at der er tale om et anretterkøkken.

Køkkenet kan ikke generere en større omsætning, og er ikke indrettet til salg af mad.

Ifølge resultatopgørelsen har der været indtægter fra køkkenkassen på:

Periode

Omsætning

1.7.2008 - 30.6.2009

34.000 kr.

1.7.2009 - 30.6.2010

30.000 kr.

1.4.2010 - 31.12.2010

44.972 kr.

Logen holdt indvielse den 30. september 2010. Her blev der købt 100 kuverter a 105 kr. Det fremgår af salgsbilag fra logen, at salgsprisen var 200 kr. inkl. 1/2 fl. vin. Salgsbilagene er dateret den 30. september 2010.

I perioden 1. juli 2010 til den 30. september 2010 har omsætningen været 17.296 kr. Omsætningen burde være over 20.000 kr., idet der er indkøbt 100 kuverter, der er solgt til 200 kr. pr. stk. Derudover er der solgt kaffe og andre drikkevarer. Restaurantens fortjeneste er dermed meget begrænset.

Det er SKATs opfattelse, at der er tale om et anretterkøkken, hvor der ikke kan genereres en større omsætning. Restauranten er ikke i konkurrence med andre virksomheder, idet ingen udefra kan komme ind. Det er kun medlemmer, der i forbindelse med logemøderne kan købe mad og drikkevarer.

Driften af anretterkøkken/restaurant er momsfri, hvis der ikke sker ændringer i kundekredsen, køkkenets størrelse og i lovgivningen, og så længe driftens overskud går til X2.

Klagerens påstand og argumenter

Logens repræsentant har nedlagt påstand om, at logen er berettiget til det foretagne fradrag på i alt 282.550 kr.

Logen påbegyndte primo april kvartal 2010 en tilbygning på ca. 400 kvm, der fordeler sig på festsal, køkken, entre, velkomstsal, toiletter og logesal. Heraf udgør 40 % uden momsfradrag og 60 % med momsfradrag.

Festsalen, køkken og andel af velkomstsal, entre og toiletter anvendes i forbindelse med ca. 28 logemøder årligt og 2 logefester årligt. Herudover kan logemedlemmer og deres familie leje faciliteterne til private fester. Andre kan også leje faciliteterne på betingelse af, at det er logemedlemmer, der servicerer dem.

Logens formål er overskud på køkkenet og logens drift i øvrigt. Logen arbejder med gevinst for øje, der uddeles til velgørende formål. Derfor kan momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 ikke finde anvendelse.

For perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 er regnskabet således eksklusiv byggeudgifter og eksklusiv moms:

Salg køkken

78.296 kr. + moms

19.575 kr.

Køb køkken

51.019 kr. + moms

12.755 kr.

Fortjeneste

27.277 kr. + moms

6.819 kr.

Moms af byggeudgifter 60 %

-196.139 kr.

I alt

-189.320 kr.

For perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012 forventes en omsætning på 115.000 kr. med en bruttofortjeneste på 35 %, svarende til 40.250 kr. Omsætningen forventes hvert år at stige med 10 %.

Overskuddet fra køkkenet overføres til hovedregnskabet i logen eller til X2. Andre loger under X2 er momsregistrerede på samme vilkår som logen, da den årlige omsætning er større end 50.000 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af momslovens § 3, stk. 1 fremgår:

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed".

Af momslovens § 4, stk. 1, fremgår:

"Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering".

Ifølge momslovens § 13, stk. 1, fritages følgende varer og ydelser for afgift:

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

4) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning.

(...)".

Bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4 implementerer momssystemdirektivets artikel 132, stk. 1, litra l). Af momssystemdirektivets artikel 134 fremgår:

"Levering af varer og ydelser omfattes ikke af de i artikel 132, stk. 1, litra b), g), h), i), l), m) og n), fastsatte fritagelser i følgende tilfælde:

a) Såfremt transaktionen ikke er uomgængelig nødvendig for udførelsen af de transaktioner, der er fritaget for afgift.

b) Såfremt transaktionerne hovedsagligt tager sigte på at give organet yderligere indtægter ved udførelse af transaktioner i direkte konkurrence med momspligtige erhvervsvirksomheder".

Endvidere fritages følgende i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 8:

"8) Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. (...)".

Af momslovens § 51 fremgår:

"Told- og skatteforvaltningen kan give tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom eller dele heraf. Kun lokaler, der udlejes eller forsøges udlejet, omfattes af den frivillige registrering. Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål. Der kan tilsvarende gives tilladelse til frivillig registrering af køb og til- og ombygning af fast ejendom, som er fritaget for afgift, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, med henblik på salg til en registreret virksomhed.

Stk. 2. Frivillig registrering af udlejning af fast ejendom skal omfatte en periode på mindst 2 kalenderår. Foretages registrering, inden et byggeri afsluttes, regnes 2-års-perioden fra tidspunktet for første udlejnings påbegyndelse.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for meddelelse af tilladelse til frivillig registrering efter stk. 1".

Bemyndigelsen er udnyttet i momsbekendtgørelsens §§ 37 og 38, hvoraf fremgår:

"§ 37. Er der givet tilladelse til frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, kan udlejeren til den indgående afgift medregne afgiften af indkøb, der vedrører opførelse, ombygning, modernisering, reparation, vedligeholdelse, drift og administration af den faste ejendom efter lovens almindelige regler.

Stk. 2. Ved påbegyndelsen af et byggeri, der er bestemt til udlejning, er det en betingelse for at kunne anvende fradragsretten under opførelsen m.v., at told- og skatteforvaltningen godkender en af udlejeren (bygherren) afgivet erklæring om, i hvilket omfang ejendommens lejemål forventes omfattet af registreringen.

Stk. 3. Senest 6 måneder efter, at byggeriet er klar til ibrugtagning, skal der på grundlag af en redegørelse for byggeriets anvendelse foretages en eventuel berigtigelse af det afgiftsbeløb, som udlejeren har medregnet til den indgående afgift under opførelsen m.v.

§ 38. Ændres omfanget af den frivillige registrering, fordi lejemålet ikke længere udlejes eller forsøges udlejet til erhvervsmæssigt formål, skal der foretages regulering af indgående afgift efter reglerne i lovens kapitel 9.

Stk. 2. En frivilligt registreret udlejningsvirksomhed har pligt til at meddele told- og skatteforvaltningen de ændringer i omfanget af udlejningen, som medfører regulering af afgift".

Det anses for ubestridt, at logen er en afgiftspligtig person, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Således som sagen foreligger oplyst for Landsskatteretten leverer logen ydelser og varer i nær tilknytning hertil til dens medlemmer i disse fælles interesse mod et kontingent. Retten finder, i overensstemmelse med SKATs afgørelse, at disse transaktioner er fritaget for afgift i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Videre er det for Landsskatteretten oplyst, at logen leverer ydelser og varer til medlemmerne mod særskilt vederlag. Retten finder, at disse transaktioner er afgiftspligtige, jf. momslovens § 4, stk. 1. Transaktionerne anses ikke for omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, idet der herved særligt er henset til, at leveringen er sket mod særskilt vederlag.

Endvidere er det for Landsskatteretten oplyst, at logen udlejer festsalen til såvel medlemmer som ikke-medlemmer mod særskilt vederlag. Det er i den forbindelse oplyst, at logen ikke har en frivillig registrering for udlejning af fast ejendom efter momslovens § 51, idet udlejningen ifølge repræsentanten hører ind under logens almindelige registrering. Der er fremsendt kopi af fakturaer, hvoraf fremgår, at der faktureres med moms i forbindelse med udlejningen af logens festsal.

På baggrund af de forelagte oplysninger lægges det til grund, at logen har opfyldt de materielle betingelser for frivillig registrering i henhold til momslovens § 51, stk. 1. Det bemærkes herved, at der er administrativ praksis for adgang til frivillig momsregistrering med tilbagevirkende kraft, når udlejningen ikke er påbegyndt.

Landsskatteretten finder, at logen ud fra de konkrete omstændigheder må være berettiget til momsregistrering med tilbagevirkende kraft, uagtet at udlejningen er påbegyndt. Der er lagt vægt på, at det er dokumenteret, at der er faktureret med moms, og at logen har været af den opfattelse, at faktureringen kunne ske under logens almindelige momsregistrering. Retten finder, at disse transaktioner er afgiftspligtige, jf. momslovens § 4, stk. 1, jf. momslovens § 51, stk. 1. og ikke fritaget.

Opgørelsen af logens fradragsret hjemvises til SKAT til fornyet behandling.

SKATs afgørelse ændres dermed.