Dato for udgivelse
01 apr 2004 13:12
SKM-nummer
SKM2004.163.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/04-4330-00352
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Handelspris, aktier, medarbejder, interessesammenfald
Resumé
En medarbejder blev tilbudt at tegne aktier i arbejdsgiverselskabets holdingselskab til ca. 1/3 af aktiernes indre værdi. Ligningsrådet blev spurgt om tegningen kunne gennemføres uden skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Ligningsrådet svarede nej, idet forespørger ikke havde godtgjort, at der var tale om tegning til aktiernes handelsværdi. Ligningsrådet fandt endvidere ikke, at forespørger havde underbygget påstanden om, at arbejdsgiveren og medarbejderen var uafhængige parter og at den aftalte pris derfor måtte anses for at være handelsværdien. Ligningsrådet tilføjede, at den skattepligtige formuefordel, som medarbejderen opnår ved tegningen, skal betragtes som løn og beskattes som sådan hos medarbejderen
Reference(r)
TSS-cirkulære 2000-09
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-1 S.G.2.4.4

Spørgsmål

Vil A uden skattemæssige konsekvenser kunne tegne anparter i Holding ApS til ca. 1/3 af den indre værdi?

Svar

Nej. Se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Holding ApS er moderselskab for Drift A/S, hvis virksomhed består i at udarbejde markedsanalyser og undersøgelser. Anparterne i Holding ApS, nominelt kr. 125.000, ejes med 50 % til hver af de to anpartshavere X og Y. A er betroet medarbejder i Drift A/S, og det er hensigten at lade A tegne anparter i Holding ApS til ca. 1/3 af den indre værdi, nærmere bestemt kurs 281.

Efter A´s nytegning af anparter i Holding ApS vil der således være tre anpartshavere i selskabet; X og Y med hver en ejerandel på 35 % og A med en ejerandel på 30 %.

Den indre værdi i Holding ApS er ifølge ansøger opgjort til kurs 849, inklusive bogført goodwill (kr. 58.000 i Drift A/S).

Repræsentanten har til sagen oplyst nedenstående:

Ingen af parterne, X, Y eller A er i familie med hinanden.

A´s stilling hos Drift A/S er salgsdirektør med ansvar for salg til eksisterende og nye kunder samt daglig ledelse af selskabets ene kontor.

A har været ansat af Drift A/S i 2 år og af et andet selskab i koncernen i 18 måneder.

A har siden etableringen af samarbejdet med Drift A/S i år 2000 haft en afgørende indflydelse på Drift A/S´s vækst på mere end 30 % pr. år.

Drift A/S vil højst sandsynligt ikke være i stand til at rekruttere tilsvarende arbejdskraft via andre kanaler.

Baggrunden for optagelsen som medejer er de seneste tre års omsætningsmæssige fremgang, som A i allerhøjeste grad har bidraget til via sine kompetencer indenfor salg og networking. Det var i øvrigt en forudsætning for etableringen af samarbejdet i sin tid, at det senere kunne udmønte sig i et medejerskab.

Det er endvidere oplyst, at A hidtil har oppebåret en løn på ca. kr. 300.000 om året, hvortil kommer et pensionsbidrag på 4 %. A har ikke fri firmabil eller telefon. Der findes ikke andre ansatte i selskabet, som er ansat i stillinger, der er sammenlignelige med A´s. Der er endvidere ingen andre ansatte i selskabet, der har de samme kompetencer og kapaciteter i forbindelse med salgsudviklingen i firmaet.

Repræsentantens opfattelse af sagen

Det er umiddelbart repræsentantens vurdering, at den påtænkte nytegning af anparter vil kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for A.

Repræsentanten henviser i den forbindelse til den bindende forhåndsbesked, der er offentliggjort i TfS1999, 905 LSR, som efter repræsentantens opfattelse er meget analog til den foreliggende sag.

I TfS 1999, 905 LSR var der således tale om et tilfælde, hvor et selskab skulle udvide aktiekapitalen ved, at en yngre medarbejder skulle tegne aktier. Den hidtidige aktiekapital ejedes med 50 % til hver af de to gamle aktionærer.

Efter nytegningen var aktiekapitalen fordelt med 1/3 til hver af aktionærerne. Parterne havde selv opgjort den indre værdi på aktierne til kurs 160, hvortil nytegningen skulle ske. Ligningsrådet mente, at der skulle beregnes goodwill og opgjorde kursværdien til 1689.

Landsskatteretten fandt, at der var tegnet til markedsværdien og ændrede således den bindende forhåndsbesked og gav skatteyderen medhold.

Styrelsen har overfor repræsentanten anført, at den lave tegningskurs, som A har fået tilbudt, kunne tænkes at være et udslag af, at det ville være svært at finde en lige så kvalificeret arbejdskraft som A – at den tilbudte tegningskurs simpelthen kunne være en form for et fastholdelsestiltag. Repræsentanten har hertil svaret, at styrelsens antagelse herom må afvises som ren spekulation.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Overdragelse af aktier skal ske til handelsværdien. For unoterede aktier fastsættes handelsværdien med udgangspunkt i TSS-cirkulære 2000, nr. 9 til kurs indre værdi med korrektion for en række poster.

Det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.

Ifølge Ligningsvejledningen 2004-1, Selskaber og aktionærer, afsnit S.G.2.4.4 vil skattemyndighederne sædvanligvis godkende en overdragelsespris, der er lagt til grund ved en aktieoverdragelse mellem ikke-interesseforbundne parter.

Ved salg mellem slægtninge, indbyrdes afhængige selskaber og disses hovedaktionærer eller andre, der må anses for interesseforbundne, kan en kurs, der er lagt til grund mellem parterne fraviges.

Der er således i Ligningsvejledningen lagt op til, at også f.eks. ansatte og arbejdsgivere eller andre kan anses for at være interesseforbundne. Forholdet mellem køber og sælger må vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.

Ved vurderingen må lægges afgørende vægt på, hvorvidt parterne har modsatrettede interesser i relation til prisfastsættelsen. 

I den af repræsentanten anførte afgørelse, TfS 1999, 905 LSR ønskede to ejere af selskabet A/S at optage en medarbejder i ejerkredsen ved nytegning af anparter. Der var mellem parterne aftalt en tegningskurs på 160. Repræsentanten i sagen anførte, at kursen var resultatet af forhandlinger mellem uafhængige parter. Den pågældende medarbejder var på væsentlige arbejdsområder en kapacitet, og han havde ingen konkurrenceklausaul eller bindinger af nogen art. Ved flere lejligheder havde han modtaget tilbud fra konkurrerende ingeniørfirmaer. Medarbejderen havde dermed en gunstig forhandlingsposition, hvorfor der i lang tid var en vis afstand mellem parterne.

Hvorvidt der mellem parterne i nærværende sag kan siges at foreligge et interessefællesskab må afgøres ud fra de konkrete oplysninger, der er forelagt. Selv på baggrund af disse oplysninger er det forbundet med en vis usikkerhed at afgøre, hvorvidt parterne kan anses for uafhængige. Ved vurderingen af, hvorvidt der er handlet til markedskursen, vil den aftalte kurs i sig selv kunne være en indikator på, om der er tale om interesseforbundne parter. En markant afvigelse fra handelsværdien kan således skabe en formodning for, at parterne har interessesammenfald.

I TfS 1999, 905 LSR (refereret oven for) svarede den aftalte pris til kurs indre værdi uden tillæg af goodwill. I nærværende sag svarer den aftalte pris til ca. 1/3 af indre værdi uden tillæg af goodwill i Holding ApS – helt præcis 33,1 %. Dog er der medregnet goodwill indeholdt i datterselskabet Drift A/S (kr. 58.000). Renses egenkapitalen i Holding ApS for denne goodwill, fås kurs indre værdi til 803 og tegningskursen, kurs 281 udgør så 35 % af indre værdi uden goodwill.

Styrelsen finder, at den aftalte pris er meget lav og anser det umiddelbart ikke for sandsynligt, at uafhængige parter ville nå frem til en kurs på samme niveau. En fælles interesse i en pris under markedskursen kan være motiveret af de hidtidige aktionærers ønske om at fastholde en meget kompetent medarbejder og medarbejderens ønske om at købe aktierne billigt.

Styrelsen finder ikke, at parterne har godtgjort, at den aftalte pris svarer til markedsprisen.

Styrelsen finder endvidere ikke, at parterne har underbygget påstanden om, at aftalen er indgået mellem uafhængige parter og at kursen derfor må være den ”rigtige”, som anført af repræsentanten.

Styrelsen indstiller således, at der svares nej til det stillede spørgsmål. Det bemærkes endvidere, at den skattepligtige formuefordel, som A opnår ved at tegne til en kurs under markedskursen betragtes som yderligere løn til denne og beskattes som sådan.

Ligningsrådet tiltrådte styrelsens indstilling.