Indhold

Dette afsnit beskriver, at momspligten ved indførsel af varer fra steder uden for EU indtræder på det tidspunkt, hvor varer indføres. Se ML § 26.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

ML § 26 har følgende ordlyd:

"Afgiftspligten indtræder på tidspunktet for varens indførsel. Såfremt varen befinder sig under en af de i § 12, stk. 2, nævnte ordninger m.v., indtræder afgiftspligten dog først, når varen ikke længere er omfattet af ordningen."

Momssystemdirektivets artikel 70 har følgende ordlyd:

"Afgiftspligten indtræder og afgiften forfalder på det tidspunkt, hvor varer indføres."

Momssystemdirektivets artikel 71 har følgende ordlyd:

"Stk. 1. Henføres varer straks ved ankomsten til Fællesskabet under en af de i artikel 156, 276 og 277 omhandlede ordninger eller procedurer eller under en ordning vedrørende fuldstændig fritagelse for importafgifter ved midlertidig indførsel eller vedrørende ekstern forsendelse, vil afgiftspligten først indtræde og afgiften først forfalde på det tidspunkt, hvor varerne ophører med at være dækket af disse ordninger eller procedurer.

Skal der for de indførte varer svares told, landbrugsimportafgifter eller afgifter med tilsvarende virkning, der er fastsat som led i en fælles politik, vil afgiftspligten imidlertid indtræde og afgiften forfalde på det tidspunkt, hvor afgiftspligten indtræder for de pågældende afgifter, og hvor disse forfalder.

Stk. 2. Skal der for de indførte varer ikke svares nogen af de afgifter, der er omhandlet i stk. 1, andet afsnit, anvender medlemsstaterne de gældende toldbestemmelser ved fastlæggelse af afgiftspligtens indtræden og afgiftens forfald."

Momssystemdirektivets artikel 156, stk. 1, litra a-c, og stk. 2, har følgende ordlyd:

"1. Medlemsstaterne kan fritage følgende transaktioner:

  1. levering af varer, der er bestemt til at skulle toldbehandles og i givet fald opbevares midlertidigt
  2. levering af varer, der er bestemt til at skulle anbringes i en frizone eller på et frilager
  3. levering af varer, der er bestemt til at skulle henføres under en toldoplagsprocedure eller en procedure for aktiv forædling

2. De i stk. 1 nævnte steder er dem, der er defineret som sådanne i Fællesskabets gældende toldbestemmelser."

Momssystemdirektivets artikler 276 og 277 har følgende ordlyd:

"Artikel 276

Når ankomststedet for forsendelsen eller transporten af de i artikel 274 omhandlede varer ligger uden for den medlemsstat, hvor de indføres til Fællesskabet, forsendes de inden for Fællesskabet under den ordning for intern fællesskabsforsendelse, som er fastsat i Fællesskabets gældende toldbestemmelser, i det omfang de straks ved indførslen til Fællesskabet er blevet angivet som henhørende under denne ordning.

Artikel 277

Når de i artikel 274 omhandlede varer ved indførslen til Fællesskabet befinder sig i en af de situationer, der, hvis varerne var indført i medfør af artikel 30, stk. 1, ville have betydet, at de var omfattet af en af de ordninger eller procedurer, der er omhandlet i artikel 156, eller en toldordning med midlertidig indførsel med fuldstændig fritagelse for importafgifter, træffer medlemsstaterne foranstaltninger til at sikre, at disse varer kan forblive inden for Fællesskabet på samme betingelser som dem, der gælder for anvendelsen af disse ordninger eller procedurer."

Regel

Ved indførsel af varer fra steder uden for EU indtræder momspligten på tidspunktet for varens indførsel.

Hvis varen befinder sig under en af de ordninger mv., der er nævnt i ML § 12, stk. 2, så indtræder momspligten først, når varen ophører med at være omfattet af en af disse ordninger. Momspligten indtræder altså først, når fortoldningen finder sted, eller når varen på anden måde har ophørt med at være omfattet af en af ordningerne. Se bemærkningerne til lov nr. 375 af 18. maj 1994 og afsnit D.A.4.9.3 Varer, som er omfattet af toldordninger.

Udtrykket "tidspunktet for varens indførsel (fortoldningstidspunktet)" i ML § 26, blev ved lov nr. 1532 af 27. december 2014, § 19, nr. 2, ændret til "tidspunktet for varens indførsel". Dvs. at "(fortoldningstidspunktet)" udgik. Baggrunden for ændringen var, at der efter momssystemdirektivet ikke er sammenfald mellem tidspunktet for varens indførsel og fortoldningstidspunktet. Det er i stedet varens passage af EU's ydre grænse, der er afgørende. Den gældende retstilstand blev imidlertid opretholdt ved, at toldordningerne i § 12, stk. 2, blev udvidet med midlertidig opbevaring. Der skal således fortsat ikke betales importmoms af varer, der henføres til midlertidig opbevaring i stedet for at blive fortoldet. Se bemærkningerne til lov nr. 1532 af 27. december 2014, § 19, nr. 2.

Se også

  • Afsnit D.A.4.9 om momspligten ved indførsel
  • Afsnit D.A.4.9.3 om varer, der er omfattet af visse toldordninger
  • Afsnit D.A.10.3.3 om varer, der på tidspunktet for en udvidelse af EU befinder sig under en af de særlige ordninger.