Dato for udgivelse
11 May 2012 13:58
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 May 2012 13:58
SKM-nummer
SKM2012.280.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
2011-702-0020
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Politikker og retningslinier
Emneord
Informationstype, styresignal, SKAT-meddelelse, offentliggørelse, love og regler
Resumé

Præcisering af anvendelsen af henholdsvis styresignaler og SKAT-meddelelser

Hjemmel
-
Reference(r)

Ophæver SKM2009.105.SKAT

Henvisning
-
Redaktionelle noter

Denne ophæves af SKM2014.489.SKAT

I dette styresignal præciseres styresignalets og SKAT-meddelelsens retlige status og deres anvendelsesområder på baggrund af Retssikkerhedschefens evaluering af styresignaler. Endvidere beskrives forholdet til Den juridiske vejledning, herunder indarbejdelse af styresignaler i Den juridiske vejledning. Samtidig ophæves SKM2009.105.SKAT.

1. Styresignaler og SKAT-meddelelser

Både styresignaler og SKAT-meddelelser er bindende tjenestebefalinger, der har samme retlige status som cirkulærer, og ligesom cirkulærer rangerer under lov og bekendtgørelse i den retskildemæssige trinfølge.

Det er fastslået i domspraksis, at da Den juridiske vejledning fra Skatteministeriet og herunder styresignaler og SKAT-meddelelser fastlægger gældende praksis, kan borgere og virksomheder støtte ret herpå i det omfang, at denne praksis ikke klart er i uoverensstemmelse med højere rangerende retskilder.

1.1. Styresignal

Styresignaler udgives alene af Jura og Samfundsøkonomi.

Styresignalet skal - som en særlig type bindende tjenestebefaling - sikre ensartethed i regelanvendelsen på Skatteministeriets område. Styresignaler bruges, når Skatteministeriet:

  • Fastlægger praksis på områder, hvor der ikke allerede er fastlagt en praksis,
  • Ændrer eller præciserer praksis, f.eks. som følge af en afgørelse fra domstolene eller Landsskatteretten.

Styresignaler nævnt under nr. 2, som indeholder retningslinjer for genoptagelse, bør suppleres med en "domskommentar" i komplicerede sager, hvori der redegøres for de juridiske vurderinger af dommen/kendelsen, og med en SKAT-meddelelse om den praktiske fremgangsmåde, jf. nedenfor om SKAT-meddelelser.

1.2. SKAT-meddelelser

SKAT-meddelelser kan udgives af alle enheder i SKAT og Koncerncenteret.

SKAT-meddelelser omfatter bindende tjenestebefalinger på følgende områder:

  • Praktiske fremgangsmåder, fx retningslinjer/procedurer for behandling af en bestemt type sager
  • Regulering af satser
  • Domskommentarer

2. Forholdet til Den juridiske vejledning

Den juridiske vejledning udgør sammen med lovgivningen m.v. administrationsgrundlaget i Skatteministeriets koncern og er bindende for medarbejderne medmindre vejledningernes indhold klart ikke er i overensstemmelse med højere rangerende retskilder.

Den juridiske vejledning giver udtryk for Skatteministeriets opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus. Vejledningen angiver gældende ret på offentliggørelsestidspunktet og er fremadrettet.

Styresignaler bør i videst muligt omfang indarbejdes i Den juridiske vejledning i forbindelse med den halvårlige ajourføring.

I de tilfælde, hvor det er muligt indenfor rimelig tid at indarbejde informationen direkte i Den juridiske vejledning skal der ikke udsendes et styresignal. Dog skal der altid udsendes et styresignal når:

  • Det skønnes nødvendigt for at skabe særlig opmærksomhed omkring den pågældende information (eksempelvis praksisændringer)
  • Der er tale om en udmelding om, at en bestemt type af sager skal genoptages
  • Der er tale om information af en sådan art, at en justering af Den juridiske vejledning ikke vil give det fornødne overblik.

3. Offentliggørelse

Både styresignaler og SKAT-meddelser skal tildeles et SKM-nummer og offentliggøres på SKATs hjemmeside. Samtidig bliver både styresignaler og SKAT-meddelelser lagt i Retsinformations regeldatabase.